eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie, przysiółek Barczynka Etap I"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie, przysiółek Barczynka Etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PODEGRODZIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121849380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie, przysiółek Barczynka Etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8fcef4a-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Subwencja Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresie wodociągów i Subwencja Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresie kanalizacji sanitarnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8fcef4a-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl (nie dotyczy składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl (nie dotyczy składania ofert)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie reprezentowany przez Dyrektora, pod adresem, 33-386 Podegrodzie 248, tel. 0-18 448-49-54 e-mail: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl, strona internetowa: www.podegrodzie.pl, BIP: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie, e-mail: iodo@zgk.podegrodzie.pl
• inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie, przysiółek Barczynka Etap I” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK-ZP.271.1.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie przysiółek Barczynka.
Rozbudowa sieci wodociągowej.
W ramach zadania planuje się rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE trójwarstwowych o ciśnieniu roboczym min. 16 atmosfer o następujących średnicach:
• PE-HD 100RC SDR11 O110x10 – 1189,93 m
• PE-HD 100RC SDR11 O40x3,7 - 243,05 m
• PE-HD 100RC SDR11 O32x3,0 – 141,97 m
Połączenie projektowanych rurociągów z rurociągiem głównym, projektuje się wykonać poprzez wmontowanie trójnika oraz zasuwy odcinającej.
Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montaż hydrantów nadziemnych DN 80mm, rozmieszczonych w rejonie ciągów komunikacyjnych w odległości nie większej niż 150m. Każdy z hydrantów należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynka uliczną. Połączenia z siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierzowe.
Dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci zaprojektowano armaturę kołnierzową w postaci zasuw odcinających DN 40 ÷ 110mm. Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów należy wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem opaskami betonowymi.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszego zadania planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur o następujących średnicach:
• PVC SN8 ∅250x7,3 – 848,02 m
• PVC SN8 ∅200x5,9 – 78,69 m
• PVC SN8 ∅160x4,7 – 70,62 m
Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano trójelementowe studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PP400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe 800mm i 1000mm. Studzienki wyposażyć w stopnie włazowe antypoślizgowe. Części studni wykonane z elementów betonowych prefabrykowanych winny być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż B 25, wodoszczelnego, małonasiąkliwego (poniżej 4 %) mrozoodpornego. Kręgi betonowe studni łączyć na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniające odpowiednią szczelność. Otwory dla mocowania rurociągów winny zapewniać absolutna szczelność. W dnach studni betonowych wyprofilować kinetę. Połączenia kręgów wykonać zgodnie z DIN 4034 na uszczelkę gumową.
Na trasie projektowanych sieci występują przekroczenia drogi powiatowej oraz drogi gminnej. Przekroczenia drogi powiatowej siecią wodociągową należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej: PE-HD 100 RC SDR11 ∅110x10,0mm w rurze ochronnej -∅225 PE.
Przekroczenia drogi powiatowej siecią kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej: ∅250w rurze ochronnej ∅400 PE.

Przy prowadzeniu robót w obrębie drogi powiatowej zachować wszystkie warunki podane w decyzji zezwalającej na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.; znak PZD-ZP.4411.159.2023.JG
Przy prowadzeniu robót w obrębie dróg gminnych zachować wszystkie warunki podane w decyzji z dnia 23.06.2023 znak: ZGK-KID.720.1.45.2023 oraz 14.09.2023 znak: ZGK-KID.720.1.45.2023 wydanych przez Wójta Gminy Podegrodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 a, b, 9, 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 11 do SWZ.
4.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:
a) urządzić zaplecze robót,
b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),
e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,
f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie o ukończeniu inwestycji.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena - w złotych – 60 %,
b) Termin płatności faktur – w dniach – 20 %,
c) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Termin płatności faktur – w dniach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:
aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył co najmniej 1 umowę/kontrakt, obejmujące (odbudowa lub przebudowa lub remont lub budowa lub modernizacja) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł,
bb) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami,
cc) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 927).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
11.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 11 pkt. 11.1 ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
11.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt. 11.1 ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
11.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
10.2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
10.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
10.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.9. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 19.9. lit. b) zdanie pierwsze, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 Pzp) – jeżeli dotyczy (załącznik nr 6 do SWZ),
d) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
e) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 zł.
17.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
17.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, nr konta 82 8814 0003 2000 0000 5555 0005. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
17.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie, przysiółek Barczynka Etap I”.
Oznaczenie sprawy: ZGK-ZP.271.1.3.2024.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

27.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje, również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
3.1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie § 1 pkt. 1 Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 złotych netto udzielanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także Zarządzenia nr 836/2022 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 3 marca 2022 roku prawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu pełnomocnictwa w tym zakresie, a także art. 362 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
3.2. W związku z treścią art. 362 pkt. 1 Ustawy, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dobrowolnie stosuje przepisy Ustawy (oraz przepisy wykonawcze do ustawy), w tym dotyczące trybu podstawowego bez negocjacji, z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej.
3.3. Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana „Ustawą” lub „Ustawą PZP”, albo „Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.