eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzówek › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKRZÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-213

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zakrzowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8923340c-cb03-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00083016/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zakrzowek.ezamawiajacy.pl/pn/zakrzowek/demand/147268/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zakrzowek.ezamawiajacy.pl/pn/zakrzowek/demand/147268/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób (w tym forma) przekazywania ośw. i dok.musi być zgodny z przep.wyd.na podstawie art. 70 PZP, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazyw. inf. oraz wymagań techn. dla dok. elektr. oraz środków komunik. elektr. w postęp.o udzielenie zamówienia publ. lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SWZ zastosow. mają przepisy tego rozporządzenia. 2. Zamaw.określa dopuszczalny format podpisu elektr., jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podp. dokumentu, oddzielny plik z podpisem. c) Zamaw. zaleca, aby w przypadku podp. pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 3. Zamaw., określa niezb. wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: – Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; – Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; – Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2; – Włączona obsługa JavaScript; – Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 4. Zamaw. określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego: a) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej elektr. jest Firefox w wersji wpieranej przez producenta. b) Uruchomienie oprogramow.do skł. podpisu wymaga również zainstalow. Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmow. przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsł. szyfrowanie. Konieczne jest również dod. adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administr. na komputerze. c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcj. podp.elektr. w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę. d) Przed uruch. platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. 5. Informacje dot. odpow. przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki 6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,pades,cades,asic,asics,sig,xmlenc,dxf,ath,prd. 7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozp. Rady Ministrów w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publ. i wymiany inf. w postaci elektr. oraz minimalnych wymagań dla syst.teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) nie znajdują się: .rar .gif .bmp .numbers .pages. dok.złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: – Plik załączony przez Wyk. na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, adres e-mail: gmina@zakrzowek.pl, nr tel. 81 821 50 02.
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data partners.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Ustawa Pzp”) oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Posiadają Państwo:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących*;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych**;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Państwu:
– w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

*Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
**Wyjaśnienie: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek. Usługa obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Zamawiającego Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Zakrzówek, ul. Żeromskiego (obok kotłowni opalanej biomasą) oraz dostawę nieodpłatnie pojemników na odpady zmieszane i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj.: frakcji suchej i frakcji zmieszanej.

Klasyfikacja rodzajów odpadów:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)
2. Opakowania ze szkła (worek zielony) (15 01 07)
3. Papier i tektura (worek niebieski) (20 01 01)
4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (worek żółty) (20 01 99)
5. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07)
6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (20 01 35, 20 01 36)
7. Materiały izolacyjne (17 06 04)
8. Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - popiół (20 01 99*/Ex)
9. Odpady ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01)
10. Szkło (17 02 02)
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe ( 17 01 01)
12. Tworzywa sztuczne (20 01 39)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie oferowana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (RO). Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:
C Min Cena minimalna spośród zaoferowanych ofert
RO= ---------------------------------------------------------------- x Waga kryterium x 0,6 pkt
C WN Cena zaproponowana przez Wykonawcę

PC = RO(1) + … + RO(n)
gdzie: PC – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
Lp. Rodzaj odpadów komunalnych (RO) Waga kryterium
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) 58,71
2. Opakowania ze szkła (worek zielony) (15 01 07) 11,24
3. Papier i tektura (worek niebieski) (20 01 01) 2,14
4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (worek żółty) (20 01 99) 12,06
5. Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) 7,94
6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
(20 01 35, 20 01 36) 0,01
7. Materiały izolacyjne (17 06 04) 0,05
8. Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach- popiół
(20 01 99*/Ex) 7,03
9. Odpady ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01) 0,02
10. Szkło (17 02 02) 0,30
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01) 0,43
12. Tworzywa sztuczne (20 01 39) 0,07


2. Dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych – 40%
W powyższym kryterium oceniany będzie dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek.
Oferty będą oceniane następująco:
Dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych (DO) Liczba pkt
brak dodatkowego odbioru 0 pkt
1 dodatkowy odbiór 20 pkt
2 dodatkowe odbiory 40 pkt

W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnej opcji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje dodatkowego odbioru odpadów wielkogabarytowych, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.
W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednej opcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie świadczył usługę dodatkowego odbioru odpadów wielkogabarytowych w największej ilości spośród zaznaczonych i przyzna punkty zgodnie z tabelą powyżej.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularza ofertowego - Załącznik nr 2a do SWZ.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

1.2 Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
PO = PC + DO
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – ilość punktów w kryterium Oferowana cena
DO = ilość punktów w kryterium Dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych

1.3 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów stanowiących opony (głównie z samochodów osobowych) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1227/1 obręb 0018 Zakrzówek – obok kotłowni na biomasę.
2) Przewidywana ilość opon, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować w okresie realizacji usługi – 35,21 Mg. Szacunek odnosi się do odpadów przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku z tym, iż określona wyżej ilość jest wielkością szacunkową może ona ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przewiduje się trzykrotny odbiór odpadów w trakcie obowiązywania umowy. Minimalna jednorazowa ilość odpadów do odbioru będzie wynosić 10 Mg.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.1Kryteriami oceny ofert są:

1. Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie oferowana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (RO). Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:
C Min Cena minimalna spośród zaoferowanych ofert
PC= ---------------------------------------------------------------- x 0,6 pkt
C WN Cena zaproponowana przez Wykonawcę
gdzie: PC – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2. Czas reakcji – 40%
W powyższym kryterium oceniany będzie czas od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania odbioru odpadów z PSZOKu do faktycznego wykonania usługi przez Wykonawcę.
Oferty będą oceniane następująco:
Czas reakcji (R) Liczba pkt
do 10 dni roboczych od zgłoszenia 0 pkt
do 8 dni roboczych od zgłoszenia 20 pkt
do 6 dni roboczych od zgłoszenia 40 pkt
Gdzie:
R – liczba punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium „Czas reakcji”
W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnej opcji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona odbiór odpadów na żądanie Zamawiającego do 10 dni roboczych od zgłoszenia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.
W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednej opcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona usługę odbioru odpadów na żądanie Zamawiającego w czasie najkrótszym spośród zaznaczonych i przyzna punkty zgodnie z tabelą powyżej.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularza ofertowego - Załącznik nr 2b do SWZ.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

2.2 Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
PO = PC + R
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – ilość punktów w kryterium Oferowana cena
R = ilość punktów w kryterium Czas reakcji

2.3 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
– posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpis do rejestru BDO. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia powyższego zezwolenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
– posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, o którym mowa w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.). Zamawiający zweryfikuje spełnienie tego warunku w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzówek o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 3 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków - dotyczy tylko pierwszej części postępowania
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje wymagań
w zakresie tego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, według załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2a/2b. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2a/2b do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4b do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4c do SWZ.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Informację w tym zakresie wykonawca uzupełnia w załączniku nr 3 lub 4a do SWZ.
7. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępow. albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego ze wspólników.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifik. podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej
opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządz. uprzednio w formie pisemnej kwalifik. podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy.
2 Oświadczenia i dokumenty potw. brak podstaw do wykluczenia z postępow., o których mowa w rozdziale 6 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubieg. się o zamów. wg załącznika nr 3
do SWZ. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie war. udziału w postęp.
3 W odniesieniu do warunków udziału w postęp. dot.wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty bud. lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
4c do SWZ.
4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podm., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępow. - zamieszcza inform. o tych podmiotach w ośw., o których mowa w pkt 1.
5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania – zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.
6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podm. w celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4b do SWZ. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w
niniejszym punkcie musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do war.udziału w postępow. dot. wykształcenia, kwalifikacji zawod. lub dośw., zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się procedura Pzp) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
b) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia,
17.2.2 w zakresie wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 7 ust. 2 Umowy;
2) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian;
3) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.
4) w przypadkach, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46).
5) Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez zmianę ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie danego rodzaju odpadu zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach:
a) Wynagrodzenie Wykonawcy w części dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów będzie podlegało waloryzacji z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”) z zastrzeżeniem, warunków określonych w pkt. b h.
b) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy wykonaną do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt c).
c) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi na wniosek Wykonawcy po 12 miesiącach od dnia obowiązywania umowy i będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Pierwszej waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
d) Nie przewiduje się kolejnych waloryzacji wynagrodzenia.
e) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.
f) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt. a-h, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 tej umowy. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy w zależności od zmiany Wskaźnika.


Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej części formularza ogłoszenia o zamówieniu, pełna informacja o zakresie zmian umowy i warunkach ich wprowadzenia znajduje się w §14 wzoru umowy (załącznik nr 5a do SWZ) lub §10 wzoru umowy (załącznik nr 5b do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zakrzowek.ezamawiajacy.pl/pn/zakrzowek/demand/147268/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.