eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawy różnych artykułów spożywczych sypkich do Aresztu Śledczego w Katowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy różnych artykułów spożywczych sypkich do Aresztu Śledczego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271518066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołowska 10a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-067

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_katowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000319871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radocha

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 322924875

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_sosnowiec@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Mysłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000319865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymanowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 3232222732

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_myslowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

pełnomocnictwo do przeprowadzenia zamówienia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy różnych artykułów spożywczych sypkich do Aresztu Śledczego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd4cca02-cff4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208810/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych sypkich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd4cca02-cff4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tekst w języku polskim: Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sukcesywna dostawa artykułów zbożowych, skrobiowych i przemiału ziarna, cukru, makaronu
2. CPV 1562000-0 – skrobia, CPV 1561000-7 – produkty zbożowe i przemiału ziarna, CPV 15831000-2 – cukier,
3. Zamówienie jest realizowane w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Areszt Śledczy w Katowicach z siedzibą w Katowicach 40 – 067, ul. Mikołowska 10a, na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy pzp
4. Areszt Śledczy w Katowicach został upoważniony przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego artykułów zbożowych, skrobiowych i przemiału ziarna, cukru, makaronu oraz posiada stosowne pełnomocnictwa do zaciągania w imieniu tych jednostek zobowiązań na etapie prowadzonego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15831000-2 - Cukier

15620000-0 - Skrobia i produkty skrobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) cena: 60 %,
b) termin płatności: 40%.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :
Kryterium (1) cena:
cena oferowana minimalna brutto
A= ( --------------------------------------------------------- ) x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium (2) termin płatności:
B:
14 dni – 0 pkt
30 dni – 40 pkt

Termin płatności musi być podany w dniach i dokładnie wynosić 14 lub 30 dni.
Zgodnie z powyższą tabelą oferta z terminem płatności, 30 dni otrzyma 40,00 punktów, oferta z terminem płatności 14 dni – otrzyma 0,00 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inne terminy płatności niż 14 lub 30 dni lub nie poda terminu oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:

P = A + B
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 60),
B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności”(maksymalnie 40).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy o udzielenie zamówienia , na podstawie art. 108 ust.1 PZP:
1) będącego osobą fizyczną , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego , o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi , o którym mowa w art. 189a KK
c) o którym mowa w art. 228 – 230a , art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie.
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 6 postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w następujących okolicznościach:
a) wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiot zamówienia ww. asortymentu winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 r. poz. 1252, z 2020 r., poz. 284, 285, 1493).
2. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi wykonawca.
3. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
4. Dostawy artykułów spożywczych będą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 12:00. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Dostawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co
w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie X. 1. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danych artykułów – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za dany artykuł o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy), a stawką obowiązującą po zmianie stawki; Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za artykuły dostarczone Zamawiającemu indywidualnemu, przed dniem zmiany stawki podatku;
2) W sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danych artykułów – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny brutto za dany artykuł o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określona w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy), a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.
2. W przypadkach określonych w ust 1 pkt. 1 oraz 2, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danego artykułu, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług.
3. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie przepisów ustawy dotyczących zmiany stawki podatku vat. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopie odpowiednich dokumentów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.