eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 30 w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2022-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093057878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jesionowa 3a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-149

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs30@edu.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zs30.edu.bydgoszcz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b6fe7b6-46c1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00085591/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 4

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS30-26/3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych cz. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

4.5.5.) Wartość części: 53771,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych cz. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

4.5.5.) Wartość części: 48973,38 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych cz. 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 52972,54 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych cz. 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

4.5.5.) Wartość części: 22057,21 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu wskazanego postępowania.
Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 6) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toku weryfikacji dokumentacji toczącego się postępowania, Zamawiający stwierdził, że do postępowania załączony nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres, który nie jest objęty projektem ani zamówieniem i na który Zamawiający nie posiada przyznanych środków finansowych. Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości dokonania naprawienia błędu oraz zamieszczenia prawidłowych dokumentów postępowania. Zamawiający nie może dalej prowadzić postępowania z uwagi na brak możliwości usunięcia powyższej wady, która jest nieusuwalna po otwarciu ofert.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, z uwagi na jego wadę oraz brak możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58128,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117800

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu wskazanego postępowania.
Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 6) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toku weryfikacji dokumentacji toczącego się postępowania, Zamawiający stwierdził, że do postępowania załączony nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres, który nie jest objęty projektem ani zamówieniem i na który Zamawiający nie posiada przyznanych środków finansowych. Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości dokonania naprawienia błędu oraz zamieszczenia prawidłowych dokumentów postępowania. Zamawiający nie może dalej prowadzić postępowania z uwagi na brak możliwości usunięcia powyższej wady, która jest nieusuwalna po otwarciu ofert.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, z uwagi na jego wadę oraz brak możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44553,3 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu wskazanego postępowania.
Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 6) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toku weryfikacji dokumentacji toczącego się postępowania, Zamawiający stwierdził, że do postępowania załączony nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres, który nie jest objęty projektem ani zamówieniem i na który Zamawiający nie posiada przyznanych środków finansowych. Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości dokonania naprawienia błędu oraz zamieszczenia prawidłowych dokumentów postępowania. Zamawiający nie może dalej prowadzić postępowania z uwagi na brak możliwości usunięcia powyższej wady, która jest nieusuwalna po otwarciu ofert.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, z uwagi na jego wadę oraz brak możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54401,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148000 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu wskazanego postępowania.
Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 6) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toku weryfikacji dokumentacji toczącego się postępowania, Zamawiający stwierdził, że do postępowania załączony nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres, który nie jest objęty projektem ani zamówieniem i na który Zamawiający nie posiada przyznanych środków finansowych. Na tym etapie Zamawiający nie ma możliwości dokonania naprawienia błędu oraz zamieszczenia prawidłowych dokumentów postępowania. Zamawiający nie może dalej prowadzić postępowania z uwagi na brak możliwości usunięcia powyższej wady, która jest nieusuwalna po otwarciu ofert.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, z uwagi na jego wadę oraz brak możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22342,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.