eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz.134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem(...)Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz.134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz.134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da0d910e-c3f5-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042310/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da0d910e-c3f5-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.p oraz poczty elektronicznej za pośrednictwem e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl. Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15039,Budowa-pawilonu-handlowego-zlokalizowanego-w-Lodzi-przy-ul-Gorniczej-nr-dz-13412.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [numeracja zgodna z SWZ]
20.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
20.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
20.7. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
20.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail (lub w treści „Formularza do komunikacji”).
20.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
20.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
20.10.1. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
20.10.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości.
20.10.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy: ZIM-DZ.2620.12.2024.
[więcej informacji w SWZ]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w tym między innymi niniejszego postępowania (...)
Ciąg dalszy w SWZ, rozdział Rozdział XV ust. 1 pkt 4 i następne oraz ust. 2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[numeracja zgodna z SWZ]4.1. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej około 180 do 200 m2, zlokalizowanego w Łodzi na działce
nr 134/12 obręb B-50 przy ul. Górniczej w Łodzi, w technologii prefabrykowanej z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego, z miejscami postojowymi naziemnymi, dojściami i dojazdami do budynku, zaprojektowaniu i wybudowaniu zjazdu od ul. Górniczej (na działkach nr 134/8; 60/26), zaprojektowaniu i urządzeniu terenu wokół budynków, zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych, przebudowie istniejących sieci kolidujących z inwestycją (uniemożliwiających wykonanie zamierzenia inwestycyjnego), uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę istniejących garaży (jeżeli będzie konieczne) oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zamówienia należy wykonać rozbiórkę garaży znajdujących się obecnie na w/w działce.
4.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną oraz normami technicznymi.
4.3. Prace projektowe prowadzone powinny uwzględniać Zarządzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Łódzkiego Standardu Dostępności".
4.4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania, w tym również warunki przyłączeniowe od gestorów sieci.
4.5. Zakres prac niezbędnych do wykonania:
4.5.1.Rozbiórki obiektów kubaturowych: do rozbiórki przeznaczono istniejące na działce budynki garaży znajdujące się w tylnej części działki. Parametry budynków podlegających rozbiórce:
Budynek inwentarski - garaże:
a) łączna powierzchnia zabudowy ok. 100m2
b) łączna kubatura ok. 300m3
4.5.2. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest sporządzenie projektu rozbiórki i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli jest wymagane prawem.

4.6. Projektowane obiekty kubaturowe.

4.6.1. Projektuje się budowę pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej około 180 -200m2 i wysokości od 4 do 7m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Pawilon handlowy winien być wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz ppoż. Dla pawilonu przewiduje się powietrzną pompę ciepła, która zasilać będzie ogrzewanie budynku. Dla ciepłej wody przewiduje się przepływowe ogrzewacze wody. Pawilon handlowy musi mieć zapewniony dojazd dla dostaw. Wraz z pawilonem przewiduje się wybudowanie pomieszczenia technicznego, jako obiektu włączonego w bryłę budynku. Należy zastrzec, że przyszły projekt pawilonu w dużej mierze zależeć będzie od docelowego właściciela budynku. Zamawiający dopuszcza inny układ funkcjonalny dla obiektu niż ten przewidziany w koncepcji.

4.7. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.
4.7.1. Projektuje się następujące zmiany zagospodarowania terenu:
a) utwardzenie części terenu poprzez wprowadzenie drogi wewnętrznej, parkingu oraz chodnika,
b) oświetlenie wysokie jak i w postaci reflektorów naściennych,
c) wydzielenie parkingów w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami,
d) wprowadzenie opaski z chodnika wokół budynku,
e) ciepłociąg - nie wyklucza się istnienia nieczynnych fragmentów sieci kanałowej, które w razie potrzeby powinny zostać zlikwidowane. W przypadku pozostawienia w gruncie części kanałów ciepłowniczych należy je zabezpieczyć poprzez zaślepienie rurociągów i obmurowanie światła kanału,
f) zjazd od ul. Górniczej.

4.8. Gospodarka drzewostanem i zagospodarowanie terenu

4.8.1. Na terenie działki nr ewid. 134/12 znajduje się 8 sztuk drzew. Drzewa zostały opisane zgodnie z załączoną do postępowania Inwentaryzacją Zieleni. Wydział Kształtowania Środowiska wydał dwie opinie będącymi wytycznymi dotyczącymi drzewostanu na działce nr 134/12, które zostały załączone do opracowania, jako „Załączniki Formalne”. Podczas sporządzania projektu oraz podczas wykonywania prac budowlanych na opracowywanym terenie należy stosować się do wytycznych ujętych w w/w pismach. Niniejsze uzgodnienia nie zwalniają Inwestora i Wykonawcy prac z odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów ogólnych, dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w przypadku spowodowania uszkodzeń zieleni w trakcie prowadzenia prac.
4.8.2. Niniejsze stanowisko WKŚ UMŁ nie stanowi zgody właścicielskiej na usunięcie drzew, o której mowa w art. 83b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4.8.3. Oprócz zachowania w większości istniejącego drzewostanu koncepcja zakłada także zmianę kształtu powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzono trawniki z wysokiego gatunku trawy.
4.8.4. Teren zostanie utwardzony szarą kostką betonową bezspoinową w obrębie wjazdu i drogi dojazdowej do miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej do dostaw.
4.8.5. Chodnik i dojścia do budynku utwardzone będą kostką betonową bezspoinową z bezprogowym przejściem między drogą a chodnikiem.
4.8.6. Miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki betonowej bezspoinowej oraz zostaną odpowiednio oznakowane.
4.8.7. Oświetlenie terenu przewidziano w postaci opraw wysokich na słupach oraz opraw naściennych i gruntowych.
4.8.8. Odwodnienie podwórka będzie opierało się na podłączeniu do kanalizacji deszczowej.
4.8.9. Przewiduje się także podłączenie budynku przyłączem do instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Projektowane instalacje powinny umożliwić dostarczenie wody, energii oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych w ilościach odpowiadających projektowanemu przeznaczeniu budynku.
4.8.10. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2020 r. Każde uzgodnienie musi być uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, której wzór stanowi Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu Funkcjonalo– Użytkowego wraz z załącznikami (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego.

Przewidywane zamówienia obejmować będą:
a) roboty ogólnobudowlane, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna,
b) roboty instalacyjne, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,
c) wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, d) roboty drogowe, w tym zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej,
e) wykonanie zieleńców oraz terenów rekreacji,
f) wyposażenia
g) prace projektowe w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ]
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości 800 000,00 PLN.
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
3.4.1.1. w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie i/lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i/lub budynku usługowo-handlowego i/lub budynku użyteczności publicznej, o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, dla każdej z robót. Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne.
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
3.4.2.1. 1 osobą na stanowisku projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzenia 1 dokumentacji projektowej branży architektonicznej (w tym projektu zagospodarowania terenu) - w ramach wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej swoim zakresem budowę i/lub przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego/budynków mieszkalnych wielorodzinnych i/lub budynku usługowo-handlowego/budynków usługowo-handlowych i/lub budynku użyteczności publicznej/budynków użyteczności publicznej, o kubaturze jednego z nich co najmniej 800 m3.
3.4.2.2. 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
3.4.2.3. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 2 robotach, z których każda polegała na budowie i/lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego/budynków mieszkalnych wielorodzinnych i/lub budynku usługowo-handlowego/budynków usługowo-handlowych i/lub budynku użyteczności publicznej/budynków użyteczności publicznej o kubaturze jednego z nich co najmniej 800 m3, obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne.
Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
3.4.3.2. „budynek mieszkalny” - rozumie się obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych
3.4.3.3. „budynek mieszkalny wielorodzinny” - rozumie się budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne,
3.4.3.4. „budynek usługowo-handlowy”- rozumie się obiekt zbudowany specjalnie do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarcze,
3.4.3.5. „budynek użyteczności publicznej” - rozumie się zgodnie z definicją zawartą w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
3.4.3.6. „dokumentacji projektowej” - rozumie się zakres prac projektowych wskazany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
3.4.4. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp:
3.4.4.1. W przypadku warunku, o których mowa w pkt. 3.3.1 Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.
3.4.4.2. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w taki sposób, że warunek określony w pkt. 3.4.1.1. spełniają podmioty łącznie (doświadczenie podmiotów nie podlega sumowaniu), z zastrzeżeniem pkt 3.4.6.
3.4.4.3. W przypadku warunków, o których mowa w pkt 3.4.2.1. – 3.4.2.3., Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków, tj. podmioty muszą łącznie wykazać, że dysponują lub będą dysponowali wymaganymi 3 osobami.
3.4.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 3.4.6. nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3.4.6. W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum/spółka cywilna w takim samym składzie podmiotowym (lub szerszym), w jakim realizowali wykazywane roboty budowlane, Zamawiający nie będzie badał wartości i zakresu robót wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
3.4.7. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać odpowiednio zakres i wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt. 3.4.1.
3.4.8. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku w wykazie robót budowlanych należy osobno podać zakres i wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3.4.9. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3.4.2. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.4.10. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.11. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, może złożyć inny podmiotowy środek dowodowy (inny dokument), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 10 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie zobowiązany jest podać jedynie te, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, z zastrzeżeniem pkt. 3.4.6. SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 11 do SWZ (wzór).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych:
1.) wykaz DOŚWIADCZENIE Projektanta w specjalności architektonicznej – wg zał. nr 13 do SWZ.
2) wykaz DOŚWIADCZENIE Kierownika budowy – wg zał. nr 14 do SWZ.
2. Ww. przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności oferowanych robót budowlanych z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – środki te nie podlegają uzupełnieniu.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w Banku PEKAO S.A, nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć jako załącznik do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela.
W treści poręczenia lub gwarancji winna znaleźć się nazwa postępowania tj. Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz. 134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” numer referencyjny postępowania: ZIM-DZ.2620.12.2024.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
h) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
i) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
• adres email gwaranta/poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia).
W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub poręczyciela
j) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dot. Sekcji II pkt 2.3) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa pawilonu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Górniczej (nr dz. 134/12 obręb B-50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15039,Budowa-pawilonu-handlowego-zlokalizowanego-w-Lodzi-przy-ul-Gorniczej-nr-dz-13412.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.