eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń, oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kł. oraz tuneli Gminy Miejskiej Kraków, prow. przez Trasę Łagiewnicką S.A

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń, oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kł. oraz tuneli Gminy Miejskiej Kraków, prow. przez Trasę Łagiewnicką S.A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Trasa Łagiewnicka S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364059830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zbrojarzy 78

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-412

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3obwodnica.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja projektów budowlanych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń, oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kł. oraz tuneli Gminy Miejskiej Kraków, prow. przez Trasę Łagiewnicką S.A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b449e839-d15d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b449e839-d15d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i
zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji
elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
http://ezamowienia.gov.pl
2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
zamowienia@trasalagiewnicka.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego
pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest
Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków, tel. (012) 367 80 00, email:
sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl.
24.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@trasalagiewnicka.krakow.pl.
24.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz
rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.
24.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO ),
2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami
publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub
instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
24.5. Zamawiający przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
1) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta nie została wybrana - dane podane przez wykonawcę w
ofercie, załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta została wybrana i z którym zawarto umowę – dane podane
przez wykonawcę w ofercie i załącznikach do oferty oraz dane podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umowy,
3) dane osobowe pracowników wykonawców, których oferta nie została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby i ich pracowników– dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
4) dane osobowe pracowników wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających
zasoby i ich pracowników - dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dane
podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, ich adresy e-mail i telefony
służbowe oraz informacje wymagane do weryfikacji spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia.
Zamawiający przetwarza dane osobowe:
1) podane przez wykonawców w ofertach i załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w trakcie postępowania –
przez okres 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
2) obejmujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach - na ogólnodostępnej
stronie internetowej zamawiającego przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z
przepisów o archiwizacji;
3) podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umów – przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres wskazany w
przepisach o rachunkowości, o archiwizacji oraz przepisach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;
c.d. w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) dane osobowe wskazane w pkt 23.5 wykorzystywane do potrzeb analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi przetwarzane są w wewnętrznych zasobach zamawiającego przez okres 15 lat, a
następnie podlegają przeglądowi w celu ustalenia, czy nie są już potrzebne do realizacji ww. celu.
24.7. Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej.
24.8. W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na
temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt
iod@gddkia.gov.pl
24.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO);
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.271.2.24.LP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i wykonaniu bieżących napraw instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, mostów, estakad, kładek oraz tuneli Gminy Miejskiej Kraków prowadzonych przez Trasę Łagiewnicką S.A.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące rodzaje instalacji oświetleniowej:
1) oświetlenie uliczne:
• Sieć wydzielona kablowa i napowietrzna,
• Sieć wspólna z siecią rozdzielczą n/n TAURON S.A. Kraków,
• Sieć wspólna z siecią trakcyjną,
• Sieć wspólna z sygnalizacją świetlną.
2) oświetlenie drogowe,
3) oświetlenie parkowe,
4) oświetlenie mostów,
5) oświetlenie estakad,
7) oświetlenie kładek dla pieszych,
8) oświetlenie tuneli podstawowe, ewakuacyjne i orientacyjne.
2. Zamówienie obejmuje także zlecenia dodatkowe. Prace zlecane przez zamawiającego do realizacji przez wykonawcę, przekraczające przyjęty do realizacji zakres prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, nie wpływają na zmianę wysokości ceny zamówienia.
3. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
• Zakresu rzeczowego - załącznik nr 6 do SWZ,
• Instrukcji eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji Gminy Miejskiej Kraków – załącznik nr 11 do SWZ,
• Projektowanych postanowień umownych (PPU) - załącznik nr 2 do SWZ,
• Wytycznych dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji – załącznik nr 12 do SWZ,
• Stanu ilościowego punktów świetlnych na dzień 1 stycznia 2021 r – załącznik nr 13 do SWZ,
• Kalendarza świecenia – załącznik nr 14 do SWZ,
• Zakresu prac ryczałtowych oraz zleconych – załącznik nr 16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.
4) Zdolność technicznej lub zawodowej:
4.1) Minimalny poziom warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:
• usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z instalacjami jego zasilania oraz urządzeniami sterowania obejmujące co najmniej 1 000 lamp świetlnych, zrealizowane w ramach maksymalnie 5 odrębnych zadań wykonywanych w sposób ciągły (bez przerwy) przez okres minimum 12 miesięcy każde.
4.2) Minimalny poziom warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.:
• dysponującymi co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg zał. nr 9 SWZ;
c) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 7 do SWZ (wzór)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy
składane na odstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.