eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek w 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631000187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 25

1.5.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cusswarzedz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cusswarzedz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e15eed56-b2ea-11ee-b628-1a85378e6c0a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e15eed56-b2ea-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040369/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy, Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz mieszkańców miasta i gminy Swarzędz w 2024 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00038209

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUS.OR.341.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku, pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla uczestników Dziennego Domu Pomocy z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2024 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 153536,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie), pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2024 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 124696,80 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa do miejsca zamieszkania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie, kompot lub sok lub woda), pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla osób dorosłych, którym takie świadczenia przyznane zostały w ramach działalności Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w 2024 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.5.5.) Wartość części: 50220,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85189,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94827,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85189,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi gastronomiczne Dobra Kuchnia s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301386819

7.3.3) Ulica: Łowiecka 32

7.3.4) Miejscowość: Łowęcin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-020

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85189,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112724,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124094,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112724,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi gastronomiczne Dobra Kuchnia s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301386819

7.3.3) Ulica: Łowiecka 32

7.3.4) Miejscowość: Łowęcin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-020

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112724,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72214,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi gastronomiczne Dobra Kuchnia s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301386819

7.3.3) Ulica: Łowiecka 32

7.3.4) Miejscowość: Łowęcin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-020

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.