eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąchock › Remont drogi gminnej - ulica Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 - 1+112

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej – ulica Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 – 1+112

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WĄCHOCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielkowiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wąchock

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-215

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej – ulica Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 – 1+112

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b54f5ac4-d166-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073234/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Remont drogi gminnej – ulica Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 – 1+112”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wachock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wachock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ (w szczególności rozdział XIX)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 19 ust. 1 PZP oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, tel. (+48) 41 – 27 – 36 – 130
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku jest Pan Krzysztof Kowal; e-mail: iod@wachock.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Pani/Pana zgody;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, obejmuje cały czas trwania umowy);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez ADO danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
z postępowania oraz załączników do niego.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa wyżej i w art. 18 ust. 3–6 RODO, stosuje się odpowiednio.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej – ulicy Tysiąclecia
w mieście Wąchock na odcinku od km 0+240 do km 1+112. Szczegółowy zakres remontu oraz czynności wynika z załączników nr 2, 11, 13, 13a, 13b i 13c do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
W przypadku, gdyby wystąpiła konieczność wykonania prac tymczasowych , robót tymczasowych lub robót podstawowych, niewymienionych expressis verbis w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub innych dokumentach zamówienia – ich koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca winien uwzględnić takie prace lub roboty przy wycenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Udział w postępowaniu mogą wziąć jedynie Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania – podstawy wykluczenia opisano
w rozdziałach VIII – XI niniejszej SWZ;
2) spełniają warunek, o którym mowa w art. 113 w zw. z art. 266 PZP, tj. warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
3) spełniają warunki, o których mowa w art. 116 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, tj. warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
W zakresie warunku, o którym mowa w art. 113 w zw. z art. 266 PZP: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W zakresie warunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP Zamawiający wymaga, aby:
1) w zakresie doświadczenia: wymagane jest wykazanie wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych
o wartości przynajmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda, polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Dowody na spełnienie warunku określono w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) w zakresie kwalifikacji zawodowych: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi – kierownikiem budowy.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców. Dowody na spełnienie warunku określono w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zgodnie z art. 97 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany do wniesienia kwoty wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Kwota wadium obliczona zgodnie z art. 281 ust. 4 PZP.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 w zw. z art. 266 PZP: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 w zw. z art. 266 PZP: Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Zgodnie z art. 97 ust. 8 w zw. z art. 266 PZP: Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Wąchocku o nr: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Tytuł przelewu „Wadium na postępowanie „Remont ul. Tysiąclecia w Wąchocku””. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 97 ust. 10 w zw. z art. 266 PZP oraz art. 781 § 1 KC w zw. art. 8 ust. 1 PZP: Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej – istnieje. Gwarancja lub poręczenie jest dokumentem stanowiącym treść oferty, który nie podlega wyjaśnieniu lub uzupełnieniu. Wadliwe wniesienie wadium, niewniesienie wadium lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą albo złożenie wniosku o zwrot wadium stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
W pozostałym zakresie - zgodnie z SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 58 ust. 5 w zw. z art. 266 PZP: Podstawy dotyczące wykluczenia wskazane
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie
w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) odnoszącej się do wymaganych warunków udziału.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 w zw. z art. 266 PZP).
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) określić, że wspólnie wykonują zamówienie i wypełnić załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zasady składania ofert wspólnych uregulowane są ponadto w rozdziałach XV, XXII, XXV oraz XXXIX niniejszej SWZ.
W pozostałym zakresie zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wachock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.