eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smołdzino › Prowadzenie obsługi ruchu turystycznego online i offline oraz obsługa sanitariatów w Słowińskim Parku Narodowym

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie obsługi ruchu turystycznego online i offline oraz obsługa sanitariatów w Słowińskim Parku Narodowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Słowiński Park Narodowy

1.3.) Oddział zamawiającego: SłowińskiPN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221578400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 1A

1.5.2.) Miejscowość: Smołdzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-214

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slowinskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slowinskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Panstwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie obsługi ruchu turystycznego online i offline oraz obsługa sanitariatów w Słowińskim Parku Narodowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4249aee-cfd2-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Obsługa ruchu turystycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4249aee-cfd2-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w pkt 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w pkt 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPN.26.01.2024.ah-m

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez Wykonawcę obsługi ruchu turystycznego w Słowińskim Parku Narodowym (Park), za pośrednictwem Systemu Wykonawcy (SW), polegającej na:
1) pobieraniu opłat za wstęp do Parku, do obiektów edukacyjnych, za realizację oferty edukacyjnej, sprzedaży towarów – materiałów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony przyrody na terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz opłat za udostępnienie parkingów w punktach poboru opłat tj. sprzedaży online (wyłącznie w zakresie biletów wstępu do Parku, za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych lub komputerowych) i sprzedaży offline na miejscu, w punktach poboru opłat w OO Rąbka, OO Rowy, OO Smołdziński Las i OO Smołdzino z możliwością ich rozliczenia, ewidencji, weryfikacji oraz raportowania,
2) obsłudze sanitarnej w obiektach Parku tj. utrzymanie czystości w sanitariatach: w Rąbce, na parkingu w Czołpinie Leśny, parkingu w Czołpinie Jednostka Wojskowa i w Rowach.
2. Szczegółowy zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ obejmujący:
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.1 do SWZ,
2) opis podstawowych parametrów technicznych systemu, drukarek oraz prowadzenia sprzedaży w Systemie Wykonawcy - załącznik nr 3.2 do SWZ,
3) zarządzenia nr 5/2024 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zasad i opłat za udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków- załącznik nr 3.3 do SWZ,
4) zarządzenia nr 3/2024 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za sprzedaż towarów - materiałów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony przyrody na terenie Słowińskiego Parku Narodowego - załącznik nr 3.4 do SWZ,
6) wykaz towarów - materiałów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony przyrody na terenie Słowińskiego Parku Narodowego - załącznik nr 3.5 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace związane z prowadzeniem administracyjnej obsługi ruchu turystycznego we wszystkich punktach poboru opłat oraz z utrzymaniem czystości w sanitariatach, wykonywał przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem liczby osób i okresów obsługi wskazanej w pkt III opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.1 do SWZ.
4. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt.3.3 SWZ.
5. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt.3.3 SWZ poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75125000-8 - Usługi administracyjne związane z turystyką

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość rozliczania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznych,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków, na podstawie którego, Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji Wykonawców.
3. Dla potwierdzenia:
1) posiadania zdolności technicznych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dysponowania co najmniej 10 urządzeniami fiskalnymi przystosowanymi do rejestracji w Urzędzie Skarbowym, na poszczególne punkty poboru opłat w systemie sprzedaży offline;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
a) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na kwotę w wysokości 200.000,00zł,
b) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 200.000,00zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, Podmiot udostępniający zasoby, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - każdy z Wykonawców, złożą wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, na podstawie którego, Zamawiający wstępnie dokona oceny czy nie zachodzi brak podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, dla potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt 11.3.1) SWZ,
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, dla potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt 11.3.2)a) SWZ,
3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia dla potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt 11.3.2)b) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Niezłożenie dokumentu będzie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych wykonawców zobowiązanie będzie wykazać spełnianie warunków w zakresie, w którym spełnia określone warunki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie solidarnie ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.117 ust.4 p.z.p. Oświadczenie winno wskazywać, które z prac w ramach poszczególnych części będzie wykonywał każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę:
1) w zakresie podwykonawstwa pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian,
2) w zakresie terminów realizacji zamówienia dotyczących rozpoczęcia realizacji umowy, terminów otwarcia poszczególnych punktów poboru opłat wskazanych w załączniku nr 3.1 do SWZ oraz wyłączenia z udostępniania obiektów (np. wyłączenia Muzeum), spowodowanych wprowadzonymi przez Rząd RP stanami wyjątkowymi lub klęski żywiołowej spowodowanymi wystąpieniem siły wyższej (np. epidemii, suszy, powodzi). Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek każdej ze Stron zawierający uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 października 2024 roku.
2. Zamawiający zastrzega, że pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż usług i towarów oraz obsługa sanitariatów rozpocznie się 1 maja 2024r (a w przypadku kiedy podpisanie umowy nastąpi po 15 kwietnia 2024 roku, najpóźniej w ciągu 14 dni od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 1 maja 2024r.) i zakończy się 30 września 2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.