eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Dostawa używanej równiarki drogowej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanej równiarki drogowej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HAJNOWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 683 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdphajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcd0110c-c3ea-11ee-a84d-d63fc4d19e65

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanej równiarki drogowej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcd0110c-c3ea-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010194/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa używanej równiarki drogowej do Zarządu Dróg Powaitowychw Hajnówce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00090327

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.26.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej równiarki drogowe do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Równiarka musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Równiarka drogowa 3-osiowa, oś tylna tandemowa,
Rok produkcji: pojazd nie starszy niż wyprodukowany w 2010 r
Silnik wysokoprężny o mocy min. 110 kW( 110 kW≈150 KM)
masa równiarki 13000 –16000 kg,
przebieg silnika nie większy niż 10 000 motogodzin
zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 300 l
lemiesz środkowy pełno obrotowy sterowany hydraulicznie o szerokości min 350 cm, z funkcją wysuwu bocznego w obie strony oraz z wymiennymi ostrzami,
równiarka drogowa i jej wyposażenie musi być sprawne technicznie, ze szczelnym układem hydraulicznym, ogumieniem zużytym w stopniu nie więcej niż 20 % nowego bieżnika, sprawnym układem jezdnym, przygotowana do natychmiastowej eksploatacji.
skrzynia przekładniowa automatyczno – manualna
przeniesienie napędu: napęd co najmniej na dwie osie
Dostawca określi w formularzu ofertowym nazwę, markę oraz typ i parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę producenta. [załącznik nr 1 do SWZ]
Oferowana równiarka powinna stanowić własność Wykonawcy i nie może ona stanowić zabezpieczenia wierzytelności podmiotów trzecich ani też ich prawa własności.
Do oferty należy dołączyć aktualną fotografię oferowanego sprzętu, fotografię licznika motogodzin (stan licznika aktualny na dzień złożenia oferty) oraz fotografię tabliczki znamionowej wraz z numerem fabrycznym.
Równiarka musi posiadać świadectwo homologacji na terenie RP lub odpowiadający dokument dopuszczający do ruchu drogowego. Kopie wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć do oferty.
Równiarka musi być sprawa technicznie- do oferty należy załączyć zaświadczenie z przeglądu technicznego.
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, dopuszczenia do ruchu drogowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w zakresie jakim ten akt prawny ma zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin i oceny stanu technicznego oferowanej równiarki na etapie oceny ofert. W przypadku gdy ocena stanu technicznego dokonana na etapie oceny ofert lub przed zawarciem umowy wykaże, że stan techniczny równiarki jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako nie odpowiadającą treści SWZ.
Zamawiający ustali miejsce i termin dokonania oględzin umożliwiających sprawdzenie stanu technicznego równiarki. W przypadku braku udostępnienia Zamawiającemu oferowanej równiarki, i możliwości przeprowadzenia oględzin i sprawdzenia faktycznego stanu technicznego przedmiotu zamówienia, uznaje się, że oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlega odrzuceniu. Z przeprowadzonych oględzin zostanie sporządzony protokół.
Miejsce dostawy równiarki: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.
Oferowana cena wykonania dostawy jest ceną ryczałtową i obejmuje całość kosztów wykonania dostawy (w tym koszty transportu, szkolenia itp.)
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji maszyny.
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowany sprzęt, która będzie obowiązywać w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego.
W sytuacji gdy naprawa nie będzie mogła być wykonana w siedzibie Zamawiającego, koszty transportu maszyny lub jej części do miejsca naprawy ponosi Wykonawca.
Dostawa musi być zrealizowana bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43221000-8 - Równiarki drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008126918

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 183

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.