eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › "Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w 2024 - 2025 r."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w 2024 - 2025 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w 2024 - 2025 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2f63493-d0b8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047784/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług dozoru i fizycznej ochrony obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na platformie zakupowej Zamawiającego o adresie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozoru i fizycznej ochrony obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie kolejnych 12 miesięcy, a także utrzymanie terenów zewnętrznych.
2. Przez obiekt Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 należy rozumieć budynek administracyjny siedziby Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 17, budynek garażowy (garaże) znajdujący się na tej samej posesji oraz teren posesji przy ul. Jana Pawła II 17.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług ochraniarskich stanowiących przedmiot zamówienia poprzez organizację i działalność służby ochrony zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
4. Usługę polegającą na dozorze i ochronie fizycznej obiektu Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony, którzy będą sprawować bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków, ich pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, a także rzeczy znajdujących się na terenie chronionego obiektu.
5. Zakres usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1) zapewnienie fizycznej ochrony obiektu przed włamaniem oraz mienia przed kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi:
a) w dzień pracy urzędu (dzień roboczy) od godziny 14:45 do godziny 8:15 następnego dnia pracy urzędu (dnia roboczego),
b) w dzień pracy urzędu (dzień roboczy) o skróconej ilości godzin urzędowania, który został zgłoszony na co najmniej 48 godzin przed, od godziny zakończenia pracy urzędu do godziny 8:45 następnego dnia pracy urzędu (dnia roboczego),
c) w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, również te wprowadzone zarządzeniem Starosty, dozór całodobowy, aż do godziny 8:15 następującego bezpośrednio po nim dnia pracy urzędu (dnia roboczego);
2) obsługa portierni w czasie wykonywania usługi:
a) kontrolowanie ruchu osobowego i samochodowego w czasie wykonywania usługi, wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji wydawania/zdawania kluczy,
b) sprawdzanie kompletności kluczy do pomieszczeń biurowych oraz natychmiastowe zgłaszanie osobie upoważnionej o zaistniałych brakach,
c) codzienne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku Starostwa i bram wjazdowych na posesję Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
d) codzienne otwieranie drzwi do palarni o godziny 7:00 i zamykanie o godziny 16:00,
e) zabezpieczenie budynku przed dostępem osób postronnych po godzinach urzędowania,
f) w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania umożliwianie dostępu do pomieszczeń biurowych pracownikom i najemcom posiadającym stosowne zezwolenie wystawione przez Zamawiającego;
3) zamykanie okien i drzwi wewnętrznych w budynku Starostwa na zamek, jeśli pozostały otwarte po godzinach urzędowania;
4) włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;
5) prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej przebiegu usług ochraniarskich i dozoru;
6) utrzymanie terenów zewnętrznych, w tym:
a) codzienne zamiatanie posesji Starostwa i przyległych chodników na całej długości posesji, w tym mycie schodów wejściowych i wycieraczek przed budynkiem,
b) co najmniej raz w tygodniu koszenie trawników, przycinanie tui oraz krzewów z częstotliwością i na zasadach zgodnych ze sztuką ogrodnictwa zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu roślin,
c) podlewanie klombów, tui, klonów, krzewów, rabatek i innych kwiatów, a w weekendy i święta oraz w okresie występowania wysokich temperatur również kwiatów na balkonie i w gazonach,
d) czyszczenie kanałów osuszających wokół budynku Starostwa każdorazowo w przypadku stwierdzenia w nich leżących śmieci i/lub niedopałków papierosów,
e) mycie gzymsów wokół budynku oraz daszków znajdujących się nad drzwiami wejściowymi i wejściem do piwnicy – czynność wykonywana wg. potrzeb, na polecenie Zamawiającego i nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu,
f) w sezonie zimowym całodobowe, przez siedem dni w tygodniu, utrzymanie w należytym porządku posesji i przyległych chodników poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości zimowej, błota pośniegowego, sopli i nawisów śnieżnych lub z lodu z rynien i gzymsów, balkonu, daszków wejściowych i dachów budynków, a także wywóz śniegu z terenu posesji i pryzm śnieżnych z poboczy chodników / parkingów.
6. W trakcie świadczenia usługi ochrony, tj. pełnienia dyżuru (służby) pracownicy ochrony będą:
1) posiadać dostęp do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (systemu telewizji dozorowej CCTV), w zakresie bieżącej obserwacji w pomieszczeniu dozorców obrazu na żywo z kamer CCTV bez prawa do przetwarzania danych;
2) przechowywać klucze w gablocie w pomieszczeniu dozorców, a po zakończeniu dyżuru (służby) klucze do pomieszczenia dozorców oraz klucze do drzwi wejściowych będą przekazywać uprawnionemu pracownikowi Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
7. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby nad pracownikami Wykonawcy wykonującymi czynności polegające na dozorze i fizycznej ochronie obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu nadzór sprawowała osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
8. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ochraniane mienie.
9. W ramach realizacji zamówienia oraz należnego z tego tytułu wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie zainstalować w siedzibie Zamawiającego co najmniej 9 szt. urządzeń systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy pracowników ochrony (9 czujek) oraz rozmieścić je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pracownicy ochrony zobowiązani będą do dokonywania obchodu urzędu i posesji na zasadach i z częstotliwością określoną przez Zamawiającego po zawarciu umowy, a z dokonanych czynności Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, cotygodniowy raport każdorazowo w terminie 3 dni od dnia zakończenia się danego tygodnia.
10. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) zabezpieczyć we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt niezbędne materiały i sprzęt niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 6, w tym sprzęt mechaniczny do odśnieżania, środki transportu do wywozu zgromadzonego śniegu, dźwig/ zwyżkę do usuwania sopli oraz nawisów śnieżnych lub z lodu z dachu budynku administracyjnego, z jego rynien i gzymsów, balkonu, daszków wejściowych i dachu budynku garażowego, oraz ponosić wszelkie inne koszty związane z całorocznym utrzymaniem terenów zewnętrznych, w tym koszty materiałów niezbędnych do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej, np. soli drogowej, piasku itp.;
2) w przypadku gwałtownie zmieniających się warunków atmosferycznych, w tym w godzinach nocnych przed rozpoczęciem pracy urzędu oraz w niedziele i święta, powodujących zaśnieżenie lub śliskość zimową (oblodzenie), przystąpić do prac, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 6 lit. f), w szczególności do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (oblodzenia) pieszych ciągów komunikacyjnych i chodników podlegających utrzymaniu w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia - czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej nie może być dłuższy niż 180 minut;
3) w przypadku nagromadzenia się śniegu na terenie posesji lub powstawania pryzm śnieżnych na poboczach chodników / parkingów, usuwać je na bieżąco, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu spryzmowania śniegu, chyba że z przyczyn technicznych ich usunięcie w ww. terminie będzie niemożliwe, na co Zamawiający wyrazi zgodę, wówczas Zamawiający ustali z Wykonawcą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia śniegu z terenie posesji lub powstałych pryzm śnieżnych.
11. Przez „czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej” należy rozumieć maksymalny czas w jakim Wykonawca przystąpi, do wykonania prac, o których mowa w ust. 5 pkt 6 lit. f), w szczególności do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (oblodzenia) pieszych ciągów komunikacyjnych i chodników podlegających utrzymaniu w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia licząc od momentu powstania śliskości zimowej (oblodzenia) lub pokrywy (powłoki) śnieżnej lub warstwy błota pośniegowego o grubości 3 cm.
12. Zamawiający nie wymaga, aby:
1) na zmianie / dyżurze była więcej niż jedna osoba (posterunek jednoosobowy);
2) pracownicy świadczący bezpośrednio usługi w zakresie ochrony i dozoru byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
13. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby Wykonawca:
1) w ramach zawartej umowy wykonywał / realizował pełny zakres usługi utrzymania terenów zewnętrznych określony przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ;
2) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. z tytułu wykonywania usług fizycznej ochrony osób i mienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przez cały okres wykonywania zamówienia.
14. Za teren zewnętrzny i jego utrzymanie w czystości odpowiada Wykonawca, teren zewnętrzny ma być utrzymany w czystości, a organizacja pracy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie podwykonawstwo.
15. Charakterystykę obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia, w tym usługi utrzymania terenów zewnętrznych zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
16. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, w szczególności z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tzw. „zamówień uzupełniających”, których wartość (netto) wyniesie maksymalnie 98 000,00 zł, polegających na powtórzeniu / zwiększeniu zakresu ilościowego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa powyżej w ust. 1, Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 75%;
2) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej – T: waga kryterium 25%.
2. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena oferty (brutto) – C” będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w złożonym Formularzu ofertowym.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena oferty (brutto) – C” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 75 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 75 = ilość punktów]
5. Podstawą przyznania punktów w kryterium „czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej – T” będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonym Formularzu ofertowym maksymalny czas w jakim Wykonawca przystąpi, do wykonania prac, o których mowa Rozdziale III ust. 7 pkt 6 lit. f) SWZ, w szczególności do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (oblodzenia) pieszych ciągów komunikacyjnych i chodników podlegających utrzymaniu w ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia licząc od momentu powstania śliskości zimowej (oblodzenia) lub pokrywy (powłoki) śnieżnej lub warstwy błota pośniegowego o grubości 3 cm.
6. W kryterium „czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej – T” oferta może otrzymać maksymalnie 25 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej, przyznaną w następujący sposób:
1) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej do 30 minut = 25 pkt;
2) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej do 60 minut = 20 pkt;
3) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej do 90 minut = 15 pkt;
4) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej do 120 minut = 10 pkt;
5) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej do 150 minut = 5 pkt;
6) czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej powyżej 150 minut i do 180 minut = 0 pkt.
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zadeklaruje czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia) dłuższy niż określony przez Zamawiającego maksymalny 180 minutowy czas reakcji
na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia) wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego czasu reakcji
na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia) wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej – T” zostanie przyjęty 180 minutowy czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki 180 minutowy czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia) zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą.
8. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem – R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + T).
9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.),
b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odnośnie:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. z tytułu wykonywania usług fizycznej ochrony osób i mienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
3) zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dotyczącym posiadania doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje w ramach tych świadczeń nadal wykonywanych, co najmniej dwie (2) usługi (2 zamówienia / 2 umowy / 2 kontrakty) polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ;
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. z tytułu wykonywania usług fizycznej ochrony osób i mienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ;
3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 3 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
2. Za usługi potwierdzające spełnianie warunku opisanego w Rozdziale X ust. 3 pkt 3 SWZ uznane zostaną usługi świadczone w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wykonane lub wykonywane w ramach jednej umowy z zamawiającym (jednego kontraktu), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, wartość już wykonanych usług, a nie wartość umowy zawartej z zamawiającym (wartość kontraktu), w ramach której realizowane są i nadal będą usługi.
3. Dowodami, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 3, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462, z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.8.2024.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawnioną do wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław oraz muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.8.2024] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ, zostanie spełniony:
a) w przypadku, gdy tylko jeden z Wykonawców będzie wykonywał całość zamówienia w zakresie usług ochraniarskich, jeżeli Wykonawca ten wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zrealizuje całość zamówienia w zakresie usług ochraniarskich,
b) w przypadku, gdy więcej niż jeden z Wykonawców będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług ochraniarskich, jeżeli każdy z tych Wykonawców, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług ochraniarskich, wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ, zostanie spełniony:
a) w przypadku, gdy tylko jeden z Wykonawców będzie wykonywał całość zamówienia w zakresie usług ochraniarskich, jeżeli Wykonawca ten wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. z tytułu wykonywania usług fizycznej ochrony osób i mienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w przypadku, gdy więcej niż jeden z Wykonawców będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług ochraniarskich, jeżeli każdy z tych Wykonawców, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług ochraniarskich, wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. z tytułu wykonywania usług fizycznej ochrony osób i mienia, a łączna suma gwarancyjna tych ubezpieczeń będzie nie mniejsza niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia, sformułowany w Rozdziale X ust. 3 pkt 3 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje w ramach tych świadczeń nadal wykonywanych, co najmniej dwie (2) usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 PLN każda.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są:
1) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz złożyć wraz z ofertą stosowne Pełnomocnictwo;
2) złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie:
1) zmiany ilości godzin oraz sposobu świadczenia usługi dozoru i fizycznej ochrony obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu, na system całodobowy 24/7, tj. przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;
2) wydłużenia terminu wykonywania zamówienia maksymalnie o:
a) czas świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonywania przedmiotu umowy,
b) 2 miesiące, w przypadku braku możliwości udzielenia zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia na kolejny minimum 12 miesięczny okres, z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp;
3) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia oraz cen jednostkowych netto w przypadku zmiany:
a) postanowień zawartej umowy, o których mowa powyżej w pkt 1 i pkt 2,
b) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
f) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, tj. w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, albo lokalizacji miejsca gdzie będą realizowane usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy lub jej części, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) wystąpienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
3. Strony mają prawo dokonania zmian w treści zawartej umowy w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w celu jej jednoznacznej interpretacji.
4. Możliwości zmian zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować krótszy niż 180 minutowy czas reakcji na wystąpienie zaśnieżenia lub śliskości zimowej (oblodzenia) i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.