eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Tarnów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Tarnów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 01 34

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 01 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Tarnów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1be6075-d236-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059410/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Tarnów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1be6075-d236-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub inwestycje@gmina.tarnow.pl i pomocniczo https://bip.malopolska.pl/ugt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie za art. 61 ust. 1 pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświad-czeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie:
-środki komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki określone w Rozporzą-dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
2. Składanie ofert w niniejszym postępowaniu wraz z wymaganymi do oferty załącznikami, następuje wyłącznie poprzez platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/.
3. W celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powinien być zarejestrowany na w/w platformie i mieć konto „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, korzystania z funkcjonalności platformy oraz warun-ki techniczne, dostępne są w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. Wykonawca przystępu-jąc do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Platforma umożliwia powiązanie konta e-Zamówienia z Węzłem Krajowym i możliwość logowania za pomocą np. profilu zaufanego (ikonka zębatki w menu ustawienia –„Zarządzaj kontem” –powiąż z WK).
4. Wykonawcy nie posiadający konta lub nie zalogowani mają wyłącznie podgląd i możliwość pobrania dokumentów zamówienia z wykorzystaniem funkcji „Przeglądaj postępowa-nia/konkury” dostępnej ze strony głównej w/w platformy.
5. Tylko zarejestrowany i zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość złożenia oferty przez platformę oraz dostępu do rozbudowanego widoku postępowania. W tym celu należy się za-logować na platformie oraz postępować zgodnie z umieszczoną na niej Instrukcją interak-tywną zatytułowaną „Oferty, wnioski i prace konkursowe” w zakładce pn. „Centrum pomo-cy”.
6. W celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, zarejestrowany Wykonawca, po zalogo-waniu i wybraniu na stronie głównej przycisku „Przeglądaj postępowania/konkursy” może wybrać odpowiednie postępowanie i przejść do szczegółów wybranego postępowania; W wy-szukiwaniu można też wykorzystać link podany w Rozdz. I SWZ „strona internetowa prowa-dzonego postępowania”. Wykonawcy zobligowani są do wykonywania czynności zgodnie z poleceniami systemowymi platformy.
7. Funkcjonalność złożenia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników działających jako Wykonawca i posiadających zadaną w „Panelu zarządzania” – „administrowanie użytkowni-kami” rolę/uprawnienie „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.
8. Uwaga ! Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
21. Dalsza komunikacja, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w ramach wyjaśnień, poprawy lub uzupeł-nień, odbywa się przy użyciu formularza do komunikacji na e-Zamówienia lub poczty elektro-nicznej e-mail : inwestycje@gmina.tarnow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnów
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem: iodo@gmina.tarnow.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr I Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej poprzez budowę sali
gimnastycznej na działkach nr 406 i 407/2 w miejscowości Poręba Radlna.
-roboty rozbiórkowe tarasu ze schodami, piwnicy, jezdni i chodników, ogrodzenia,
-roboty ziemne,
-fundamenty, izolacje,
-zbrojenie,
-ściany roboty murowe,
-słupy żelbetowe, wieńce, stropy,
-dach konstrukcja i pokrycie,
-stolarka i ślusarka,
-posadzki, podłogi roboty wykończeniowe,
-ściany i stropy roboty wykończeniowe,
-instalacja elektryczna,
-instalacje sanitarne (wod -kan, gazowa, wentylacji),
-elewacja,
-dojścia i miejsca postojowe,
-pochylnia dla niepełnosprawnych,
-konstrukcja oporowa między działkami,
-zagospodarowanie terenu,
-zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej oświetleniowej,
-zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej,
-przyłącz wodociągowy,
-przebudowa sieci wodociągowej,
-przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-przebudowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia,
-wyposażenie sportowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.

Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „okres gwarancji” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o wzór określony poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych miesiącach.
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lata / 36 miesięcy.
Wykonawca uzyska punktację w oparciu o wzór określony poniżej :

G = G x /G max x waga kryterium
gdzie :
G – liczba punktów przyznana danej ofercie,
G x – okres gwarancji w badanej ofercie jednak nie więcej niż 60 miesięcy.
G max – najwyższa oferowana gwarancja spośród ofert nie odrzuconych jednak nie więcej niż 60 miesięcy,
Maksymalna ilość punktów, jakie Wykonawca może otrzymać za kryterium GWARANCJA odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy uzyska w tym kryterium punkty jak za 60 miesięcy gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr II Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 229/4 w miejscowości Zgłobice.
-przebudowa boiska,
-przebudowa i rozbudowa trybun,
-budowa obiektów małej architektury,
-budowa parkingu,
-budowa masztów oświetleniowych,
-instalacja oświetlenia terenu,
-budowa instalacji nawodnienia oraz drenażu z podziemnym zbiornikiem na wody opadowe,
-niezbędna infrastruktura techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

43124100-9 - Drenaże

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.

Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „okres gwarancji” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót) w oparciu o wzór określony poniżej.
Okres ten należy podać w pełnych miesiącach.
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lata / 36 miesięcy.
Wykonawca uzyska punktację w oparciu o wzór określony poniżej :

G = G x /G max x waga kryterium
gdzie :
G – liczba punktów przyznana danej ofercie,
G x – okres gwarancji w badanej ofercie jednak nie więcej niż 60 miesięcy.
G max – najwyższa oferowana gwarancja spośród ofert nie odrzuconych jednak nie więcej niż 60 miesięcy,
Maksymalna ilość punktów, jakie Wykonawca może otrzymać za kryterium GWARANCJA odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy uzyska w tym kryterium punkty jak za 60 miesięcy gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (związane z posiadaniem przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) : Zamawiający nie stawia warunku w po-wyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, (związane z udowodnieniem posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do działalności regulowanej, posiadania statusu członka danej organizacji itp.) : Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyż-szym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej, (dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwali-fikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego) :

W odniesieniu do części nr I Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy obiektu kubaturowego, o łącznej wartości robót co najmniej 1 000.000 zł brutto.

2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia :
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno -budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót.
c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz sieci wod – kan, gaz. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót.

W odniesieniu do części nr II Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) roboty budowlane związane z budową / przebudową/ remontem boisk sportowych, o łącznej wartości robót co najmniej 1 000.000 zł brutto.

2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia :
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno -budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymagane (art. 104-107 pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wstępne oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp tj. o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków zamówienia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust. 4 pzp, z którego wynika, które roboty budowlane /dostawy/ usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według Załącznika nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 5 pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych.
2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
3. W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany Podwykonawcy.
5. W przypadku zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu; zmiana może nastąpić na taki podmiot, który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.
7. W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
8. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony uwzględniają wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług, poprzez zastosowanie do obliczenia ceny brutto nowej stawki tego podatku,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w wysokości uwzględniającej tą zmianę. Sposób dokonania zmiany reguluje projekt umowy.

9. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące:
a) Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
b) Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych.
c) Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów, skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej.
d) Zmiana sposobu lub zakresu lub terminu wykonania robót, w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
e) Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR).
f) Zmiana terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
g) Dopuszcza się zmiany w harmonogramie finansowym związane z częstotliwością fakturowania oraz terminem przedłożenia faktur.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1be6075-d236-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.