eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności.Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891129301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5b

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-306

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748866500

1.5.8.) Numer faksu: 748866509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych.dwup@dwup.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwup.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae173a9b-d184-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068978/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Badanie rynku pracy Usługa realizowana w ramach projektu Obserwatorium Rynku Pracy dot. badania zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest częścią projektu „Obserwatorium Rynku Pracy” o numerze FEDS.07.02-IP.02-0001/23 realizowanego w ramach Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój Instytucji rynku pracy”, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus – platforma zakupowa dedykowana jest do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składaniem ofert.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl
3. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do przedmiotowego postępowania (tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na platformie), akceptuje warunki korzystania z platformy określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy oraz uznaje go za wiążący. W trakcie postępowania Wykonawca korzysta zawsze z aktualnego regulaminu oraz aktualnych instrukcji dla Wykonawców dostępnych pod adresem:
regulamin platformy - https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
instrukcje dla Wykonawców - https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (.), walbrzych@dwup.pl, tel. 74 88 66 500.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować iod@dwup.pl lub wysyłając korespondencję na adres urzędu:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Inspektor Ochrony Danych
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisów z zakresu Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz innych związanych z działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4. Dane będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• archiwalnym oraz statystycznym.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom tj. innym uczestnikom postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
9. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 8

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 222533 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pierwszego cyklicznego (powtarzanego co kilka lat) badania dot. zapotrzebowanie na zawody, kalifikacje i umiejętności, zgodnie z poniższym opisem.

2. Zadanie jest częścią projektu „Obserwatorium Rynku Pracy” o numerze FEDS.07.02-IP.02-0001/23 realizowanego w ramach Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój Instytucji rynku pracy”, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.3.Celem zadania jest pozyskiwanie, gromadzenie oraz udostępnianie rzetelnych informacji
w różnych obszarach rynku pracy i edukacji, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia oraz
ograniczenia i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku, a także pozwolą na wypracowanie nowych rozwiązań dla pracodawców oraz innych uczestników dolnośląskiego rynku pracy.

4. Projekt kieruje swoje działania do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są lub będą związani
z rynkiem pracy m. in. do podmiotów administracji publicznej i służb zatrudnienia, pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, cudzoziemców, instytucji samorządowych i centralnych, szkół i instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych, Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Rynku Pracy, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz innych partnerów rynku pracy.

5.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone
w załączniku nr 3 do SWZ a warunki realizacji umowy zostały zawarte w Istotnych Postanowieniach Umownych stanowiących załączniki nr 12 do SWZ.

6. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadać wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.*
a) mieć doświadczenie w realizacji badań ilościowych na dużych próbach badawczych (minimum 2 badania na próbie minimum 1000 respondentów każde badanie)
b) mieć doświadczenie w realizacji badań jakościowych (minimum 2 badanie jakościowe)
c) mieć doświadczenie w badaniach dotyczących zagadnień rynku pracy i/lub potrzeb kompetencyjnych (minimum 1 badanie w tym obszarze)
d) posiadać personel z kwalifikacjami do przygotowania rozwiązań metodologicznych
i analitycznych niezbędnych do realizacji badania: przygotowania narzędzi badawczych, realizacji pomiaru, przygotowania analiz i przygotowania raportów analitycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis badania

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada doświadczenie tj. wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:
2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań i analiz z zastosowaniem metod ilościowych na próbie minimum 1000 respondentów (każda) oraz zastosowaniem metod jakościowych (dopuszcza się metody ilościowe i jakościowe w ramach jednej usługi, lub w odrębnych usługach), o wartości każdej usługi co najmniej 50 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 50 000 zł brutto, wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi).
Zamawiający wymaga aby wśród wykazanych ww. usług co najmniej 1 dotyczyła badania
z zakresu zagadnień rynku pracy i/lub potrzeb kompetencyjnych oraz co najmniej 1 usługa obejmowała obszar całego województwa (dowolnego) – załącznik nr 14 do SWZ,
b. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zaproponowany przez niego zespół badawczy do realizacji zamówienia składać będzie się z następujących osób:
W skład zespołu badawczego powinny wchodzić co najmniej osoby:
a) osoba pełniąca funkcję kierownika,
- która posiada wyższe wykształcenie
- która posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu badań,
- która posiada kwalifikacje do przygotowania rozwiązań metodologicznych i analitycznych niezbędnych do realizacji badania: przygotowania narzędzi badawczych, realizacji pomiaru, przygotowania analiz i przygotowania raportów analitycznych
- która realizowała co najmniej 2 badania o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każde;
- jest autorem lub współautorem minimum 2 raportów (tj. dokumentów lub opracowań opisujących rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie) z zakresu badań społecznych; zamawiający żąda podania tytułów ww. prac.
b) Ekspert ds. badań ilościowych
- który posiada wyższe wykształcenie,
- który posiada kwalifikacje do przygotowania rozwiązań metodologicznych i analitycznych niezbędnych do realizacji badania: przygotowania narzędzi badawczych, realizacji pomiaru, przygotowania analiz i przygotowania raportów analitycznych
- który realizował co najmniej 2 badania z wykorzystaniem metod ilościowych,
c) Ekspert ds. badań jakościowych
- który posiada wyższe wykształcenie,
- który posiada kwalifikacje do przygotowania rozwiązań metodologicznych i analitycznych niezbędnych do realizacji badania: przygotowania narzędzi badawczych, realizacji pomiaru, przygotowania analiz i przygotowania raportów analitycznych
- który realizował co najmniej 2 badania z wykorzystaniem metod jakościowych,

d) W skład ww. zespołu powinien wchodzić pracownik naukowy (ze stopniem co najmniej doktora) legitymujący się doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu badań społecznych oraz posiadaniem publikacji naukowych o tematyce społecznej; zamawiający żąda podania tytułów ww. prac. Wymóg ten może spełniać jedna z ww. osób lub inna dodatkowa osoba wchodząca w skład zespołu badawczego. Zamawiający żąda, aby nadzór naukowy nad badaniem był wskazany/uwidoczniony w raporcie końcowym.
- załącznik nr 15 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
k) oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 11 do SWZ.

l) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 13 a do SWZ.
m) Oświadczenie dot. określonych okoliczności – Załącznik nr 13 b do SWZ.

Szczegóły w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych- referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert – zgodnie z załącznikiem
nr 14 do SWZ.
b. Wykaz osób – załącznik nr 15 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

34. Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące pliki:
a) formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
b) opis badania – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, zawierający:

- Liczbę zadeklarowanych wywiadów w części I i II badania ze wskazaniem metod/technik badawczych.
- Szczegółowy opis koncepcji badania jakościowego w części III zawierający w szczególności opis badania metodą zogniskowanych wywiadów grupowych i/lub metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych,
w tym opis koncepcji doboru oraz pozyskania respondentów do badania wraz z uzasadnieniem, z podaniem liczby planowanych wywiadów, rodzajów reprezentowanych przez respondentów instytucji, średniego czasu trwania wywiadu oraz proponowanej tematyki, a także sposobu zapobiegania odmowie udzielenia informacji.

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XVIII.14 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 9 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - załącznik nr 7 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
i) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 8 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
j) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.
k) oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach- załącznik nr 11 do SWZ.
l) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 13 a do SWZ.
m) Oświadczenie dot. określonych okoliczności – Załącznik nr 13 b do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
8. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik nr 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.