eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Serwis ciągników rolniczych i koparko - ładowarek

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis ciągników rolniczych i koparko - ładowarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis ciągników rolniczych i koparko - ładowarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da177810-d0d0-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://umgdy.ezamawiajacy.pl. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, Strony postępowania przekazują sobie za pośrednictwem Platformy, poprzez kafelek „Wiadomości”, kierujący do modułu korespondencji. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, zawarto w Dziale II SWZ "Komunikacja w postępowaniu"; z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisano szczegółowo w Dziale II pkt 3 SWZ. Z uwagi na obszerną treść i jednocześnie ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO zawarto w Dziale I pkt 21 SWZ.
Z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO zawarto w Dziale I pkt 21 SWZ.
Z uwagi na obszerną treść i ograniczoną ilość znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia, należy zapoznać się z treścią SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.11.2024.ASz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Serwis ciągników rolniczych marki Deutz-Fahr oraz Lamborghini

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, według których Zamawiający będzie oceniał oferty, są takie same dla każdej z pięciu części zamówienia, tj:
1) Cena – waga 60%
2) Stała marża na części i materiały eksploatacyjne – waga 20%
3) Dostępność serwisu – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała marża na części i materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Serwis koparko- ładowarki marki HSW

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, według których Zamawiający będzie oceniał oferty, są takie same dla każdej z pięciu części zamówienia, tj:
1) Cena – waga 60%
2) Stała marża na części i materiały eksploatacyjne – waga 20%
3) Dostępność serwisu – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała marża na części i materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Serwis koparko – ładowarek marki Case

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, według których Zamawiający będzie oceniał oferty, są takie same dla każdej z pięciu części zamówienia, tj:
1) Cena – waga 60%
2) Stała marża na części i materiały eksploatacyjne – waga 20%
3) Dostępność serwisu – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała marża na części i materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Serwis koparko – ładowarki marki Hidromek

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, według których Zamawiający będzie oceniał oferty, są takie same dla każdej z pięciu części zamówienia, tj:
1) Cena – waga 60%
2) Stała marża na części i materiały eksploatacyjne – waga 20%
3) Dostępność serwisu – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała marża na części i materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Serwis koparko- ładowarek marki Caterpillar 434E, JCB 3CX oraz minikoparki marki Bobcat E19

4.2.6.) Główny kod CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, według których Zamawiający będzie oceniał oferty, są takie same dla każdej z pięciu części zamówienia, tj:
1) Cena – waga 60%
2) Stała marża na części i materiały eksploatacyjne – waga 20%
3) Dostępność serwisu – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stała marża na części i materiały eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o którym mowa w III.11.2 SWZ, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA: Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSCA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU, ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA TUTAJ INFORMACJE O PODSTAWACH WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w
postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wobec Wykonawców podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w
art. 109 ustawy Pzp (tzw. przesłanki fakultatywne).
3. Na podstawie przepisów odrębnych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 w dnia 15 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej: „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
UWAGA: Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Informacje dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawcy zawarto w III.4 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w III.4. 1 i 4 SWZ, wobec każdego z tych Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
2) Formularz Cenowy, właściwy dla danej części zamówienia (załączniki nr od 1.1 do 1.5)
3) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ).
Uwaga: Oświadczenie składa również każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..
4) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, tj. w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
- Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
6) Dokument rejestrowy z treści którego wynika, jaka osoba jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty wraz z załącznikami.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z którego wynika sposób reprezentacji wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga 1: Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
Uwaga 2: Uwaga powyżej nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców – wówczas taka umowa winna być załączona do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ani też żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w III. 4. 4. SWZ. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.
2. Umowa może ulec zmianie w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy PZP, a nadto w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie umowy.
3. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w § 8 umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy, wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmian o których mowa w § 7 ust. 3 lit.d niniejszej umowy oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia.
5. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa , zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. W żadnym przypadku postanowień paragrafu 7 wzoru umowy nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.
Kwestie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy reguluje paragraf 8 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Strony zawierają umowę na okres od dnia podpisania, do chwili wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem internetowym: https://umgdy.ezamawiajacy.pl. Platforma jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do komunikacji i przekazywania dokumentów, w tym oferty oraz oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn.zm.), o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wymóg dotyczy minimum 1 osoby zatrudnionej na stanowisku mechanika samochodowego, wykonującego prace związane z obsługą serwisową pojazdów.
4. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SWZ (OPZ).
6. Szczegółowy wykaz pojazdów objętych przedmiotem zamówienia oraz adresy placówek Zamawiającego, zawarte są w Formularzach Cenowych odrębnych dla każdej części zamówienia (załączniki nr od 1.1 do 1.5 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.