eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › "Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania: zad. 1 chemia basenowa; zad. 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania: zad. 1 chemia basenowa;
zad. 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276905595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górnicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-193

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 330-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirknurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirknurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura fizyczna i sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania: zad. 1 chemia basenowa;
zad. 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d7b313f-cfee-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056287/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie z podziałem na zadania:zadanie 1 chemia basenowa;zadanie 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d7b313f-cfee-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
3. Adres strony internetowej - https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy”, z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – z wyłączeniem składania ofert:
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”):
a) za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień,
b) formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
c) załączniki zgodnie z PZP lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być - zgodnie z wyborem wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby / podwykonawcy - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego.,
d) w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
3) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6) Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” zamieszczona na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: Centrum pomocy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, tel.: (32) 330-48-10, faks (32) 330-48-12, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl, strona internetowa: www.mosirknurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl, reprezentowany przez Dyrektora MOSiR.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z MOSIR Knurów, dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2;
b) pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 2;
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mosirknurow.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów.
4) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.2320.01.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania:
- zadanie 1 chemia basenowa.
2. Przedmiot zadania 1 obejmuje sukcesywną dostawę produktów chemii basenowej niezbędną do zachowania prawidłowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody basenowej krytych pływalni oraz kąpieliska otwartego w Knurowie.
3. Zakres zamówienia w ramach zadania 1 obejmuje zakup i dostawę następujących produktów chemii basenowej:
1) stabilizowany Podchloryn Sodu – 27320kg,
2) preparat niskopieniący skoncentrowany do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w basenach kąpielowych – 120kg,
3) preparat do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie basenowej – 840kg,
4) płynny preparat do korekty pH wody basenowej – 2400kg,
5) środek do dezynfekcji wody w basenach w granulacie – 25kg,
6) środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej w granulacie – 10kg,
7) ziemia okrzemkowa CLARCEL DIC/B – 1900kg,
8) preparat do podwyższania współczynnika pH w wodzie basenowej w granulacie – 20kg,
9) preparat dwuskładnikowy do dezynfekcji wody basenowej – 1kpl. (2 szt. po 5 l),,
10) środek do czyszczenia linii brzegowej – 5kg,
spełniających wymagania szczegółowo opisane w „Specyfikacji środków chemicznych” (zał. nr 1 do wzoru Umowy na zadanie 1).
4. Za zamówione poszczególne produkty chemii basenowej obowiązywać będą ceny jednostkowe brutto wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym na dane zadanie zawartym w ofercie Wykonawcy.
5. Miejscem dostawy zamawianych produktów chemii basenowej będą obiekty Zamawiającego:
1) Pływalnia kryta „aQuarelax” przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie,
2) Pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 w Knurowie,
3) otwarte Kąpielisko „Leśne Zacisze” przy ul. Niepodległości 109 w Knurowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty chemii basenowej jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach zwrotnych, przystosowanych do transportu i przechowywania chemikaliów z załączoną każdorazowo kartą charakterystyki danego produktu.
7. Właściwości fizyczne produktów do uzdatniania wody basenowej, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) muszą umożliwiać automatyczne podawanie w/w środków poprzez stacje uzdatniania wody.
8. Zamawiane produkty chemii basenowej winny być dostarczane w następujących opakowaniach:
1) zadanie 1:
a) Podchloryn sodu (opakowanie posiada plomby producenta na nakrętce z datą produkcji):
a.1) Pływalnia Kryta ul. Górnicza 2, Knurów - 25 kg – 35kg,
a.2) Pływalnia Kryta „aQuaRelax”, ul. Szpitalna 23a, Knurów – dwa mauzery 300l,
a.3) Kąpielisko „Leśne Zacisze”, ul. Niepodległości 109, Knurów - trzy mauzery 300l.
b) Preparat niskopieniący skoncentrowany do zwalczania glonów – 25kg-35kg.
c) Preparat do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie basenowej – 25kg – 35kg.
d) Płynny preparat do korekty pH wody basenowej – 25kg – 40kg.
e) Środek do do  dezynfekcji wody w basenach w granulacie – 5kg.
f) Środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej w granulacie – 5kg.
g) Ziemia okrzemkowa – 25kg.
h) Preparat do podwyższania współczynnika pH w wodzie basenowej granulat – 5kg.
i) Preparat dwuskładnikowy do dezynfekcji wody basenowej – 5lx2szt.
j) Środek do czyszczenia lini brzegowej – 5l.
9. Opakowania zwrotne przyjmuje i utylizuje Wykonawca w ramach ceny ofertowej.
10. Wszystkie opakowania chemii basenowej muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności.
11. Dostarczona chemia basenowa musi posiadać termin przydatności do zużycia określony szczegółowo w „Specyfikacji środków chemicznych” (zał. nr 1 do wzoru Umowy na zadnie 1).
12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji umowy aktualne, wymagane prawem atesty higieniczne dopuszczające zaoferowaną chemię basenową do powszechnego użytku.
13. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia dostaw został szczegółowo określony we wzorze umowy dla zadania 1, stanowiącym załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
14. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentach postępowania opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje dany produkt dostarczony przez konkretnego Wykonawcę.
15. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe produktów oferowanych przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24312220-2 - Podchloryn sodowy

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania:
- zadanie 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody”.
2. Przedmiot zadania 2 obejmuje sukcesywną dostawę produktów chemii basenowej niezbędną do zachowania prawidłowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody basenowej krytych pływalni oraz kąpieliska otwartego w Knurowie.
3. Zakres zamówienia w ramach zadania 2 obejmuje zakup i dostawę następujących produktów chemii basenowej:
1) produkt z systemu Pola. Środek wspomagający fokulację – 350l,
2) produkt z systemu Pola. Preparat do koagulacji wody basenowej – 30kg,
3) produkt systemu Pola. Utleniacz do wody basenowej – 940kg,
4) preparat konserwujący baseny w okresie zimowym – 60kg,
5) węgiel DIA-SORB. Specjalistyczny środek do usuwania chloramin i redukcji chloru związanego w wodzie basenowej – 800kg,
6) tabletki do fotometru DPD1 (500szt.) – 15op.,
7) tabletki do fotometru DPD 3 (500szt.) – 7op.,
8) tabletki do fotometru pH (500szt.) – 14op.,
spełniających wymagania szczegółowo opisane w „Specyfikacji środków chemicznych” (zał. nr 1 do wzoru Umowy dla zadania 2).
4. Za zamówione poszczególne produkty chemii basenowej obowiązywać będą ceny jednostkowe brutto wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym na dane zadanie zawartym w ofercie Wykonawcy.
5. Miejscem dostawy zamawianych produktów chemii basenowej będą obiekty Zamawiającego:
1) Pływalnia kryta „aQuarelax” przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie,
2) Pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 w Knurowie,
3) otwarte Kąpielisko „Leśne Zacisze” przy ul. Niepodległości 109 w Knurowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty chemii basenowej jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach zwrotnych, przystosowanych do transportu i przechowywania chemikaliów z załączoną każdorazowo kartą charakterystyki danego produktu.
7. Właściwości fizyczne produktów do uzdatniania wody basenowej, o których mowa w ust. 3 pkt pkt 1) – 3) muszą umożliwiać automatyczne podawanie w/w środków poprzez stacje uzdatniania wody.
8. Zamawiane produkty chemii basenowej winny być dostarczane w następujących opakowaniach:
1) zadanie 2:
a) Produkt systemu "Pola". Środek stosowany do uzdatniania wody basenowej jako środek wspomagający fokulację – 20l-30l.
b) Produkt systemu "Pola". Preparat do koagulacji wody basenowej 20kg-35kg.
c) Produkt systemu "Pola". Produkt wspierający działanie chloru. Utleniacz do wody basenowej – 20l-30l.
d) Preparat konserwujący baseny w okresie zimowym – 30kg.
e) Węgiel DIA-SORB – 25kg.
f) tabletki do fotometru DPD 1, DPD 3, pH – 500szt.
9. Opakowania zwrotne przyjmuje i utylizuje Wykonawca w ramach ceny ofertowej.
10. Wszystkie opakowania chemii basenowej muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności.
11. Dostarczona chemia basenowa musi posiadać termin przydatności do zużycia określony szczegółowo w „Specyfikacji środków chemicznych” (zał. nr 1 do wzoru Umowy na zadnie 2).
12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji umowy aktualne, wymagane prawem atesty higieniczne dopuszczające zaoferowaną chemię basenową do powszechnego użytku.
13. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia dostaw w poszczególnych zadaniach został szczegółowo określony we wzorze umowy dla zadania 2, stanowiącym załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
14. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentach postępowania opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje dany produkt dostarczony przez konkretnego Wykonawcę.
15. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe produktów oferowanych przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP
2) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie produktów chemii basenowej.
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw wyżej opisanych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 3 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór oświadczenia znajduje się w Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
b) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
c.1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. c), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) karty charakterystyki każdego środka chemicznego określonego w „Specyfikacji środków chemicznych” dla danego zadania - Załącznik Nr 1 do wzoru umowy na zadanie 1 i zadanie 2.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) karty charakterystyki każdego środka chemicznego określonego w „Specyfikacji środków chemicznych” dla danego zadania - Załącznik Nr 1 do wzoru umowy na zadanie 1 i zadanie 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) plik z podpisem „Formularza ofertowego” w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym,
2) wypełniony „Formularz cenowy” dla wybranego zadania lub zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Formularze cenowe na poszczególne zadania stanowią Załączniki nr 4) i 5) do „Formularza ofertowego”,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu powołanym w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ,
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdziału 7 ust. 4 pkt 1) SWZ,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1) do „Formularza ofertowego” oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy,
7) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2) do „Formularza ofertowego”,
8) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 6 SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3) do „Formularza ofertowego”,
9) wadium – dokument (jeżeli jest wymagane),
10) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 8 ust. 4 pkt 7) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
11) karty charakterystyki każdego środka chemicznego określonego w „Specyfikacji środków chemicznych” dla danego zadania - Załączniki Nr 1 do wzorów umów na zadanie 1 i zadanie 2.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) SWZ.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do b) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Sekcji V, pkt 5.11 Ogłoszenia o zamówieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzory umów na poszczególne zadania stanowią Załączniki nr 1a i 1b do SWZ.
2. Zmiana postanowień umowy na dane zadanie zawartej w wyniku niniejszego postępowania dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy na dane zadanie stanowiącym załącznik do SWZ.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany nazwy, określenia przedmiotu dostawy przy zachowaniu jego tożsamości i jakości,
2) zmiany ceny produktu stanowiącego przedmiot umowy ze względu na zmianę stawki podatku od towarów i usług – o różnicę w wysokości stawki podatku,
3) zmiany ceny produktu stanowiącego przedmiot umowy ze względu na działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 umowy, jeżeli ma ona wpływ na cenę produktu,
4) zmiany ceny produktu stanowiącego przedmiot umowy w związku z waloryzacją, o której mowa w § 5 umowy,
5) podwyższenia kwoty maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, określonej w § 4 ust. 2 zdanie pierwsze umowy, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na produkty stanowiące przedmiot umowy,
6) wprowadzenia do przedmiotu Umowy nowego produktu chemii basenowej nie objętego przedmiotem Umowy, którego wprowadzenie jest niezbędne do zachowania prawidłowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody basenowej krytych pływalni oraz kąpieliska otwartego w Knurowie, a wprowadzenia do przedmiotu Umowy nowego produktu chemii basenowej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
7) zawieszenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
8) zmiany terminu określonego w § 2 ust. 5 umowy w przypadku:
a) opóźnienia dostaw produktów, stanowiących przedmiot zamówienia jednostkowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z przyczyn spowodowanych okolicznościami siły wyższej,
b) braku dostępności na rynku, w tym ze względu na zaprzestanie produkcji produktu stanowiącego przedmiot umowy,
9) zmiany opakowania produktu, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy,
10) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian;
2) druga Strona nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę umowy, nawet jeśli wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 3;
3) zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Katarzyna Konarska - Kierownik Obiektów MOSiR Knurów, tel. 32 338 19 23, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl lub k.konarska@mosirknurow.pl

2. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2024 r.
2) W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do systematycznej i terminowej dostawy produktów objętych danym zadaniem na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówione produkty w ciągu deklarowanego w ofercie czasu od momentu otrzymania zamówienia jednostkowego od Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.