eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz瘰tochowa › 安iadczenie us逝g odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz瘰tochowie.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-02-21


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch w obiektach
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz瘰tochowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Cz瘰tochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151586247

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mirowska 15

1.5.2.) Miejscowo嗆: Cz瘰tochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp2@zsm.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zsm.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g odbioru i transportu zw這k os鏏 zmar造ch w obiektach
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz瘰tochowie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-38598517-d086-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00212203

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zsm-czest.logintrade.net/zapytania_email,149666,a0485ed3e25e22dc2d3395ef41326b32.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-czest.logintrade.net/zapytania_email,149666,a0485ed3e25e22dc2d3395ef41326b32.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub konkursie, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub w konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym
a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie PZP, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem platformy przetargowej pod adresem: https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zgodnie z regulaminem i instrukcj obs逝gi platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Cz瘰tochowie ul. Mirowska 15; 42- 200 Cz瘰tochowa tel. 34 37 02 200; fax 34 37 02 792 sekretariat@zsm.czest.pl
administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod@zsm.czest.pl
Marta Radko ul. Mirowska 156 42- 200 Cz瘰tochowa
Tel. 34/370 22 00 wew. 666 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego zgodnie z ustaw z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zam闚ie Publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej - ustawa PZP odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam., a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam. publ.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia); na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ODO, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; nie przys逝guje Pani/Panu:
w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 ODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MSZ/ZP/TP/03/2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Odbi鏎 i transport zw這k os鏏 zmar造ch
w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz瘰tochowie.
2. Odbi鏎 i transport zw這k os鏏 zmar造ch odbywa si b璠zie z poszczeg鏊nych obiekt闚 SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w Cz瘰tochowie przy ul. Mirowskiej 15, ul. Bony 1/3 oraz ul. Mickiewicza 12.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Na podstawie kryteri闚 podanych w SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

W celu potwierdzenia spe軟iania warunku zdolno軼i zdolno軼i technicznej i zawodowej:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca przed這篡:
- Wykaz 鈔odk闚 transportu przystosowanych do realizacji zam闚ienia, kt鏎ymi dysponuje Wykonawca stanowi帷y Za陰cznik nr 7 do SWZ.
W celu spe軟ienia warunku Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca zam闚ienia dysponowa minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu zw這k spe軟iaj帷ymi wymagania techniczne i sanitarne, szczeg馧owo okre郵one w paragrafie 4 rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwole i za鈍iadcze na przew霩 zw這k i szcz徠k闚 ludzkich (Dz. U z 2007 r. nr 249, poz. 1866).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 6 do SWZ. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz 鈔odk闚 transportu przystosowanych do realizacji zam闚ienia, kt鏎ymi dysponuje Wykonawca stanowi帷y Za陰cznik nr 7 do SWZ.
W celu spe軟ienia warunku Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca zam闚ienia dysponowa minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu zw這k spe軟iaj帷ymi wymagania techniczne i sanitarne, szczeg馧owo okre郵one w paragrafie 4 rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwole i za鈍iadcze przew霩 zw這k i szcz徠k闚 ludzkich (Dz. U z 2007 r., nr 249, poz. 1866).

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty, kt鏎e Wykonawcy musz z這篡 w ofercie:
1) Wype軟iony i podpisany formularz oferty, zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ,
2) Wype軟iony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie
z za陰cznikiem nr 3 do SWZ,
3) Wype軟ione i podpisane o鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia
z post瘼owania, zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do SWZ
4) Wype軟ione i podpisane o鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zgodnie z za陰cznikiem nr 5 do SWZ. przedmiotowe, zgodnie z za陰cznikiem Nr 5 do SWZ.
5) Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w rozdziale XI SWZ – je瞠li dotyczy,
6) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia, zgodnie z za陰cznikiem nr 10 do SWZ – je瞠li dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie si ubiega o udzielenie zam闚ienia, stosownie do zapis闚 zawartych w art. 58-60 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia, oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma przetargowa Zamawiaj帷ego : https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania Wykonawc w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. 2022, poz.835). Do Wykonawcy podlegaj帷ego wykluczeniu w tym zakresie stosuje si art.7 ust.3 wspomnianej ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.