eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Młynarze › Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy MłynarzeOgłoszenie z dnia 2023-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Młynarze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Młynarze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrołęcka 7

1.5.2.) Miejscowość: Młynarze

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugmlynarze@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlynarze.bipgminy.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e063abd1-c8a9-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Młynarze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e063abd1-c8a9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001090/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Młynarze.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147097

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Młynarze.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) rozbudowy linii oświetleniowej zgodnie z dokumentacją projektową.
2) modernizacji oświetlenia ulicznego, która będzie polegała na :
a) wymianie wysięgników rurowych - szt. 210
b) wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego na led min. 40 w - szt. 210
c) wymiany przewodów izolowanych w wysięgnikach - szt. 210
d) wymiany zacisków izolowanych na linii oświetlenia zewnętrznego - szt. 420
e) wymiany bezpieczników słupowych oświetlenia zewnętrznego - szt. 210
f) wykonu instalacji astronomicznych zegarów sterujących oświetleniem ulicznym - potrzeba zamontować 34 szt. takich zegarów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 596000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 596000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 596000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski, Wojciech Kulas Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142098256

7.3.3) Ulica: Łaś 45

7.3.4) Miejscowość: Rzewnie

7.3.5) Kod pocztowy: 06-225

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 596000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.