eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48227640598

1.5.8.) Numer faksu: +48227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13b3dc51-d0b0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi powiatowej nr 1820W etap 2

1.3.14 Nadzór inwestorski nad rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W

1.3.15 Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudowa drogi powiatowej nr 1805W

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890662

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem
jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript; 5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3;7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;2)zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty,
oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z
siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat
Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl
lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań.
2. Część nr 1 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej”;
3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji;
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających;
5) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców robót budowlanych) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania;
6) uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych robót budowlanych i przekazywanie ich do odbioru końcowego przez Zamawiającego;
7) udział w komisjach i naradach powoływanych przez Zamawiającego;
8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;
9) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
10) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11) kontrola terminowości wykonywania robót w stosunku do harmonogramu;
12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacji robót budowlanych;
13) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski;
14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie budowy nieprawidłowościach;
15) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót;
16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. Narady odbywać się będą raz w tygodniu;
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego;
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych;
21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych kompletnych certyfikatów, atestów, gwarancji oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.
4. Szczegółowy opis robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór w ramach niniejszego, zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) umowa;
2) umowa z Wykonawcą robót;
3) projekt budowlano – wykonawczy;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5) przedmiary robót.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z
poniższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań.
2. Część nr 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1805W, na odcinku od DK 61 do drogi powiatowej nr 1807 w Gminie Serock, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805W, na odcinku od DK 61 do drogi powiatowej nr 1807 w Gminie Serock”.
3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji;
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających;
5) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców robót budowlanych) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania;
6) uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych robót budowlanych i przekazywanie ich do odbioru końcowego przez Zamawiającego;
7) udział w komisjach i naradach powoływanych przez Zamawiającego;
8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;
9) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
10) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11) kontrola terminowości wykonywania robót w stosunku do harmonogramu;
12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacji robót budowlanych;
13) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski;
14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie budowy nieprawidłowościach;
15) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót;
16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. Narady odbywać się będą raz w tygodniu;
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego;
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych;
21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych kompletnych certyfikatów, atestów, gwarancji oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.
4. Szczegółowy opis robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór w ramach niniejszego, zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) umowa;
2) umowa z Wykonawcą robót;
3) projekt budowlano – wykonawczy;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5) przedmiary robót.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z
poniższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań.
2. Część nr 3 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1820W, w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1820W, w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”.
3. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji;
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających;
5) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców robót budowlanych) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania;
6) uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych robót budowlanych i przekazywanie ich do odbioru końcowego przez Zamawiającego;
7) udział w komisjach i naradach powoływanych przez Zamawiającego;
8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;
9) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
10) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
11) kontrola terminowości wykonywania robót w stosunku do harmonogramu;
12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacji robót budowlanych;
13) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski;
14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie budowy nieprawidłowościach;
15) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót;
16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. Narady odbywać się będą raz w tygodniu;
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego;
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;
20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych;
21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych kompletnych certyfikatów, atestów, gwarancji oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.
4. Szczegółowy opis robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór w ramach niniejszego, zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) umowa;
2) umowa z Wykonawcą robót;
3) projekt budowlano – wykonawczy;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5) przedmiary robót.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 560 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z
poniższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dyspozycyjność nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczne lub zawodowe w części nr 1, 2 i 3:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru nad robotami drogowymi, które polegały na budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej o powierzchni minimum 500 m2.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
-co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie osób.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w części nr 1, 2 i 3:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w części 1, 2 i 3:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej dwie usługi nadzoru nad robotami drogowymi, które polegały na budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej o powierzchni minimum 500 m2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, zawierający:
-co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót teletechnicznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców,
c) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem do SWZ;
3) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert:
1) dla części nr 1 w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);
2) dla części nr 2 w wysokości 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
3) dla części nr 3 w wysokości 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr 77 1090 1841 0000 0001 5490 9623. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych. Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, składa wraz z ofertą każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej)
i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają
wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Powyższe zmiany mogą być wprowadzone na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa dotyczących sposobu wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych oraz ich korekt za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a także wewnętrznych procedur Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na zmianę postanowień umowy, której celem będzie dostosowanie sposobu wystawiania i korygowania faktur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do stanu zgodnego z prawem w przypadku zmiany prawa.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. w zakresie zobowiązania Wykonawcy do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) zostaną wprowadzone zmiany ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie;
2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890662

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia cd:
Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2023 r. poz. 1497 ze zm.):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.