eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . "

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego
ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050040779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stołeczna 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-879

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6510261

1.5.8.) Numer faksu: 85 6510261

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik.internat@10lo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10lo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego
ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7967e3b0-b81c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7967e3b0-b81c-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https: //ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Postępowania można wyszukać ze strony głównej Platformy eZamówienia (przycisk “Przeglądaj postępowania/konkursy”)
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu “Wykonawca”na Platformie e-Zamówienia .Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa regulamin Platformy e-zamowienia dostępny na stronie internetowej https: //ezamówienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce”Centrum pomocy”
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-zamówienia ani logowania.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej , na adres e-mail lo10@um.bialystok.pl .Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych ,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (DZ.U.z 2020 r.poz.
2452)oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz.2415)
7.Oferty złożone w postaci elektronicznej –dokumenty powinny zaopatrzone być kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-korzystaj-podpis-zaufany lub podpisem osobistym (zaufanym podpisem elektronicznym –https://www.gov.pl/Web/e-dowod/podpis-osobisty).
8.Jeżeli dokumenty elektroniczne ,przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.z 2020 r.poz.1913 oraz z 2021 r. poz.1655)Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji ,przekazuje je wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku ,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku “Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9.Oświadczenia,wnioski,zawiadomienia lub informacje ,które wpływają do Zamawiającego ,uważa się za dokumenty złożone w terminie,jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
10.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert ,zmienić treść SWZ.Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok
2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:inspektor@kancelaria-explico.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp").
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7.Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: XLO - I - 26.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Warzywa i owoce powinny być:
a) Wygląd: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nie uszkodzone;
b) Barwa: Typowa dla odmiany;
c) Smak i zapach: niedopuszczalny obcy smak, posmak czy zapach;
d) Jednolitość: jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, wielkości i możliwie w tym samym stopniu dojrzałości i rozwoju;
e) Opakowanie: towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Wygląd: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nie uszkodzone;
b) Barwa: Typowa dla odmiany;
c) Smak i zapach: niedopuszczalny obcy smak, posmak czy zapach;
d) Jednolitość: jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, wielkości i możliwie w tym samym stopniu dojrzałości i rozwoju;
e) Opakowanie: towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7. Mięso, wędliny, drób , powinny być przewożone w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. Przewożone w odpowiedniej temperaturze i warunków sanitarnych pojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Wszystkie artykuły suche (makarony, kasze, owoce suszone, ciastka) powinny być pakowane
w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Kasze powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci. Nie dopuszczalne są produkty zepsute, uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

produkty mleczarskie pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia, czyste ,nieuszkodzone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mrożonki powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Mrożonki powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni. Nie dopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne oraz niedopuszczalne jest dostarczenie mrożonek w stanie wskazującym na odmrażanie lub wcześniejsze odmrożenie i zamrożenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Artykuły piekarnicze powinny być dostarczane suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci, bez obcych zapachów . Nie dopuszczalne są produkty uszkodzone mechanicznie, połamane, niewyrośnięte, zakalcowate wewnątrz lub o zbyt ciemnym kolorze skórki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60 0/0,'
2) Termin rozpatrzenia reklamacji (T)- waga kryterium 40 0/0.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
cena najniższa brutto* x 100 pkt x cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin rozpatrzenia reklamacji - waga 40 %
W kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin rozpatrzenia reklamacji tj. termin wymiany towaru na pełnowartościowy (o którym mowa we wzorze umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji:
a) tego samego dnia co zgłoszona reklamacja do godziny 13:30- otrzyma - 40 pkt,
b) następnego dnia do godziny 10:00, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 30 pkt,
c) następnego dnia do godziny 13:30, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 20 pkt,
d) do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
e) do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji -0 pkt.
Jeżeli wykonawca nie poda terminu rozpatrzenia reklamacji w ofercie lub poda termin rozpatrzenia reklamacji w niewłaściwy sposób niż wskazano w lit. a-e powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin do 3 dni, licząc od zgłoszenia reklamacji, w związku z tym w dodatkowym kryterium uzyska 0 pkt. Termin rozpatrzenia reklamacji musi być podany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3) Łączna ilość punktów C+T
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust.1 ustawy PZP
2. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r .o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania — zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ:
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania — zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ:
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do swz.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. W.SZYMBORSKIEJ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.