eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 214/IH/TP/2/2024_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
214/IH/TP/2/2024_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Starego Miasta 31

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-272

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 831 02 61 wew. 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmatusiak@ihpan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihpan.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

214/IH/TP/2/2024_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55fdf582-d0a2-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00090716/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 214/IH/TP/2/2024_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55fdf582-d0a2-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem
Pani/Pana danych osobowychjest: Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272
Warszawa;• w sprawach związanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
OchronyDanych, kontakt pisemny zapomocąpoczty tradycyjnej na adres:Instytut Historii PAN, Rynek
Starego Miasta 29/31, 00-272Warszawa,pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@ihpan.edu.pl•
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00237433/01 z dnia 2021-10-19 2021-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Dostawy Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówieńpublicznych spoczywający na Zamawiającym;•
odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osobylub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 orazart.74 ustawy Pzp;• Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawyPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czastrwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;•obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają zustawyPzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• Posiada Pan/Pani:- na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawodosprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa
dosprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzporaznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.- na podstawie art. 18
RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nieograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;• nieprzysługujePani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 214/IH/TP/2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

oprogramowanie

4.2.5.) Wartość części: 894,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjne

4.2.5.) Wartość części: 2845,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitor komputerowy,Zasilacz awaryjny UPS

4.2.5.) Wartość części: 2601,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputer przenośny

4.2.5.) Wartość części: 2926,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputer stacjonarny

4.2.5.) Wartość części: 3008,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dysk zewnętrzny HDD

4.2.5.) Wartość części: 243,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mysz i klawiatura

4.2.5.) Wartość części: 243,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedłużenie serwisu na rok dla Fortigate 80F:

- FortiGate-80F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
- HEZO Assistance AHR renewal 24x7xNBD 1 Year for FortiGate-80F

4.2.5.) Wartość części: 6097,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kontynuacja obecnych licencji na rok dla Bitdefender GravityZone Business Security (200 licencji) oraz dodanie do nich kolejnych 10

4.2.5.) Wartość części: 8943,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kontynuacja obecnych licencji ESET Endpoint Encryption na okres 12 miesięcy. Łącznie 34 sztuki.
Licencje powinny zostać przedłużone, rozszerzone na obecnych kluczach tj.:
- klucz nr 1 – przedłużenie 7 licencji,
- klucz nr 2 – przedłużenie 27 licencji

4.2.5.) Wartość części: 4065,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dysk zewnętrzny HDD 5 TB

4.2.5.) Wartość części: 3658,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wygrywa oferta najkorzystniejsza cenowo niepodlegająca odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Pakiety: 2,3,4,5,6,7,11 - dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub katalogi producenta oferowanego sprzętu potwierdzające wszystkie parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiające zamawiającemu weryfikację zgodności zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia(należy dołączyć do oferty);
• Pakiety 2, 3, 4 - Deklaracja zgodności CE - dopuszcza się złożenie w języku angielskim (należy dołączyć do oferty)
• Pakiety: 4,5 - Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą wynik testu dla oferowanego przez Wykonawcę modelu procesora - wg stanu najwcześniej na dzień ogłoszenia postępowania., natomiast najpóźniej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk lub wydruk „zrzutu ekranu” ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
• Pakiet: 5- Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. wyniku testu dla dedykowanej karty graficznej wg stanu najwcześniej na dzień ogłoszenia postępowania, natomiast najpóźniej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk lub wydruk „zrzutu ekranu” ze strony https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
• Pakiety 5,7 : Dołączyć do oferty wypełniony „załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia” gdzie Wykonawca ma obowiązek wpisać parametry oferowanego sprzętu komputerowego w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Każdy parametr w opisie przedmiotu zamówienia musi by potwierdzony poprzez wpisanie w kolumnie po prawej stronie tabeli. (należy dołączyć do oferty)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Pakiety: 2,3,4,5,6,7,11 - dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub katalogi producenta oferowanego sprzętu potwierdzające wszystkie parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiające zamawiającemu weryfikację zgodności zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia(należy dołączyć do oferty);
• Pakiety 2, 3, 4 - Deklaracja zgodności CE - dopuszcza się złożenie w języku angielskim (należy dołączyć do oferty)
• Pakiety 5,7 : Dołączyć do oferty wypełniony „załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia” gdzie Wykonawca ma obowiązek wpisać parametry oferowanego sprzętu komputerowego w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Każdy parametr w opisie przedmiotu zamówienia musi by potwierdzony poprzez wpisanie w kolumnie po prawej stronie tabeli. (należy dołączyć do oferty)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.