eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db9fb491-d0a2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035799/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/148637/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/148637/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która jest udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Baza wiedzy”.
2. Zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:
a) Niezbędne wymagania sprzętowe:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
b) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
c) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar;
• Czas przeprocesowania transakcji może być różny w zależności od obciążenia serwera, co należy uwzględnić przy składaniu oferty.
d) Informacje dodatkowe:
• Osoba składająca (podpisująca) ofertę musi posiadać kwalifikowany podpis osobisty lub e-dowód osobisty lub profil zaufany. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się przez Wykonawcę z wymaganiami podmiotów autoryzujących tożsamość w zakresie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do posługiwania się danym sposobem podpisu.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie
utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@um.warszawa.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej”;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, natomiast w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
2. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych nr: 13/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 16/11, 16/13, 16/15 z obrębu 2-05-02.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) prace przygotowawcze, w tym karczowanie i roboty ziemne;
b) wykonanie siłowni plenerowej, w tym wykonanie nawierzchni oraz dostawa i montaż wyposażenia siłowni;
c) wykonanie placu zabaw, w tym wykonanie nawierzchni oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw;
d) wykonanie komunikacji okólnej wraz z wyposażeniem (dostawa i montaż);
e) urządzenie zieleni, w tym dostawa i sadzenie drzew i krzewów oraz zakładanie trawników;
f) wywóz ziemi;
g) budowę sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wraz z elementami infrastruktury oświetlenia, w tym dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie zasad i kryteriów oceny ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się niepodlegający wykluczeniu wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
a) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zagospodarowania terenu zieleni o wartości równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną robotę budowlaną w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku;
b) Dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Osoba ta zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełniła funkcję Kierownika Robót.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru ustalonego w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru ustalonego w SWZ.
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych według wzoru ustalonego w SWZ. Do wykazu wykonanych robót budowlanych należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie.
3. Wykazu osób według wzoru ustalonego w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty sporządzony według wzoru systemowego platformy zakupowej;
2. Kosztorysy ofertowe sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 15 i 16 do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SWZ;
4. Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa;
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
6. Dokument (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert oraz potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca ma obowiązek przekazać dokument, w którym:
• wskaże towary lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
• wskaże wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
• wskaże stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będą miały zastosowanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4ustawy Pzp. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W treści wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Beneficjentem musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji czy poręczeń, muszą one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie w okolicznościach wskazanych w treści dokumentu uprawniające do zatrzymania wadium (zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przelać na konto Zamawiającego:
Bank Handlowy w Warszawie SA Nr: 52 1030 1508 0000 0005 5003 5111
z dopiskiem „wadium do postępowania TPBN.9.2024” lub innym pozwalającym na prostą identyfikację tytułu wpłaty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
• jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
• precyzować zakres umocowania;
• wskazywać pełnomocnika;
• wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 11 do SWZ. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz wskazywać który z wykonawców spełnia dany warunek udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 12 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy, w celu dostosowania postanowień umowy do nowych przepisów prawa
b) wystąpienia konieczności realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostaną spełnione warunki wskazane w PPU;
c) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejna zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;
d) gdy łączna wartość zmiany jest niższa niż 15 % wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji w okolicznościach wskazanych w PPU;
f) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w okolicznościach i na zasadach wskazanych w PPU.

Pełny zakres zmian oraz warunki tych zmian zostały określone w par. 12 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.