eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: h.maruszczyk@ujd.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17cc2408-d174-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067369/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa sprzętu komputerowego - tablet ze stylusem dla WPiE

1.2.9 Dostawa sprzętu komputerowego- laptop oraz komputer stacjonarny dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

1.2.28 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop z oprogramowaiem biurowym dla WNŚPiT

1.2.51 Dostawa sprzętu komputerowego - dyski do serwerów, serwer NAS, laptop, klawiatura, mysz bezprzewodowa, głośniki dla Działu Dydaktyki

1.2.54 Dostawa sprzętu komputerowego - oprogramowanie, komputery, monitory, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne dla WH

1.2.61 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop z oprogramowaniem, tablety 2szt., myszy bezprzewodowe 5 szt. dla WNS

1.2.67 Dostawa sprzętu komputerowego - oprogramowanie, drobny sprzęt komputerowy, jednostki z systemem operacyjnym, monitory, klawiatury, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, switche dla Biblioteki

1.2.73 Dostawa sprzętu komputerowego - urzadzenie wielofunkcyjne oraz myszy komputerowe (2szt.) dla Biura Rektora

1.2.92 Dostawa sprzętu komputerowego - akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, oprogramowanie, urządzenie wielofunkyjne dla Collegium Medicum

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia w ramach zadania 1 pozycja 1 jest finansowany z projektu: Erasmus+ 2022-1-PL01-KA131-HED-000066175, kat. OS (Organisational Support). Przedmiot zamówienia w ramach zadania 3 pozycja 2 jest finansowany z projektu: „D.Rad:Deradicalization in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Reintegrate”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platforma zakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. Aby zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. Następnie system zaszyfruje
ofertę i Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie i stosuje się do Instrukcji składania wniosków. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, telefon 34 37-84-133;
3) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP.26.1.5.2024 w trybie podstawowym i w celu wykonania umowy zawartej w wyniku tego postępowania;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o artykuł 18 oraz artykuł 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy artykułu 8, 10 i 11 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i windykacyjnych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do artykułu 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie artykułu 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie artykułu 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie artykułu 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykule 18 ustęp 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ustęp 3 litera b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie artykułu 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera b i c RODO.
Stosownie do postanowień artykułu 18 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w artykule 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, strona 1, z późniejszymi zmianami 14), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'', w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
Ponadto Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w artykule 19 ustęp 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na tym, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w artykule 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w artykule 18 ustęp 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 1. Laptop – 2 sztuki
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. W zakresie zadania numer 1 : Licencja na dostarczone oprogramowanie/system operacyjny musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu.
6. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 1 – 24 miesiące.
7. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
12. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 1 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
13. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 2. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 2 – 24 miesiące.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 2 - do 7 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 3. Tablet – 3 sztuki.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. W zakresie zadania numer 3 : Licencja na dostarczone oprogramowanie/system operacyjny musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu.
6. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 3 : pozycja 1 - 24 miesiące, pozycja 2 – 12 miesięcy.
7. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
12. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 3 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
13. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237450-8 - Tablety graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 4. Ręczny czytnik kodów kreskowych – 4 sztuki.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 4 - 24 miesiące.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 4 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 5. Mysz komputerowa pionowa – 12 sztuk.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 5 - 24 miesiące.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 5 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 6. Drukarka kodów kreskowych – 2 sztuki
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 6 - 24 miesiące.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 6 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 7. Serwer NAS – 1 sztuka.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 7 - 36 miesięcy.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 7 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 8. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 8 - 24 miesiące.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 8 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania:
Zadanie 9. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku numer 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach niż określone w
Specyfikacji technicznej. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji dla zadania numer 9 - 36 miesięcy.
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i wniesienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Miejsce realizacji dostawy: teren Częstochowy. Zamawiający wskaże dokładny adres i miejsce dostawy na etapie realizacji umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 7 punkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
11. Termin realizacji zamówienia: dla zadania numer 9 - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. W zakresie zadania numer 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu używanego. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego, w pełni kompatybilny i współpracujący z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena brutto z wagą 100%.
2. Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę z najniższą ceną brutto realizacji całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty w tej samej cenie , dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego personelu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Wykonawcy na wybór jego oferty, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza stosowanie ofert równoważnych, w przypadkach określonych w Specyfikacji technicznej – załącznik numer 1 do SWZ. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wyraźnie określić je w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia dokumenty, tj.:
1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.
a) W celu potwierdzenia, że osoba działa w imieniu Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeśli Zamawiający może je uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest jeden ze wspólników tej spółki, zamiast
pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników wskazującą jednego ze wspólników jako
umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
3) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 11 ustęp 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1913) – jeśli dotyczy.
4)Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu - Specyfikacja winna być sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1 do
SWZ i winna potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów, funkcjonalności, wymagań określonych przez Zamawiającego
oraz zawierać oznaczenia typu producent, model, typ oraz opis oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności,
gdy Zamawiający takiego opisu wymaga (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ). Specyfikacja techniczna oferowanego
sprzętu składana w niniejszym postępowaniu identyfikuje oferowany przedmiot zamówienia i stanowi treść oferty.
5) Dowody równoważności, w przypadkach określonych w specyfikacji technicznej – załącznik numer 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest jeden ze wspólników tej spółki, zamiast pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników wskazującą jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w artykule 125 ustęp 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z artykułem 108 ustęp 1, artykułem 109 ustęp 1 punkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, składane na załączniku numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiednio przez:
a) Wykonawcę;
b) Każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z członków konsorcjum,
wspólników spółki cywilnej; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy
z tych wykonawców i oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje uzupełniające dotyczące środków komunikacji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących środków:
a) poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
b) poprzez pocztę elektroniczną: h.maruszczyk@ujd.edu.pl z zastrzeżeniem, że ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową, przy czym przez ofertę należy rozumieć także ofertę dodatkową.
Wykonawca, żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.