eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Traktorzystów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Traktorzystów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150309847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 52

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 366 43 05, 34 366 43 37, 34 366 40 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzd.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Traktorzystów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b006da8d-d14d-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033528/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Traktorzystów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza „Pytania i odpowiedzi”. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu SmartPzp dostępna jest na stronie portalu SmartPzp w zakładce e-learning. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i Mac OS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze; Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub wyższe;
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu podpisywane są w postępowaniu: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelkie informacje dotyczące korespondencji elektronicznej są wskazane w SWZ w pkt 9.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej:
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy ulicy Legionów 52, 42-202 Częstochowa, posiadający NIP: 5732331963, REGON: 150309847, e-mail: mzd@mzd.czest.pl, numer telefonu: (34) 366-43-05, zwany dalej: „Administratorem”.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres poczty e-mail: iod@mzd.czest.pl, telefonicznie wybierając numer tel.: (34) 366-43-05 - wew. 175 lub listownie na adres siedziby Administratora z oznaczeniem „Do
wiadomości Inspektora Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze, a w szczególności w celu:
- prowadzenia postępowania w sprawach związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją dróg miejskich, w tym w zakresie decyzji administracyjnych, skarg, wniosków i zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem dróg;
- organizacji i realizacji przetargów na usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z infrastrukturą drogową, w tym przetargi na remonty, budowę oraz utrzymanie dróg, mostów i innych obiektów infrastruktury drogowej.
c. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu realizacji przez Administratora ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. upoważnieni pracownicy Administratora;
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające np. usługodawca hostingowy, dostawca usług informatycznych) oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
c. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Policja, Prokurator, Sądy).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dalszy ciąg informacji w pkt 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.ZP.26.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ul. Traktorzystów. Dokumentacje projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Traktorzystów wraz ze skrzyżowaniem z ul. Meliorantów oraz odcinkiem ul. Meliorantów do zbiornika wód opadowych. Wykonawca dokumentacji projektowej w pierwszej kolejności winien opracować kompletną koncepcję przedmiotowej inwestycji. Koncepcja przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego. Koncepcja winna zawierać m.in. następujące elementy: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, drogę dla pieszych, trasę kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym. Wyżej wymieniona koncepcja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych. W przypadku gdy wymagana będzie zmiana zatwierdzonej koncepcji, Wykonawca ponownie musi wystąpić o zatwierdzeni koncepcji. Koncepcja winna uzyskać opinię odnośnie geometrii drogi od Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli.

1.2 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:
- projekt budowlany - w ilości 5 egzemplarzy,
- projekt wykonawczy - w ilości 3 egzemplarze,
- przedmiar robót - w ilości 2 egzemplarze,
- kosztorys inwestorski - w ilości 2 egzemplarze,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 5 egzemplarzy,
- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 egzemplarze,
- projekt organizacji ruchu - w ilości 4 egzemplarze + 1 egz. w formacie dwg. Należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Projekt budowlany winien zawierać następujące elementy:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny.
Dokumentacja projektowa winna zawierać:
- projekt budowlany część drogową,
- projekt odwodnienia (zgodnie z załączonymi warunkami),
- projekt brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego,
- ewentualną przebudowę oświetlenia drogowego (zgodnie z załączonymi warunkami),
- badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające:
= wskaźnik nośności CBR,
= wskaźnik zagęszczenie,
= ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej,
= moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny,
= poziom zwierciadła wody gruntowej,
= rozstaw otworów badawczych co 100,0m w miejscach docelowej jezdni,
Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni.
- projekty koniecznej przebudowy kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,
- na likwidację istniejących w obrębie zadania urządzeń wodnych (np. rowy otwarte przydrożne, przepusty
i inne) oraz na wybudowanie zbiornika chłonno-infiltracyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym w odpowiednim w odpowiedniej terenowej jednostce PGW, co winno stanowić załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej;
- inwentaryzację i projekt zieleni – w przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z inwestycją,
a spełniających kryteria pomnika przyrody, bądź uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody, należy uzyskać opinie dendrologa i wykonać USG wycinanych drzew;
- Inwentaryzację oraz projekt zieleni należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy
Dodatkowo należy:
- przygotować materiały do uzyskania decyzji ZRID. W dokumentacji projektowej należy wykonać projekty podziałów około 45 działek. Projekty podziałów należy wykonać w ilości 8szt. dla każdej dzielonej działki. Ostateczna liczba działek do podziału będzie wynikała z zatwierdzonego przez Zamawiającego przebiegu linii podziałów nieruchomości.
- Mapę ewidencyjną z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, liniami ograniczenia w korzystaniu wraz z powierzchniami zajęć czasowych – 8 egz.
- w razie konieczności uzyskać odstępstwo od przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
- uzyskać opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miasta Częstochowy i Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy.
- Przygotować projekt wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.

1.2.1 Do obowiązków Wykonawcy należy również:
- wystąpienie o uzyskanie warunków do gestorów sieci oraz uzgodnienie projektu budowlanego
z poszczególnymi gestorami sieci,
- wykonanie mapy do celów projektowych
- przygotowanie tabeli kolizji wraz z kopiami warunków od gestorów sieci, które winny zawierać daty umieszczona ww. sieci w pasie drogowym. Tabelę kolizji należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem na naradę koordynacyjną,
- uzgodnienie kosztorysów inwestorskich z poszczególnymi gestorami sieci w przypadku gdy przebudowa
ich nie leży po stronie Zamawiającego,
- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- uzgodnienie trasy odwodnienia w Wydziałem Utrzymania i Odwodnienia MZD,
- uzgodnienie projektu budowlanego odwodnienia z Wydziałem Utrzymania i Odwodnienia MZD,
- uzgodnienie projektu budowlanego oświetlenia z Wydziałem Oświetlenia Drogowego,
- wystąpienie o uzyskanie aktualnych warunków do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy i uzgodnienie projektu z ww. Wydziałem,
- uzgodnienie wycinek drzew i nasadzeń zastępczych z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy,
- uzyskanie opinii stałej organizacji ruchu z Wydziałem Inżynierii Ruchu MZD,
- zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowa,
- opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Estetyki Miasta w zakresie rodzaju oraz faktury projektowanych nawierzchni, oraz sylwetki latarni.

1.2.2 Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej (w ilościach wskazanych powyżej) i formie elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie „.pdf” oraz w wersji edytowalnej („.dwg”, „.dxf” - CAD wersja do 2012, „.doc”). Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót należy przekazać w wersji edytowalnej - rozszerzenie „.ath”. Każdy pojedynczy plik danych nie może ważyć więcej niż 99MB (dziewięćdziesiąt dziewięć megabajtów). Zapis dokumentacji w formacie „.pdf”, który będzie stanowił załącznik do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie może zawierać danych osobowych.

W ofercie cenowej należy wyszczególnić koszt opracowania:
- planu wycinki drzew i krzewów.

1.3 Zagospodarowanie terenu i budowa drogi.
Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy ul. Traktorzystów drogi klasy D - dojazdowa, rozbudowy skrzyżowania z ul. Meliorantów oraz rozbudowy ul. Meliorantów drogi klasy L- lokalna od ww. skrzyżowania zraz ze zbiornikiem wód opadowych zlokalizowanym na działkach nr ewd. 151; 154/5; 154/4; 154/3 obręb 429 Rząsawy. Długość realizowanej ulicy Traktorzystów wynosi około 520m, długość ul. Meliorantów to około 80 m. W pasie drogowym ww. ulicy znajduje się następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna. Obecna szerokość pasa drogowego ulicy Traktorzystów wynosi od 1,5 do 8,5 m.
Wykonawca dokumentacji powinien zaprojektować drogę wraz wszystkimi elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania a w szczególności: jezdnię ul. Traktorzystów o szerokości pasa ruchu 2,5m, jezdnię ul. Meliorantów o szerokości pasa ruchu 2,75 m, ciągi piesze, kanalizację deszczową, ewentualne zieleńce wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, ewentualną przebudowę kolidującego uzbrojenia. Odwodnienie ulicy należy wykonać zgodnie z warunkami odwodnienia – pismo znak WU.622.1.2024 umieszczonymi w Warunkach wykonania zadania. W warunkach wykonania zadania zamieszczono decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismo PO.ZUZ.5.4210.822.2021.MM odnośnie odprowadzenia wód opadowych do projektowanego zbiornika zlokalizowanego przy ul. Meliorantów. Projekt organizacji ruchu winien zawierać elementy uspokojenia ruchu.
Rozwiązania projektowe powinny uwzględnić maksymalną ochronę istniejącego zadrzewienia i ograniczyć do minimum jego wycinkę.

2. Kolizje z uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą

Projekt winien zawierać niezbędne przebudowy i zabezpieczenia mechaniczne wszystkich sieci kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. W opracowaniu należy uwzględnić lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych z drogą i kolidujących z jej budową. Obowiązkiem jest uzyskanie warunków przebudowy bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej.
2.1 Wymagania organizacyjno-techniczne w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu.
Należy wykonać niezbędne projekty przebudowy wg obligatoryjnego postępowania, wymaganego przez ZAMAWIAJĄCEGO, podanego poniżej...
Dalszy ciąg informacji w pkt 3.1) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 SWZ i załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZŁOŻENIA KOMPLETNEJ KONCEPCJI INWESTYCJI DO ZATWIERDZENIA W DNIACH KALENDARZOWYCH od DNIA ZAWARCIA UMOWY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
- 1 osoba - konstrukcyjno-budowlanej: drogowej;
- 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;
- 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga:
Osoby wykonujące usługę powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej: jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi gminnej z pełną infrastrukturą drogową obejmującą minimum kanalizację deszczową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą. Załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy-Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą. Załącznik nr 3.

WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do swz.

WYKAZ USŁUG - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Załącznik nr 5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO z art. 58 ust. 2 ustawy-Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.

PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą. Załącznik nr 6.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 8.6) SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na określonych warunkach wskazanych w załączniku nr 8 - WZÓR UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje Zamawiający zawarł w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.