eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnickie Pole › Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka



Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera, 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@legnickiepole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.legnickiepole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-202a21db-d168-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017964/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont drogi gminnej nr 007426 D(dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-202a21db-d168-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz https://bip.legnickiepole.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail : i.dudek@legnickiepole.pl i sekretariat@legnickiepole.pl .Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w formie
pisemnej za pośrednictwem Platformy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw.
5. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni prze upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w ust. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
odpowiedzi.
7. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.legnickiepole.pl oraz na
https://ezamowienia.gov.pl Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania.
1. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz. 57), w
szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROG.271.3.2024.R.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest typowa droga dojazdowa usytuowana na terenie gminy Legnickie Pole. Przedmiotowy fragment remontowanej drogi stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Pochylenie poprzeczne jezdni jest jednostronne. Droga w stanie istniejącym posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia jezdni jest utwardzona materiałem mieszanym. Jej szerokości wynosi od 3,0 do 4,5. Jezdnia posiada liczne spękania, ubytki, wgłębienia oraz nierówności co kwalifikuje ją jako nawierzchnię w złym stanie technicznym. Istniejące spękania świadczą o zestarzeniu się nawierzchni ale nie występują przesłanki co do utraty nośności podłoża. Spękania nawierzchni powodują penetrację wody w warstwę nawierzchni co głównie w okresie zimowo-wiosennym poprzez zamarzanie, tworzą wysadziny, a następnie w wyniku obciążeń ruchem, niebezpieczne wykruszenia warstw konstrukcyjnych. Taki stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu jak i generuje hałas i drgania, które mają niekorzystny wpływ na sąsiadujące budynki i komfort życia mieszkańców. Ze względu na to została przewidziana wymiana istniejącej warstwy nawierzchni i ułożenie nowej wraz ze wzmocnieniem istniejącego podłoża.
2. Remont istniejącej drogi obejmować będzie:
• Ścinkę poboczy
• Korytowanie jezdni na projektowaną głębokość
• Wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejącego podłoża
• Wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm
• Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm,
• wykonanie zjazdów i dojść do posesji
• Regulację istniejących studni i skrzynek wodociągowych celem dostosowania do nowej w-wy nawierzchni
• Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm,
• Remont istniejącej drogi obejmować będzie:
• Ścinkę poboczy
• Korytowanie jezdni na projektowaną głębokość
• Wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejącego podłoża
• Wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm
• Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm,
• wykonanie zjazdów i dojść do posesji
• Regulację istniejących studni i skrzynek wodociągowych celem dostosowania do nowej w-wy nawierzchni
• Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1 500 000,00 PLN;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia;
b) warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg;
b) warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
− kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zawarte są w § 12.
Zmiany treści Umowy - załącznika nr 8 wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.