eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONCENTRATORA TLENU O NOWY KONCENTRATOR O WYDAJNOŚCI MINIMUM 190 L/MIN. ORAZ SYSTEM NAPEŁNIANIA BUTLI

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONCENTRATORA TLENU O NOWY KONCENTRATOR O WYDAJNOŚCI MINIMUM 190 L/MIN. ORAZ SYSTEM NAPEŁNIANIA BUTLI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050580458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sppchoroszcz.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONCENTRATORA TLENU O NOWY KONCENTRATOR O WYDAJNOŚCI MINIMUM 190 L/MIN. ORAZ SYSTEM NAPEŁNIANIA BUTLI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e39bad5-d17c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044691/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Modernizacja tlenowni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e39bad5-d17c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przygotowuje ofertę przy
pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych to: e-mail
iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających
na Zamawiającym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP 3820 - 10/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu koncentratora tlenu o nowy koncentrator o wydajności minimum 190 l/min. oraz system napełniania butli.
2. Zakres prac do wykonania obejmuje rozbudowę istniejącej tlenowni zlokalizowanej w piwnicy budynku nr 19b ( budynek oddziału neurologii Szpitala ) o:
- rozbudowę istniejącego systemu koncentratora tlenu o 190 l/min,
- instalację systemu napełniania butli tlenem o wyd. 50l/min, ciś. maks. 150 bar,
- instalację 30 butli o poj. 50l, 30 butli o poj. 10l i 30 butli o poj. 2l,
- adaptację systemu wentylacji,
3. Opis ogólny istniejącej tlenowni
Zasilanie istniejących punktów poboru tlenu odbywa się obecnie z istniejącego systemu centralnej instalacji sprężonych gazów medycznych zgodny z EN-ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – część 1: rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”, wykonany w 2011 roku przez HYDRO – GAZ – MED. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf Producent wyrobów medycznych, 05-205 Dobczyn, ul. Willowa 40.
System oparty jest na następujących urządzeniach:
1) Sprężarki śrubowe,
2) Koncentrator tlenu,
3) Systemy filtracyjne,
4) Panele sterujące,
5) Zbiornik zewnętrzny tlenu o pojemności 1000l.
Urządzenia zlokalizowane są w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy budynku nr 19b, zbiornik tlenu znajduje się na zewnątrz budynku, w sąsiedztwie istniejącej rozprężalni.
Źródło rezerwowe gazów medycznych stanowi istniejąca rozprężalnia wyposażona w tablice redukcyjne o wydajności 25m3 i gaz dostarczany w butlach o pojemności 40l.
Całość funkcjonujących rozwiązań zawarta jest w załączonym Katalogu „Dok. archiwalna istniejącej tlenowni”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33157800-3 - Urządzenia do podawania tlenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane
kryteria:
1) Cena – 60%
2) Termin realizacji – 20%
3) Okres gwarancji – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy dostawy zostały wykonane należycie – z
wykorzystaniem wzoru wykazu Załącznik nr 8 do SWZ (zgodnie z warunkiem udziału określonym w SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej
przedmiot zamówienia (dostawy i instalacji koncentratorów tlenu) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie:
dwieście tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dowodów, jeżeli Zamawiający je posiada, a Wykonawca wskaże te dowody oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Zestawienie wymagań i parametrów urządzeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ:
a) Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z
postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
d) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby.
4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa pkt 8.
5) Pełnomocnictwo:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w
imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4) Wszelka korespondencja kierowana będzie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 3 do SWZ)
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy Załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga! Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej wg zasad określonych w ROZDZIALE XXVI niniejszej SWZ.
Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 27.02.2024r. w godz. 11:00 – 14:00, w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz – Budynek Administracji parter pokój nr 03
Wizja lokalna może odbyć się jedynie w obecności Zamawiającego.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymagań i parametrów urządzeń
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz dostaw
Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.