eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będków › Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BędkowieOgłoszenie z dnia 2023-05-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĘDKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Będków

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-319

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 44 725 70 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bedkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bedkow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb066932-af02-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb066932-af02-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038250/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Eko Szkoła - termomodernizacja w wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101115

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego i tym samym ograniczenie zużycia energii na terenie gminy Będków. Dzięki realizacji projektu szkoła uzyska korzyść w postaci oszczędności kosztów eksploatacji budynku podlegającego termomodernizacji. Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu zostaną wykonane:
1) Termomodernizacja obiektu
2) Montaż instalacji fotowoltaicznej
3) Prace instalacyjne i modernizacyjne
4) Wykonanie energooszczędnego oświetlenia budynku
5) Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
6) Dokumentacja projektowa (dysponujemy PFU)
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (Zał. Nr 1 do SWZ) w zakresie koniecznym do wykonania wszystkich robót wraz z wszelkimi innymi opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu, w tym:
− Projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 1679), ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);
− inwentaryzacja budynku, jeśli będzie konieczna;
− pozostałe wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na budowę/zgłoszenie;
− dokumentację wykonawczą we wszystkich branżach do realizacji inwestycji;
− przedmiar i kosztorys robót;
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia we wszystkich branżach;
− badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy;
− mapy do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych na działkę objętą przedmiotem zamówienia;
− opracowanie dokumentacji BIOZ.
Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu:
a) wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności)
b) wersja elektroniczna – 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu:
• rysunki - format: dwf, dwg i pdf
• obrazy – format: jpg lub pdf,
• tekst – format doc.i pdf
• arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf
Zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU.
2) Uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),
4) Wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ;
5) Pełnienie nadzoru autorskiego
6) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej do powiatowego zasobu geodezyjnego,
7) Złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwalającej na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenia zakończenia robót, dla którego właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie.
3. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia, w tym Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w PFU.
Przedmiar, audyt energetyczny mają tylko charakter poglądowy, należy skalkulować wszelkie niezbędne roboty, usługi i materiały w celu osiągnięcia pożądanego efektu przez Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45442110-1 - Malowanie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przed otwarciem ofert działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o maksymalnej kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.: 5 500 000,00 PLN brutto.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1) Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta (ul. Dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica) - Cena - 8 390 132,24 zł,
2) Konsorcjum w składzie HYDRATEC SP. Z O.O. (ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok), Partner: Sokołowscy Nieruchomości spółka jawna (ul. Krochmalna 56 lok.44, 00-864 Warszawa) - Cena - 6 642 000,00 zł.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny tej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.