eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › "Dostawa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do sprzętu techniki lotniczej " - 8 /24/P

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do sprzętu techniki
lotniczej ” - 8 /24/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do sprzętu techniki
lotniczej ” - 8 /24/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e5836e6-d224-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060530/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 SPECJALISTYCZNA APARATURA KONTROLNO POMIAROWA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia. 5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się
przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 6)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do sprzętu techniki lotniczej ” Nr
8/24/P , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy
do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od
administratora kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/24/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej do techniki lotniczej wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy;

Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej do techniki lotniczej wskazanej w SWZ oraz w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1a do SWZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ) w ilościach określonych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM RANGA
1. Cena brutto – Xc 60%
2. Gwarancja – Xg 40%
1.1. Kryterium – „ Cena brutto oferty”
Xc - cena brutto oferty – waga 60%
Xc = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
Xc - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cnc – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cbc – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego
załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8 Tabeli od 1-10. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto
zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 60 punktów.
1.2. Kryterium – „Okres udzielonej gwarancji”
Xg – okres udzielonej gwarancji – waga 40%
Xg= (Gof :Gm) x 100 x 40%
gdzie:
Xg – wartość punktowa kryterium okres udzielonej gwarancji
Gm – okres maksymalny udzielonej gwarancji
Gof – okres udzielonej gwarancji
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres udzielonej gwarancji” wynosi 40 punktów.
Minimalny okres trwania gwarancji w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru nie może być krótszy niż 12
miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru na
okres poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych).
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w FORMULARZU OFERTOWYM kolumny nr 10 w tabeli od 1-5, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
tym samym złożył oświadczenie, że udziela gwarancji w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru na okres
12 miesięcy (termin minimalny).
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do dokonywania napraw gwarancyjnych i dojazdu na własny koszt.
1.3. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria i może maksymalnie wynieść 100 punktów:
O = Xc + Xg
gdzie:
O - Ocena końcowa oferty
Xc - wartość punktowa uzyskana za kryterium „ceny brutto”
Xg - wartość punktowa uzyskana za kryterium „okres udzielonej gwarancji”
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie
wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej do techniki lotniczej wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy;

Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej do techniki lotniczej wskazanej w SWZ oraz w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1a do SWZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 5 do SWZ) w ilościach określonych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM RANGA
1. Cena brutto – Xc 60%
2. Gwarancja – Xg 40%
1.1. Kryterium – „ Cena brutto oferty”
Xc - cena brutto oferty – waga 60%
Xc = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
Xc - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cnc – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cbc – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego
załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8 Tabeli od 1-10. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto
zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 60 punktów.
1.2. Kryterium – „Okres udzielonej gwarancji”
Xg – okres udzielonej gwarancji – waga 40%
Xg= (Gof :Gm) x 100 x 40%
gdzie:
Xg – wartość punktowa kryterium okres udzielonej gwarancji
Gm – okres maksymalny udzielonej gwarancji
Gof – okres udzielonej gwarancji
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres udzielonej gwarancji” wynosi 40 punktów.
Minimalny okres trwania gwarancji w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru nie może być krótszy niż 12
miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru na
okres poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych).
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w FORMULARZU OFERTOWYM kolumny nr 10 w tabeli od 1-5, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
tym samym złożył oświadczenie, że udziela gwarancji w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru na okres
12 miesięcy (termin minimalny).
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do dokonywania napraw gwarancyjnych i dojazdu na własny koszt.
1.3. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria i może maksymalnie wynieść 100 punktów:
O = Xc + Xg
gdzie:
O - Ocena końcowa oferty
Xc - wartość punktowa uzyskana za kryterium „ceny brutto”
Xg - wartość punktowa uzyskana za kryterium „okres udzielonej gwarancji”
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie
wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych – dotyczy wszystkich zadań:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów – Dotyczy wszystkich zadań:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6a/6b do
SWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty
wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2.,
2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1
ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także wymagania określone w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oferowane dostawy muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów sprzętu oferowanego przez Wykonawcę z parametrami wskazanymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia., Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe. Z treści przedmiotowych środków dowodowych musi wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentach zamówienia (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym). Przedmiotowe środki dowodowe musi załączyć do oferty każdy Wykonawca, zarówno ten który oferuje produkt wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia jaki i wykonawca oferujący produkt równoważny. Zamawiający badając przedmiotowe środki dowodowe sprawdzi czy oferowany produkt – spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie wszystkich zdefiniowanych w opisie parametrów.

3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe:
dla zadań 1, 2 - przykładowo: karty katalogowe, karty techniczne, instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna;

UWAGA!!! Zamawiający informuje, iż przedmiotowe środki dowodowe załączone do oferty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentach zamówienia powinien być przedstawiony w języku polskim. W przypadku posiadania przedmiotowych środków dowodowych w innym języku niż polski, należy do dokumentów w oryginalnym języku dołączyć jego tłumaczenia na język polski. Zgodnie z zapisami SWZ oraz art. 20 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne (nie potwierdzają zgodności produktów z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2
ustawy Pzp).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 3 do SWZ
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 , także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2b do SWZ)
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
5. Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ.
6. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający ustala wadium w następującej wysokości:

a) ZADANIE I – 8 526,00 zł (osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 00/100)
b) ZADANIE II – 11 129,00 zł (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)

3. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r.poz. 807, 1079).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 76 1010 1339 0016 1613 9120 1000.
Z dopiskiem:
Wadium dot. przetargu Nr 8/24/N – ZADANIE NR ……..

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie data i godzina jego zaksięgowania na koncie Zamawiającego.

Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa wadium w formie niepieniężnej, tj. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez inne podmioty:
- należy ten dokument przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy Zakupowej SMART PZP. Dokument ten winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (osoby upoważnionej do jej wystawienia).

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona do zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do pozostałych członków konsorcjum/członków spółki cywilnej.

8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

Przedkładana gwarancja wadialna (wadium w formie gwarancji lub poręczenia) winna być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową zawierającą zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego. Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku ziszczenia się chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

9. Zamawiający zwraca wadium na niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim wykonawcom, w okolicznościach o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, zwrot wadium zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca
musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego
podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5- § 11 i 13 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późń.zm.).
Dodatkowe informacje:
8.1. Zamawiający nie przewiduje:
- wizji lokalnych lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których
mowa w art. 131 ust. 2 (art. 281 ust. 2 pkt. 12) ustawy Pzp);
- udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
- zawarcia umowy ramowej;
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
- rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
- możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
- prowadzenia negocjacji;
- Wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp).
8.2. Zamawiający nie dopuszcza:
- możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
-składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt. 18 ustawy Pzp);
8.3. Zamawiający nie zastrzega:
- obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
- możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
8.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
8.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.