eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszakowice › Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed2271b8-a661-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062161/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00581004

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1375752,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie” obejmuje rozbudowę i przebudowę budynków remiz strażackich wraz z ich termomodernizacją w miejscowości Włoszakowice działka ew. nr 359/12 i miejscowości Krzycko Wielkie działka .ew. nr 435/10.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony
w:
a) dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót [plik PDF i .ath] mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy plikami przedmiaru, przyjmuje się, ze wersja prawidłowa jest plik PDF.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem branży ogólnobudowlanej
b) roboty związane z wykonaniem branży sanitarnej
c) roboty związane z wykonaniem branży elektrycznej
d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ .
4. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1483919,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2124652,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1483919,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAN-BUD Przemysław Panasewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972186521

7.3.3) Ulica: J. Poniatowskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Rydzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 64-130

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1483919,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.