eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim WielkimOgłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564510233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9944591b-ec73-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030238/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty, oświadczenia,
podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy), przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien
posługiwać się nazwą i numerem sprawy.
3. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej
należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numerem 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6. Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformie zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar,
8) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust.1 i 2 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina-miasto Grudziądz reprezentowana przez Prezydenta Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:a)listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,b) telefonicznie: 56 45 10 200,c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl, oraz pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej
„ustawa PZP” oraz przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.4. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.9. Nie przysługuje
Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i do których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-I.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Rozebranie elementów istniejącego obiektu,
2) Wycinkę drzew,
3) Wykonanie robót ziemnych pod wznoszony obiekt,
4) Wykonanie budynku stanicy żeglarskiej,
5) Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wod.-kan.,
6) Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej,
7) Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,
8) Utwardzenie terenu wokół budynku stanicy,
9) Wykonanie zieleni wokół obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryteriów:
1) cena oferty - 60 %
Pc = Cn / Co x 100 pkt. x 60 %
Pc – punkty za kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena zamówienia spośród złożonych ofert
Co – oferowana cena zamówienia badanej oferty
2) termin gwarancji - 40 %

Pg = TG bad. / TG max. x 100 pkt. x 40%

Pg – liczba punktów za kryterium termin gwarancji
TG bad – termin gwarancji oferty badanej
TG max – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert

Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny
i terminu gwarancji:
Pł = Pc + Pg
3. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – opis sposobu dokonania oceny spełniana tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 2.000 m3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2
lit. d Rozdziału X SWZ, należy przedłożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 2 wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 45.000,00 złotych (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą.
3. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 - 4 wyżej z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 – 4 należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i należy przekazać Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652:
1) uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego;
2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz numer sprawy.
8. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza
się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy:
1) jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 122 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 3) polegających na zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) polegających na zmianie terminu rozpoczęcia prac budowlanych i/lub ich zakończenia, jeżeli
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie było niemożliwe; 5) polegających na zmianie terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:a) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych; b) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni, c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,g) działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:-przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma, typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,-odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,h) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CD. SEKCJI VII - Projektowane postanowienia umowy
2.Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, na następujących zasadach:1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 pzp uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 5% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uwzględnieniem wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,4) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 5 niniejszego paragrafu,5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 20% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.3. Zmiana umowy na podstawie § 10 ust. 2 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, w którym wykazany zostanie związek pomiędzy zmienionymi cenami materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a zaoferowaną przez Wykonawcę wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.4. W celu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemny wniosek z propozycją nowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których wynikają w/w zmiany oraz wskazaniem stosownych dokumentów i oświadczeń lub, dodatkowo na wniosek Zamawiającego, udostępnieniem ich „do wglądu” lub przekazaniem kopii. Postanowienie zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio do wniosku Zamawiającego.5. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.6. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót.7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 5) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, oraz możliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.8. Wszystkie zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.