eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzyce › Wykonywanie usług w zakresie załadunku, wywozu i składowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług w zakresie załadunku, wywozu i składowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GORZYCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001092085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 412 31 81

1.5.8.) Numer faksu: 32 45 11 696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@woloizol.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://woloizol.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług w zakresie załadunku, wywozu i składowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-410938fc-d092-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051046/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonywanie usług w zakresie wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w WOLOiZOL w Gorzycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/886626

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej jako "Platforma") pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/886626
NIP: 647-21-70-474 (dostęp i korzystanie z Platformy jest bezpłatne).
Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany dokonywane w SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
8) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość odtworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: a z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowe wymagania dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. komunikacji elektronicznej zawiera rozdział IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej „RODO” informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 32/45 11 205, faks 32/45 11 696, www.woloizol.com.pl;
2)z inspektorem ochrony danych osobowych w WOLOiZOL w Gorzycach można się kontaktować pod numerem tel. 32/412 31 56 lub pod adresem e - mail: iodo@woloizol.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na: ,,Wykonywanie usług w zakresie załadunku, wywozu i składowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Gorzycach”. Postępowanie nr 1/2024/SAG/TPBN;
3)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące;
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Pełny tekst klauzuli RODO zawiera rozdział XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024/SAG/TPBN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) - Zadanie nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5a).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt
Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:

czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci żużla, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów powstających w procesie spalania miału węglowego (kod odpadu 10 01 01) - Zadanie nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:

1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt

Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy

Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (kod odpadu 16 02 13*) - Zadanie nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt
Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:

czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych (kod odpadu 16 06 01*) - Zadanie nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:

1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt

Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy

Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:

czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21* i 20 01 23* zawierających niebezpieczne składniki (kod odpadu 20 01 35*) - Zadanie nr 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajduja się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt
Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)
cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy

T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* (kod odpadu 20 01 36) - Zadanie nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:

1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt

Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)

cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) - Zadanie nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt
Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)
cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci urządzeń zawierających freony (kod odpadu 20 01 23*)- Zadanie nr 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dwa kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena oferty brutto /C/ - 60,00 pkt
Cena oferty brutto – 60,00 punktów (C)
cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
C - (ilość punktów) = ____________________________x 60,00 pkt
cena brutto badanego Wykonawcy
Kryterium 2 - Czas realizacji zgłoszonej reklamacji /T/ - 40,00 pkt
Przez „czas realizacji zgłoszonej reklamacji” Zamawiający rozumie wskazanie czasu na usunięcie zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potwierdzonego notatką służbową do chwili fizycznego odebrania odpadów.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40,00 punktów. Liczba punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najkrótszym „czasie realizacji zgłoszonej reklamacji” otrzyma 40,00 punktów.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
najkrótszy spośród ofert nieodrzuconych
T - (ilość punktów) = ------------------------------------------ x 40,00 pkt
czas realizacji zgłoszonej reklamacji
oferty badanego Wykonawcy
T - liczba punktów za kryterium „czas realizacji zgłoszonej reklamacji ” (oferty Wykonawcy) - z Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).
Za „Czas realizacji zgłoszonej reklamacji” przyjmuje się liczbę pełnych godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
- potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) – dla Zadania nr 1;
- potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) lub zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.), o ile są zgodne z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) – dla Zadania nr 1;
- oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ potwierdzające, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia – dla Zadania nr 2 – 8.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ;
2)oświadczenie o aktualności oświadczenia dotyczącego okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - Załącznik nr 4a do SWZ;
3)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) - dla Zadania nr 1;
2) potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) lub zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.), o ile są zgodne z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) – dla Zadania nr 1;
3) oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ potwierdzające, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia – dla Zadania nr 2 – 8.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą wartość brutto oferty dla danego Zadania/Zadań, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;
2)wypełnione wyliczenie całkowitej wartości zamówienia – dla Zadania/Zadań, którego/ych dotyczy składana oferta - Załącznik nr 2a do SWZ;
3)wypełnione oświadczenia Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i Załącznik nr 3a do SWZ;
4)oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 - Załącznik nr 6a do SWZ i Załącznik nr 6b do SWZ (jeżeli dotyczy);
5)proponowany wzór pełnomocnictwa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie - Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6)oświadczenie dla Wspólników wspólnie ubiegających się o zamówienie wynikający z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:
1)do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu); Pełnomocnictwo powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie, do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania. Przekazanie pełnomocnictwa i jego forma powinno nastąpić na zasadach przewidzianych w ust. 16 - proponowany wzór pełnomocnictwa - Załącznik nr 7 do SWZ;
2)oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ na podstawie wyliczenia całkowitej wartości zamówienia dla Zadania/Zadań, którego/ych dotyczy składana oferta –Załącznik nr 2a do SWZ;
3)każdy z Wykonawców składa oddzielne oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i Załącznik nr 3a do SWZ;
4)oświadczenie dla Wspólników wspólnie ubiegających się o zamówienie wynikający z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5)wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, kto składa oświadczenie, tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum;
6) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może wynikać albo z dokumentu pod odpowiednią nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, jako aneks do umowy zawarty przez Strony umowy.
2.Strony zgodnie ustalają, że zmianie mogą podlegać postanowienia niniejszej umowy wynikające:
1)ze zmiany oznaczenia Stron umowy w wyniku następstwa prawnego;
2)z ustawowej zmiany stawek podatku VAT - jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na zasadach przewidzianych w ust. 3;
3)ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej ze stron lub obu Stron, a które weszły w życie po zawarciu umowy, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa;
4)z powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana postanowień umowy będzie umożliwiała usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowania umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
5)ze zmiany w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
6)ze zmiany wynagrodzenia przewidzianego w ust. 4.
Pełny zakres zmian zawiera § 10 wzoru umowy - Załącznik nr 5a do SWZ i/lub Załącznik 5b do SWZ,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/886626

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.