eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO DO WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW CIEKŁEGO TLENU

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO DO WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW CIEKŁEGO TLENU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO DO WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW CIEKŁEGO TLENU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd5a6053-d0a4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214796/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa tlenu medycznego ciekłego do wraz z dzierżawą kriogenicznych zbiorników ciekłego tlenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/148261/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) Rejestracja konta następuje poprzez: kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie specyfikacji warunków zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 13 załącznika nr 1 do SWZ – „Formularz ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/9/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa tlenu medycznego oraz wydzierżawienie 2 zbiorników kriogenicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 UPZP przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w SAC stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
 Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
 Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70% wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
 Pozostałe 30% wartości asortymentu stanowi przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji pozostałego zakresu zamówienia, wynikającej z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a które powodują, że realizacja umowy wywołałaby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu umowy lub powodowałaby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 UPZP w zakresie dostawy i posadowienia dodatkowego zbiornika kriogenicznego, w jednostce zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 do 34% wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:
Cena oferty: 100%
13.2. Kryterium cena - Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru „Cn / Cb * 100 = Pc”, gdzie:
 Pc punkty otrzymane za cenę
 Cn cena najniższej oferty
 Cb cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: – tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn.zm.),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu dla produktów leczniczych i posiadaniu Karty Charakterystyki produktu leczniczego dla oferowanego produktu tj. tlen medyczny.
b) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany gaz medyczny zawiera kratę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
c) Dokumentację potwierdzającą parametry oferowanych zbiorników kriogenicznych, ich zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu dla produktów leczniczych i posiadaniu Karty Charakterystyki produktu leczniczego dla oferowanego produktu tj. tlen medyczny.
b) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany gaz medyczny zawiera kratę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
c) Dokumentację potwierdzającą parametry oferowanych zbiorników kriogenicznych, ich zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również wyłącznie informacyjnie formularz systemowy (tj. wartości brutto oraz pozostałe kryteria oceny ofert) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/.
Dla Zamawiającego wiążący jest wyłącznie Formularz ofertowy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Formularz ofertowy, pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt. 12.7 SWZ.
b) Wypełniona Specyfikacja warunków zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP.
c) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
d) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.21. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- oświadczenie, o których mowa w punkcie 9.1 c) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
5.22. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy dołączyć do oferty.
5.23. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.24. Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, oraz pełnomocnictwo sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym W przypadku gdy Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, lub pełnomocnictwo, sporządzi jako dokument w postaci papierowej i opatrzy własnoręcznym podpisem, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te należy wczytać na Platformę: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl poprzez zakładkę Korespondencja, poza zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby oraz przedmiotowymi środkami dowodowymi które należy dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen netto na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 1 i 16 niniejszego paragrafu) przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust. 1 i 16 niniejszego paragrafu pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych postanowień dotyczących wskazania stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, a także dzierżawy zbiorników kriogenicznych w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
7. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 1) UPZP, jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 2 UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
12. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt. 1) UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50% wartości asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w SAC z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, 2 i 16 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
14. Z uwzględnieniem § 6 ust. 12 powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 50% wartości asortymentu, obejmującego daną pozycję.
16. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 46 z późn. zm.).
e) Zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.2 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.