eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE GABINETU GINEKOLOGICZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE GABINETU GINEKOLOGICZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431218969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krasnystawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817526319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.leczna.pl/bip/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE GABINETU GINEKOLOGICZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3cbefe9-c01c-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051292/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu na Przychodnię Specjalistyczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3cbefe9-c01c-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 39.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: sekretariat@szpital.leczna.pl (dalej „SP ZOZ w Łęcznej”).
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail: iod@szpital.leczna.pl lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
39.2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiający m w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ-DZ/2/2024 prowadzonego w trybie w trybie podstawowym, oraz zawarcia umowy.
39.3. Odbiorcy danych osobowych
39.3.1. Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
39.3.2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji rozliczeń finansowych,
39.3.3. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
39.4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.
39.5. z Prawa przysługujące uczestnikowi postępowania o zamówienie publiczne
39.5.1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
39.5.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
39.5.3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi. W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługują Pani/Panu prawa
39.6.1.prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
39.6.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
39.6.3.prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
39.7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają bezpośrednio z ustawy PZP.
39.8. Dodatkowy obowiązek informacyjny
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ- DZ / 2 / 2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 1 do 6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 3.1 do 3.6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 1 do 6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 1 do 6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 1 do 6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w ramach projektu „Gabinet ginekologiczny PLUS” realizowanego zgodnie z Umową nr PPD/000005/03/D o dofinansowanie projektu z programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” jest sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie gabinetu ginekologicznego. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w załącznikach nr od 1 do 6 (odpowiednio dla oferowanego zestawu) stanowiących Specyfikację parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena (C )” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „gwarancja i rękojmia (G)” liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia ” będzie przyznawana według poniższego schematu:
40 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 48 miesięcy
20 pkt. - zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy
0 pkt. – zaoferowanie gwarancji na okres 24 miesięcy
Uwaga! W przypadku:
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi dłuższej niż 48 m-cy – Zamawiający przyjmie do oceny ofert długość gwarancji wynoszącą 48 m-cy
- wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszej niż 24 m-cy – Zamawiający odrzuci ofertę;
- nie wskazania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę;

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C + G
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
S- punkty za kryterium „czas reakcji serwisowej”
G- punkty za kryterium gwarancja i rękojmia
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Maksymalna ilość -100 pkt¬ =100 %
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na zasadach określonych w pkt. 15 i 20 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
21.2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
21.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
21.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi o łącznej wartości nie mniejszej niż:


Zestaw nr 1 Elektryczny fotel ginekologiczny 40 000,00 zł
Zestaw nr 2 Elektryczny stół medyczny (leżanka) 25 000,00 zł
Zestaw nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy 32 000,00 zł
Zestaw nr 4 Waga krzesełkowa Nie dotyczy
Zestaw nr 5 Pętle indukcyjne Nie dotyczy
Zestaw nr 6 Stopień dla osób niskorosłych Nie dotyczy(w jednej umowie), wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 8 do SWZ;
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 22.1. W zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:
22.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy-zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ
22.1.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 22.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
22.2.1. wykaz dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż:


Zestaw nr 1 Elektryczny fotel ginekologiczny 40 000,00 zł
Zestaw nr 2 Elektryczny stół medyczny (leżanka) 25 000,00 zł
Zestaw nr 3 Podnośnik transportowo-kąpielowy 32 000,00 zł
Zestaw nr 4 Waga krzesełkowa Nie dotyczy
Zestaw nr 5 Pętle indukcyjne Nie dotyczy
Zestaw nr 6 Stopień dla osób niskorosłych Nie dotyczy

(w jednej umowie) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 8 do SWZ;
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.15. Do oferty winny być dołączone:
12.15.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
12.15.2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).
12.15.3. Specyfikacja parametrów technicznych (załącznik nr od 3.1 do 3.6 do SWZ- odpowiednia dla oferowanego zestawu)
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie
12.15.5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
12.15.6. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia stanowiące załącznik: Nr 5, Nr 6, Nr 7, jeżeli dotyczą niniejszej specyfikacji.
12.15.7. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
12.15.8. Tabela warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego (załącznik nr od 9 )

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
21.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
21.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę istotnych postanowień niniejszej umowie w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zwiększenia ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Dostawcy;
2) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3) zmiany zasad lub kwot dofinansowania środkami pochodzącymi z Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy -w odniesieniu do projektów współfinansowanych z tychże środków;
4) zmian asortymentu dostawy;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.