eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Wykonanie instalacji wewnętrznej odwodnienia boiska przy ul. Pokoju w Piekarach ŚląskichOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji wewnętrznej odwodnienia boiska przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272100096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 3

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-943

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_mosir@mosir.piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.piekary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji wewnętrznej odwodnienia boiska przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0644225e-d163-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214352/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie instalacji wewnętrznej odwodnienia boiska przy ulicy pokoju w Piekarach Śląskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0644225e-d163-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez platformę przetargową pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, dalej platforma przetargowa, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania,
lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: sekretariat_mosir@mosir.piekary.pl
2) oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne1, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz
z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od
rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2q1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Gmina Piekary Śląskie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich –Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Piekary Śląskie;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: sportpiekary@mosir.piekary.pl;
b) pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie.
3) Informujemy, że dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem:
Znak postępowania: MOSiR/1 /AG/2023/BZP prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.);
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w szczególności:
a) zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
b) Urzędowi Miasta Piekary Śląskie oraz instytucjom podległym UM Piekary Śląskie, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) informujemy, iż występuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych(1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR/1/AG/2024/BZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna i całościowa realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”, związanych z realizacją zadania: „Wykonanie instalacji wewnętrznej odwodnienia boiska przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich”.
W ramach zadania planuje się kompleksowe wykonanie drenażu całego istniejącego boiska trawiastego (trawa naturalna) wraz z jego wszystkimi strefami bezpieczeństwa, znajdującego się w dzielnicy Kozłowa Góra przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich. Prace obejmują wykonanie pełnego drenażu całego boiska trawiastego wraz ze wszystkimi strefami bezpieczeństwa boiska. Szczegóły wskazano w dalszej części PFU i jego załącznikach, a także w warunkach umownych.
Pierwszy etap realizacji zamówienia obejmuje wykonanie projektu drenażu. Drugi etap zamówienia obejmuje wykonanie drenażu całego boiska wraz z jego wszystkimi strefami bezpieczeństwa. Trzeci etap obejmuje wykonanie pielęgnacji boiska.
Przedmiotem zamówienia jest zarówno wykonanie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wszelkiego niezbędnego wyposażenia i sprzętu, a także wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych - w zakresie i zgodzie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 2065/9.
Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowej ale wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana aby możliwa była spójna, płynna i prawidłowa realizacja robót budowlanych.
Etapy przedmiotu zamówienia obejmują:
1 - opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji wykonawczej umożliwiającej realizację robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.
2 - wykonanie oraz ukończenie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych obejmujących wykonanie drenażu głównego całego boiska i jego wszystkich stref bezpieczeństwa z trawy naturalnej, wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu po robotach oraz dostawą i montażem wszelkich urządzeń, materiałów i wyposażenia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym PFU.
3 - Wykonanie oraz ukończenie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych obejmujących wykonanie drenażu wspomagającego pionowego całego boiska i wszystkich stref bezpieczeństwa
4 - wykonanie oraz ukończenie kompletnych i kompleksowych zabiegów renowacyjnych i pielęgnacyjnych nawierzchni boiska trawiastego, obejmujących przygotowanie murawy do sezonu piłkarskiego, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym PFU.
Zakres robót budowlanych m.in.:
- drenaż wspomagający (gł.25 cm) z żwiru w siatce 1mx1m - 7700,00 m2
- drenaż boiska (gł. 0,5m):
• drenaż z rur drenarskich fi 160 – kolektor - 355,00 mb
• drenaż z rur drenarskich fi 125 - 1080,00 mb
- podłączenie do kanalizacji deszczowej
• studnia zbiorcza wraz z pompą - 1 kpl.
• wykonanie podłączeni do kanalizacji deszczowej - 1 kpl.
- zabiegi murawy
• wertykulacja i aeracja - 7700,00 m2
• piaskowanie 150t - 7700,00 m2
• zasiew wraz z szczotkowaniem - 7700,00 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ.
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia - opis w SWZ.
Wskazane ewentualnie w SWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący -opis w SWZ. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej boiska przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich w celu uzyskania informacji niezbędnych do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w dniu 29.02.2024 roku w godzinach od 10.00 do 11.00. 1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - roboty budowlane dotyczące rozbiórek i demontaży, roboty ziemne, roboty drenażowe, roboty instalacyjne drenażowe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty odtworzeniowe, roboty porządkowe, roboty związane z odtworzeniem i pielęgnacją nawierzchni z trawy naturalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
doświadczenie wykonawcy
Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji wewnętrznej odwodnienia terenu o wartości min. 200 000 tys. zł brutto wraz z wykazaniem, że ta robota budowlana została wykonana należycie.
kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Warunek dotyczy uprawnień budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych specjalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. możliwe jest wykazanie posiadania więcej niż jednej specjalności przez tę samą osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w powyższych punktach wykonawca składa w sposób opisany w dalszej części specyfikacji.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na kwalifikacji zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę i załączniki do oferty powinny składać się następujące pliki:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji)
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do specyfikacji),
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzająca, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobą niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
5) w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do specyfikacji),
6) w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 2a do specyfikacji),
7) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
8) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 4),
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia postanowienia pkt 10 ppkt 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Pkt 10 ppkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu potencjały wykonawców sumują się .
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. Zakres zmian został ujęty w Załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma przetargowa e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zajdą przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.