eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: etap I (zakres podstawowy) i etap II (zak. prawa opcji)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych




Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: etap I (zakres podstawowy) i etap II (zak. prawa opcji)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531419630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kraszewskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 861 65 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kozlesekret@psp.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-kedzierzyn-kozle

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Straż Pożarna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: etap I (zakres podstawowy) i etap II (zak. prawa opcji)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bd5dd85-d019-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00207297/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu: etap I (zakres podstawowy) i etap II (zak. prawa opcji)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bd5dd85-d019-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty plików wykorzystywanych
przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
6) Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty.
7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/, nie za pośrednictwem adresu email.
9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i
zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@psp.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
przedmiotowego postępowania;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.27.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego – jako zakres podstawowy/gwarantowany – obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy części istniejącego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu. Budynek strażnicy w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach w części jednej kondygnacji naziemnej. Obiekt jest częściowo podpiwniczony z dachem płaskim krytym papą termozgrzewalną.

W ramach zakresu objętego prawem opcji przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku JRG nr 1 o dodatkowe skrzydło od strony południowej o wymiarach całkowitych 20,29m x 18,30m, w którym zaprojektowano stanowisko do mycia pojazdów ratowniczych oraz pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Rozbudowana część jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem płaskim krytym membrana PCV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zakresu objętego prawem opcji przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku JRG nr 1 o dodatkowe skrzydło od strony południowej o wymiarach całkowitych 20,29m x 18,30m, w którym zaprojektowano stanowisko do mycia pojazdów ratowniczych oraz pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Rozbudowana część jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem płaskim krytym membrana PCV.
ZAKRES ZAMÓWIENIA OBJĘTY PRAWEM OPCJI – etap II

Obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku (dodatkowe skrzydło) myjni, zajadu, ogrodzenia i wyposażenia budynku, tj.:

- BUDOWA BUDYNKU MYJNI POWYŻEJ POZIOMU +/- 0.00
- UZUPEŁNIENIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO, MONTAŻ BRAMY ROZWIERANEJ
W OBRĘBIE WJAZDU NA DZIAŁKĘ
- WYKONANIE NOWEGO ZJAZDU Z UL. MOSTOWEJ DO BUDYNKU MYJNI
- WYKONANIE ATRIUM Z OGRODZENIEM PANELOWYM OD STRONY UL. MOSTOWEJ
- WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I DOJŚĆ
- INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
- WYPOSAŻENIE BUDYNKU - DOSTAWA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ W PROJEKCIE – ETAP II
oraz ZAŁĄCZNIKIEM Nr 1B do SWZ.

Szczegółowe zobrazowanie zakresu objętego prawem opcji wskazano w dokumentacji projektowej
oraz w przedmiarze robót, który jednakże ma charakter pomocniczy przy sporządzaniu oferty przetargowej.

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia objęty prawem opcji realizowany będzie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy
za tenże zakres robót nastąpi nie wcześniej niż w styczniu 2025 roku.
2. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczące realizacji zakresu podstawowego stosuje się odpowiednio
do zamówień realizowanych w ramach prawa Opcji.
4. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego prawa Opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Sposób rozliczenia zakresu prawa Opcji: jak dla zamówienia podstawowego.
6. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji liczony od daty ponownego przekazania placu budowy i wynosi 220 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy 45%= 45 pkt
2 Cena ryczałtowa brutto za zakres prawa opcji 45%= 45 pkt
3 Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji 10%= 10 pkt

Nr kryterium Wzór
1
Cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 45 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty


2
Cena ryczałtowa brutto za zakres prawa opcji [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 45 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

3
Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji [miesiące] min. 36 max oceniany 60 miesięcy
Liczba punktów = (Gof/G max ) *10 pkt
gdzie:
- Gof - okres gwarancji badanej oferty
- G max - najdłuższy spośród wszystkich okres gwarancji

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy. W przypadku nie podania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczna lub zawodowa.

I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

1) minimum dwie roboty budowlane (umowy/zadania) obejmujące swoim zakresem budowę
lub przebudowę lub rozbudowę lub remont budynku – o wartości 3 000 000 zł. brutto każda robota (umowa/zadanie) – z potwierdzeniem należytego wykonania.
2) wykazywane ww. roboty budowlane (każda z nich) winny obejmować swoim zakresem jednocześnie: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty branży sanitarnej, 3) roboty branży elektrycznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy, tym samym dopuszcza możliwość wykazywania jednej roboty przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a drugiej przez inny podmiot, wykonawcę.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

II Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat
ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń;
2) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
3) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczeń;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków przez wskazaną osobę.

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 13.1.2. SWZ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 9 ustawy Pzp.
6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1.1. SWZ W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA SKŁADA m.in.
Załącznik nr 1A Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PODSTAWOWY-GWARANTOWANY - etap I
Załącznik nr 1B Opis techniczny wyposażenia ZAKRES PRAWA OPCJI - etap II

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

PKT 15 SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
15.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
15.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
15.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
15.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 1020 3668 0000 5602 0302 6929;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
15.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
15.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 15.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
15.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

PKT 7 SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
7.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 7.2 i 7.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
7.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
7.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Par 15 ust. 1 PPU: Zmiany umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz
ust. 2-4 Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
5. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;
2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego
jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
3) zmiany zakresu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku (vide par. 15 ust. 6 i następne)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bd5dd85-d019-11ee-875e-a22221c84ba7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z pkt 20.6 SWZ Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy 45%= 45 pkt
2 Cena ryczałtowa brutto za zakres prawa opcji 45%= 45 pkt
3 Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji 10%= 10 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.