eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kunów › Zadanie nr 1 pn.: "Przebudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie" Zadanie nr 2 pn.: "Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” Zadanie nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kunów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 45B

1.5.2.) Miejscowość: Kunów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-415

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 412613174

1.5.8.) Numer faksu: +48 412613194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kunow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” Zadanie nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80e4e53d-d174-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044847/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie

1.1.4 Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80e4e53d-d174-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kunow.pl (nie dotyczy składania ofert). W przypadku korespondencji przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej uczestnicy postępowania mogą posługiwać się identyfikatorem postępowania (ZP.I.271.3.2024).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej
„RODO”)informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem:
urzad@kunow.pl, telefonicznie: (41) 261-31-74;2) administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kunow.pl;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 2023 bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8)posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.I.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości około 598,5 m zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1264 w miejscowości Kunów, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie w zakresie: przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T, budowy chodnika jednostronnego przy krawędzi jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, wykonaniu oznakowania pionowego
i poziomego, przebudowie kolizji.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
-Roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne,
-Roboty drogowe - konstrukcja jezdni,
-Konstrukcja chodnika - ciąg pieszy,
-Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek,
-Konstrukcja pobocza,
-Roboty montażowe w zakresie budowy wodociągu rozdzielczego z rur PE 110mm,
-Montaż oświetlenia ulicznego,
-Demontaż opraw oświetleniowych,
-Oznakowanie poziome i pionowe,
-Kanalizacja deszczowa.
Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:
1) Projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T ul. Partyzantów, oznaczona działką nr ewidencyjny 1264 położoną w Kunowie wraz z budową kanału deszczowego, kanału technologicznego, oświetlenia, stanowiący załącznik numer 1 do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych znak: AB.6743.355.2022.AS z dnia 3 października 2022 roku;
2) Projekt techniczny przebudowy drogi publicznej gminnej nr 336047T ul. Partyzantów, oznaczona działką nr ewidencyjny 1264 położoną w Kunowie wraz z budową kanału deszczowego, kanału technologicznego, oświetlenia;
3) Pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.4210.292.2022.PL z dnia 12 sierpnia 2022 roku;
4) Projekt techniczny elektryczny;
5) Projekt techniczny budowy sieci wodociągowej z rur PE 110mm;
6) Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej;
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 sztuki;
8) Przedmiar robót - 3 sztuki,
9) Projekt stałej organizacji ruchu.
UWAGA. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiału w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z rur WIPRO dn 800 mm, PP dn 800 mm na rury Pragma +ID o średnicy nominalnej DN/ID 800mm.
UWAGA. Budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres rzeczowy inwestycji, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1783) obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1429) lub planami, o których mowa w art. 20 punkt 1 lub 2.
4. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) dokonano szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia oraz rozważono celowość podziału zamówienia na części. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej publicznej nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie oraz rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie. Oba wyżej wymienione odcinki dróg stanowią jeden ciąg drogi publicznej gminnej nr 336047T Kunów (Szkolna, Partyzantów, Ogrodowa).
Ze względu na fakt, iż Gmina Kunów podpisała dwie odrębne umowy o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie zadania wymienione powyżej lub na jedno
z wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na którą(-e) można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
UWAGA. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postępowanie na oba zadania, zostaną z nim podpisane dwie odrębne umowy na każde z zadań (wówczas Wykonawca będzie zobligowany w przedkładanych rozliczeniach rozdzielać koszty na każde zadanie).
5. Zamawiający po dokonaniu szczegółowej analizy odstępuje od wymogu uwzględniania wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, ponieważ zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Przebudowa/rozbudowa drogi to usługa o charakterze powszechnym. Jako infrastruktura drogowa będzie ogólnodostępna dla ogółu społeczeństwa, poprawi komfort życia osób zamieszkałych w zasięgu przebudowywanej/rozbudowywanej drogi.
7. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena brutto (C) - waga kryterium 60%; Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) - waga kryterium 20%; Limit
kar umownych (KL) - waga kryterium 10%; Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy (KT) - waga kryterium 10%. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Limit kar umownych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2.:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 336047T ul. Ogrodowej na długości około 494,0 m w zakresie: budowy chodnika, przebudowy/budowy zjazdów, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przepompowni ścieków oraz zbiornika retencyjnego, przebudowy wodociągu, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy sieci gazowej, rozbudowy istniejącego przepustu ramowego, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1612T, rozbiórki elementów kolidujących z projektowaną infrastrukturą i wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
-Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne,
-Konstrukcja jezdni,
-Konstrukcja zjazdów,
-Zjazd z ul. Kaznodziejskiej,
-Konstrukcja chodnika,
-Pobocza,
-Elementy liniowe,
-Oznakowanie pionowe i poziome,
-Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
-Roboty wykończeniowe,
-Przepust ramowy,
-Branża konstrukcyjna - budowa przepustu,
-Branża sanitarna - sieć kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, montażowe
i instalacyjne),
-Branża sanitarna - sieć gazowa (roboty ziemne, montażowe, przejścia pod przeszkodami),
-Branża sanitarna - sieć wodociągowa (roboty ziemne, montażowe, przejścia pod przeszkodami),
-Przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej,
-Branża elektryczna – oświetlenie.
Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:
1) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.5.2023.JP z dnia 23 marca 2023 roku wraz z załącznikami od numeru 1 do 4 (zaświadczenie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.5.2023.RB z dnia 7 lipca 2023 roku o ostateczności wyżej wymienionej decyzji;
2) Projekt techniczny - Projekt zagospodarowania terenu;
3) Projekt techniczny - branża drogowa;
4) Projekt techniczno-wykonawczy - branża sanitarna, kanalizacja deszczowa;
5) Projekt techniczno-wykonawczy - branża sanitarna, sieć wodno-kanalizacyjna;
6) Projekt techniczno-wykonawczy - branża sanitarna, gaz;
7) Projekt techniczny - branża elektryczna, oświetlenie;
8) Projekt techniczny - branża elektryczna, zasilanie;
9) Projekt techniczny - branża teletechniczna;
10) Załączniki formalne;
11) Geotechniczne warunki posadowienia;
12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 7 sztuk;
13) Przedmiar robót - 7 sztuk;
14) Projekt stałej organizacji ruchu.
4. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) dokonano szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia oraz rozważono celowość podziału zamówienia na części. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej publicznej nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie oraz rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie. Oba wyżej wymienione odcinki dróg stanowią jeden ciąg drogi publicznej gminnej nr 336047T Kunów (Szkolna, Partyzantów, Ogrodowa).
Ze względu na fakt, iż Gmina Kunów podpisała dwie odrębne umowy o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie zadania wymienione powyżej lub na jedno
z wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na którą(-e) można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
UWAGA. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy jeden Wykonawca wygra postępowanie na oba zadania, zostaną z nim podpisane dwie odrębne umowy na każde z zadań (wówczas Wykonawca będzie zobligowany w przedkładanych rozliczeniach rozdzielać koszty na każde zadanie).
5. Zamawiający po dokonaniu szczegółowej analizy odstępuje od wymogu uwzględniania wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, ponieważ zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Przebudowa/rozbudowa drogi to usługa o charakterze powszechnym. Jako infrastruktura drogowa będzie ogólnodostępna dla ogółu społeczeństwa, poprawi komfort życia osób zamieszkałych w zasięgu przebudowywanej/rozbudowywanej drogi.
7. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena brutto (C) - waga kryterium 60%; Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) - waga kryterium 20%; Limit
kar umownych (KL) - waga kryterium 10%; Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy (KT) - waga kryterium 10%. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Limit kar umownych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (do każdego z zadań):
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres.
W przypadku opłacania polisy w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Co najmniej 1 robotę polegającą na budowie i/albo przebudowie i/albo rozbudowie i/albo remoncie drogi, o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto;
Do każdej pozycji wykazu robót należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje personelem składającym się co najmniej z:
•Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie,
o której mowa w art. 15a ust. 10 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 2029) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru albo kierownika robót/budowy na między innymi jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) robocie budowlanej związanej z budową i/albo przebudową i/albo rozbudową i/albo remontem drogi o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto;
•Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie, o której mowa w art. 15a ust. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 2029) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2023 r. poz. 334) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru albo kierownika robót/budowy na między innymi jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) robocie budowlanej związanej z budową i/albo przebudową i/albo rozbudową i/albo remontem sieci wodociągowej i/albo sieci kanalizacyjnej i/albo sieci gazowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto;
•Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,
o której mowa w art. 15a ust. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 2029) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru albo kierownika robót/budowy na między innymi jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) robocie budowlanej związanej z budową i/albo przebudową i/albo rozbudową i/albo remontem infrastruktury oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.
Do wykazu w stosunku do Kierowników budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i 1705), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie wstępne), odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70);
5.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 punkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
2)oświadczenie o podwykonawcach (załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Oświadczenie to Wykonawca składa wraz z ofertą zarówno w sytuacji, kiedy korzysta z pomocy podwykonawcy przy realizacji zamówienia, jak również wtedy, kiedy z tej pomocy nie korzysta (zaznaczając odpowiedni kwadracik w treści oświadczenia);
3)zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeżeli dotyczy);
4)dowód wniesienia wadium (jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej);
5)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu;
7)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Dla zadania nr 1: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Dla zadania nr 2: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i/lub ogłoszeniu o zamówieniu. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w okolicznościach wskazanych w rozdz. XXII ust. 6 pkt 1-9 SWZ. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia (nie więcej
niż o 10 % wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę) w przypadku:
1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane.
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w punktach 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.
Zmiana terminu nastąpi w następujących okolicznościach podanych w rozdz. XXII ust. 8 od pkt 1-4.
Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:
a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);
c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;
d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.
Zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym dokonanie zamiany kierownika budowy (z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne), na osobę o kwalifikacjach wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmiany podwykonawcy, na którego
zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. Dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 12,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 7, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.