eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Liniewo › Dostawa oleju napędowego do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy LiniewoOgłoszenie z dnia 2022-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy Liniewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LINIEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa, 3

1.5.2.) Miejscowość: Liniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-420

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 586878520

1.5.8.) Numer faksu: 586878522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.liniewo.biuletyn.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy Liniewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c44cb98b-d818-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008101/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego do pojazdów i urządzeń stanowiących własność gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPGK/12/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju napędowego do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy Liniewo.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oleju napędowego w ilości do 38 tys. litrów w okresie trwania umowy.
3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw dostarczane paliwa powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach.
4. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, należytą starannością, rzetelnie, terminowo, bezpiecznie, przy zachowaniu dobrej jakości.
5. Dostawa oleju napędowego będzie odbywała się w ten sposób, że Wykonawca będzie ją wykonywał bezpośrednio do zbiornika Zamawiającego o pojemności 2500 litrów w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego. Minimalna ilość zamawianego paliwa wynosi 1000 litrów - maksymalna 2500 litrów. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji, zobowiązany będzie dostarczyć paliwo do Urzędu Gminy w Liniewie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261958,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256992,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Oktan Brzeski Grzenkowicz sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881969903

7.3.3) Ulica: Bohaterów Westerplatte 7

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256992,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-01 do 2021-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.