eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-OlszówkaOgłoszenie z dnia 2022-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 683 54 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/615915

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f3d02a9-d82d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017766/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170193/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka.

Zamówienie obejmuje:
1) Remont drogi gminnej w m.Białkowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00
 Roboty przygotowawcze
 Roboty rozbiórkowe
 Wykopy
 Krawężniki i obrzeża
 Podbudowy
 Pobocza
 Nawierzchnie
 Remont istniejących nawierzchni
 Odwodnienie
 Roboty elektryczne i telekomunikacyjne
 Oznakowanie
2) Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka na odcinku od km 1+579,00 do km 2+200,00
 Roboty przygotowawcze
 Wykopy
 Krawężniki i obrzeża
 Podbudowy
 Pobocza
 Nawierzchnie
 Odwodnienie
 Oznakowanie
3) Projekt czasowej organizacji ruchu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający udostępnił informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1.284.067,36 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 06 czerwca 2022 r. do godz.12:00 złożono jedną ofertę od wykonawcy:
TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o.
Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka
a) cena: 2.370.682,20 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 20/100)
b) okres gwarancji: 60 miesięcy

Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych).
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni.
Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego.

Cena oferty wykonawcy TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. przewyższa o 84,63 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi.


W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2370682,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2370682,20 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.