eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Dostawa artykułów żywnościowych - 6 części

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych – 6 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000263544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 67

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 673-20-58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp.ogrodzieniec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych – 6 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-472b03f9-d0c5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-472b03f9-d0c5-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Rozdziale XI SWZ) odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mai: sp1@ogrodzieniec.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania:
ZSP.262.1.2024.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Dusza.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67 NIP 6492238034 (dalej zwana  „Jednostką”) w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu;
2) w Jednostce funkcjonuje adres e-mail: sp1@ogrodzieniec.pl lub  adres siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Jednostkę. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Angelika Nitecka, z którą można się skontaktować pod adresem niteckaangelika@gmail.com;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;                   
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Unia Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail.
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Jednostka będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
11) Jednostka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.262.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 1 – Artykuły spożywcze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 2 – Nabiał.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 3 – Warzywa i owoce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 4 – Mięso i wędliny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 5 – Mrożonki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek Zamawiającego znajdujących się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 oraz Ogrodzieńcu-Cementowni przy ulicy Orzeszkowej 13, obejmująca: Część nr 6 – Pieczywo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot dostawy winien być w gatunku I.
4. Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 6:00 – 8:00 do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie na dzień przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w godzinach późniejszych tego samego dnia, w zależności od potrzeb.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny pod względem rodzajowym, ilościowym bądź jakościowym z zamówieniem, Zamawiający zgłosi reklamację.
6. Data ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż połowa okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy artykułów z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811500-1 - Pieczywo gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
A – Cena: 60 %
B – Termin reklamacji: 40 %
A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
cena brutto oferty badanej
A - ilość punktów za kryterium „Cena”
B. Kryterium „Termin reklamacji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (40 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie reklamacji, tj.:
3 dni robocze – 0 pkt
2 dni robocze – 20 pkt
1 dzień roboczy – 40 pkt
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w ofercie przetargowej Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin reklamacji, tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu reklamacji niż 3 dni robocze, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 3 dni robocze.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w SWZ i załącznikach;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
4) Przedmiotowe środki dowodowe: Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 14 pkt 3 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności (dotyczy każdej części osobno):
1) zmiany Strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;
2) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy;
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która polegać będzie na:
a) podwyższeniu wynagrodzenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT
lub
b) obniżeniu wynagrodzenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, która w dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT pozostała do zapłaty.
2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• zmiana danych teleadresowych;
• zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Zmiany istotne wymagają aneksu do umowy.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.