eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.udt.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4154b67e-9f1e-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00455987/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZP-DA-10/23 Dostawa naklejek informacyjnych dla UDT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00567409

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-DA-10/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 222877,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Formularzu Cenowym (FC) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU).
3. Miejsce wykonania zamówienia – dane teleadresowe 28 jednostek UDT oraz ilości i rodzaje naklejek-– zostały opisane w załączniku nr 3 do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193897,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193897,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193897,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Media Check Point Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 534 22 73 092

7.3.3) Ulica: ul. Międzyborska 11b/68

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-041

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193897,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zamówienia (liczony łącznie w dniach jako czas realizacji i fizycznej dostawy do Zamawiającego przez Wykonawcę), nie może być dłuższy niż 45 dni licząc od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.