eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 złOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090072920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 173-175

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-674

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52/3280009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@myslecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY. ZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI.DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK ...

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ae137a5-d168-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214474/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek
12.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij widomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

12.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce „Wiadomości-komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek tj. :
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s; komputer klasy PC lub MAC dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies” Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie pdf; szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem korzystania z elektronicznej platformy zakupowej pn. platformazakupowa.pl Wykonawca zapoznał się z Regulaminem platformazakupowa.pl, Instrukcją dla wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone kluczowe funkcjonalności działania platformy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@myslecinek.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych(z poź. zmianami). Tryb postępowania: podstawowe oparte na art. 275 pkt.1 (bez negocjacji) nr 1/UZP/PT/2024 pn.:Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane wykonawców, którzy złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja o unieważnieniu postępowania zostaje opublikowana na platformie zakupowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w zamówieniu publicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych(z poź. zmianami). Tryb postępowania: podstawowe oparte na art. 275 pkt.1 (bez negocjacji).
7. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/konkursu ofertowego, ani zmianą postanowień umowy;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@myslecinek.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych(z poź. zmianami). Tryb postępowania: podstawowe oparte na art. 275 pkt.1 (bez negocjacji) nr 1/UZP/PT/2024 pn.:Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane wykonawców, którzy złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja o unieważnieniu postępowania zostaje opublikowana na platformie zakupowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w zamówieniu publicznym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych(z poź. zmianami). Tryb postępowania: podstawowe oparte na art. 275 pkt.1 (bez negocjacji).
7. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/konkursu ofertowego, ani zmianą postanowień umowy;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/UZP/PT/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 333341,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Postępowanie ma na celu wyłonienie podmiotu finansującego (Leasingodawcy).

W następstwie przeprowadzonego postępowania zawarta zostanie umowa o udzielenie linii leasingowej na okres do 24 miesięcy. W ramach udostępnionych środków zawarte zostaną umowy leasingu śr. trwałych na okres 59-60 mc.
Wykorzystanie środków pochodzących z udzielonego limitu następować będzie każdorazowo w drodze zawierania Umowy leasingu na każdy przedmiot leasingu z osobna. Dostawca oraz wartość przedmiotu leasingu którego zakup zostanie sfinansowany w formie leasingu, zostaną określone w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego odrębnego postępowaniem na jego dostawę.
Przeniesienie własności każdego przedmiotu leasingu na podmiot finansujący odbędzie się na podstawie zapisów umowy trójstronnej zgodnie z którymi Leasingodawca zobowiązuje się zakupić przedmiot leasingu od Dostawcy, który dany przedmiot leasingu dostarczy do Zamawiającego. Dostawca zobowiąże się przenieść własność przedmiot leasingu na Leasingodawcę za zapłatą ceny określonej w umowie dostawy zawartej z Zamawiającym.
Środki trwałe, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z przyznanego limitu leasingowego, to:
• środki transportu: samochód dostawczy podwozie załogowe 140 KM, zabudowa skrzynia otwarta, Van elektryczny, razem za kwotę szacunkową ok. 304000,00 zł netto,
• maszyny i urządzenia: kosiarka samojezdna, Miniładowarka, za kwotę szacunkową ok. 330000,00 zł netto, rębak za kwotę szacunkowa ok. 130000,00 zł netto.
• instalacja fotowoltaiczna: za kwotę szacunkową ok. 1200000,00 zł netto. Środki trwałe stanowiące przedmiot leasingu będą ściśle związane z rodzajem prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66114000-2 Usługi leasingu finansowego
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1.
3.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Ocenie podlegać będą oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
18.2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium wyboru: Znaczenie: Maksymalna liczba punktów:
I. najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców za wykonanie usług leasingu zgodnie z przedmiotem umowy- C znaczenie - 60%=60 pkt.
II. termin dostępności limitu środków finansowych wynosić będzie do 24mc., rozumiany jako termin, w którym zostaną zawarte umowy leasingowe dla poszczególnych środków trwałych – T znaczenie – 40%=40 pkt.
1 % = 1 pkt.
Liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca to 100 pkt.=100 %
Na liczbę punktów (LP) składa się C 60 % + T 40 % = 100 %, zgodnie z kryteriami wyboru oferty.
18.4. Sposób oceny ofert:
1. Ocenie według kryterium przedstawionym w pkt.18.4 SIWZ zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone, tj. ważne.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną w następujący sposób:

I. Kryterium ceny – wskaźnik C – 60 % wagi

C = Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert x 100 x 60% wagi
Cena ocenianej oferty
II. Kryterium „Termin dostępności limitu środków finansowych wynosić będzie do 24mc., rozumiany jako termin, w którym zostaną zawarte umowy leasingowe dla poszczególnych środków trwałych.” – jako T do 40%, tzn. im dłuższy tym więcej pkt. tj.:
12 m-cy – 0 pkt
18 m-cy – 20 pkt
24 m-cy – 40 pkt – 40%

Zamawiający przyznaje punkty w całości, bez punktacji częściowej.
1 % = 1 pkt.
LP =C + T = 100 pkt.
LP-liczba punktów badanej oferty
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba sumy uzyskanych punktów spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców (LP).
18.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana, jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych - ważnych, w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
18.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczba punktów, sporządzona na załączonym wzorze formularza ofertowego (Zał.nr 2), zawierająca cenę wynagrodzenia brutto (I kryterium oceny) plus termin dostępności limitu środków finansowych wynosić będzie do 24mc., rozumiany jako termin, w którym zostaną zawarte umowy leasingowe dla poszczególnych środków trwałych (II kryterium oceny).

18.7.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny, zgodnie z art. 223, zgodnie z 224 i 226.

18.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 239.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostępności limitu środków finansowych wynosić będzie do 24mc., rozumiany jako termin, w którym zostaną zawarte umowy leasingowe dla poszczególnych środków trwałych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
7.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
7.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
7.2.3.1. Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w formie leasingu operacyjnego co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 500 tys. netto PLN- zał. nr 6.
7.2.3.2. Warunek dysonowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia ww warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadach „spełnia/nie spełnia”

7.2.4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów, potwierdzających że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 150.000,00 - (słownie: sto_pięćdziesiąt_tysięcy_złotych 00/100) PLN- należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówieni § 2. Ust. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. (art.116 ust.2.ustawy pzp).
7.4. W terminie składania ofert wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 4.
7.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wiedza i doświadczenie, dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
Wykaz należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodne z Załącznikami nr 4 i nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.5.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, zgodnie z 7.2.3.1:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Załącznik nr 6 do SWZ.

Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w formie leasingu operacyjnego co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 500 tys. netto PLN- zał. nr 6.
9.6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda, zgodnie z 7.2.4.: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.7.2.4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów, potwierdzających że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 150.000,00 - (słownie: sto_pięćdziesiąt_tysięcy_złotych 00/100) PLN- należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówieni § 2. Ust. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodne z Załącznikami nr 4 i nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
9.2.1. Pełnomocnictwo w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców-Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w podstępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

11.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
12.38. W przypadku, gdy środki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, zwanej dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej ‘upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.19.6. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (art. 59 ustawy Pzp), zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi.
7.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wiedza i doświadczenie, dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
Wykaz należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Korzystający przewiduje następujące zmiany w treści umowy:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) obniżenia cen/rat Finansującego, zastosowania przez Finansującego promocji i dodatkowych upustów,
3)zmiana terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie Korzystającego,
4)waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zmianami).
e) przedłużenie terminu dostępności limitu środków finansowych wynosić powyżej okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, rozumiany jako termin, w którym zostaną zawarte umowy leasingowe dla poszczególnych środków trwałych
3. Korzystający dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) jedynie w przypadku, jeżeli zmiany, o których mowa w ustępie 2 pkt 4) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Finansującego o ile o konieczności zmiany wysokości stawek i ich wysokości dowiedział się po zawarciu umowy. W takiej sytuacji Finansujący ma obowiązek na piśmie uzasadnić wpływ przedmiotowych zmian na koszty świadczenia usług objętych niemniejszą umową. W pozostałych przypadkach Korzystający nie dopuszcza zmian cen jednostkowych.
4. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Korzystający lub Finansujący poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/myslecinek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.