eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wólka Kosowska › SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCIOgłoszenie z dnia 2022-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE PRZEDSZKOLE W WÓLCE KOSOWSKIEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINNE PRZEDSZKOLE W WÓLCE KOSOWSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013003511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA BANDURSKIEGO PS.NORWID 1

1.5.2.) Miejscowość: Wólka Kosowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-552

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48227561368

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wolka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.wolka.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Gminna Jednostka Oświaty

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27a0a812-d1ec-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028733/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 sukcesywna dostawa żywności

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156766/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPWK.261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 539777,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżego mięsa i wędlin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 152368,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonek i ryb zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym
w Załączniku nr 8 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

15210000-3 - Filety rybne, wątróbki rybne i ikra

4.5.5.) Wartość części: 80278,04 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 88451,99 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 58598,31 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżego pieczywa i wyrobów piekarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 17520 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów ciastkarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 13445 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pozostałych produktów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15332419-4 - Sułtanki

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

4.5.5.) Wartość części: 118265,40 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 10850 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75730 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75730 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75730 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sarmata Michał Dębski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231406033

7.3.3) Ulica: Wilcza 25 lok 10

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-544

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75730 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-08-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.