eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Dostawa materiałów budowlanych celem zagospodarowania terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w CzuprynowieOgłoszenie z dnia 2022-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów budowlanych celem zagospodarowania terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857110876

1.5.8.) Numer faksu: 857112008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów budowlanych celem zagospodarowania terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228de563-d83a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026375/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa wyposażenia punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim i materiałów do zagospodarowania terenu nieruchomości przeznaczonej na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Czuprynowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-IV.272.30.2022.DM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 452735,19 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73156,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych celem zagospodarowania terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie 15, 16-123 Kuźnica.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę każdorazowo określanych przez Zamawiającego partii materiałów budowlanych.
3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące produkty:
1) Nawóz uniwersalny w workach 25 kg - 5 szt.,
2) Schody strychowe – 1 szt.,
3) Kostka brukowa z betonu 6cm kolorowa - 28 m2,
4) Kostka brukowa z betonu 8cm kolorowa – 410 m2,
5) Linka stalowa ocynkowana – 260 m,
6) Beton zwykły C12/15 (B-15) – 18 m3,
7) Beton zwykły C16/20 (B-20) z usługa pompowania – 30 m3,
8) Drut stalowy okrągły miękki – 50 kg,
9) Mieszanka traw – 50 kg,
10) Obrzeża betonowe 100x30x8 cm – 88 m,
11) Obrzeża betonowe 100x20x6 cm – 54 m,
12) Piasek suszony kwarcowy – 15000 kg,
13) Pospółka – kruszywo naturalne – 125 m3,
14) Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane – 250 kg,
15) Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie – 100 kg,
16) Siatka ogrodzeniowa pleciona i powlekana z drutu ocynkowanego – 130 m2,
17) Słupki z rur stalowych – 42 szt.,
18) Ziemia żyzna lub kompostowa – 60 m3,
19) Deski iglaste – 1,5 m3,
20) Gwoździe budowlane ocynkowane 3x70 mm – 20 kg,
21) Gwoździe budowlane ocynkowane 4x100 mm – 30 kg,
22) Gwoździe budowlane ocynkowane 2,2x50 mm 20 kg,
23) Wkręty do drewna czarne 4,8x100 mm – 10 kg,
24) Wkręty do drewna czarne 3,5x55 mm – 10 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24440000-0 - Różne nawozy

03411000-4 - Drewno drzew iglastych

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44114000-2 - Beton

03111000-2 - Nasiona

44333000-3 - Drut

44332000-6 - Pręty (budowlane)

44192200-4 - Gwoździe

14211100-4 - Piasek naturalny

14212200-2 - Kruszywo

14212410-7 - Warstwa uprawna gleby

44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

44212221-4 - Słupy stalowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109113,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109113,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109113,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Radosław Kalinowski prowadzący działalność pod firmą Hurtownia Artykułów Przemysłowych Import-Eksport Radosław Kalinowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5451001777

7.3.3) Ulica: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 34

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109113,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.