eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Organizacja wycieczki na Sri Lankę dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wycieczki na Sri Lankę dla osób uprawnionych do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891041167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ans.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ans.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wycieczki na Sri Lankę dla osób uprawnionych do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8411cd72-cf26-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00041036/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wycieczki na Sri Lankę dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8411cd72-cf26-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia. Adres strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8411cd72-cf26-11ee-875e-a22221c84ba7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ans.edu.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: biurorektora@ans.edu.pl, tel. +
48 74 641 92 00, zwany dalej ANS AS, reprezentowana przez rektora uczelni.
2. W ANS AS został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@ans.edu.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym minął okres płatności podatku oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo żądania do przeniesienia danych do innego administratora danych,
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt. 2) lub przez kontakt z ANS AS (adres podany w pkt. 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”),
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością podjęcia działań w celu zawarcia umowy na świadczenie usług/dostaw/robót itp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2170.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki na Sri Lankę dla 51 osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, w dwóch terminach:
1) Grupa 1 - termin: wyjazd pomiędzy 11 a 12.04.2024 – powrót pomiędzy 19 a 20.04.2024 r. – 30 osób
2) Grupa 2 - termin: wyjazd pomiędzy 19 a 20.04.2024 – powrót pomiędzy 27 a 28.04.2024 r. – 21 osób
2. Zamawiający określił przedział czasowy wyjazdu i powrotu, w celu optymalizacji czasu trwania podróży z uwagi na dostępność lotów, przy obowiązku zachowania wymaganej długości trwania wyjazdu (9 dni) oraz zachowaniu czasu trwania podróży o którym mowa w ust. 5 pkt.2 ppktc) oraz ust. 5 pkt 3 ppkt c).
3. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia przewidywanej liczby uczestników wycieczki w zakresie nie większym niż 2 osoby dla każdej grupy. Szczegóły w tym zakresie zawarte są w SWZ.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z podziałem na dwa terminy do 10 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy.
5. Wykonawca zapewni co najmniej:
1) Transfer z Wałbrzycha, ul. Zamkowa 4 na lotnisko, oddalone od miejsca wyjazdu z Wałbrzycha o maksymalnie 450 km i z powrotem – autostradami i drogami szybkiego ruchu, autokarem typu LUX tj. z klimatyzacją, barkiem, TV, WC;
2) Przelot tradycyjnymi, narodowymi liniami lotniczymi (np. LOT, Qatar Airways, Emirates itp.) do Kolombo:
a) z lotniska oddalonego od miejsca wyjazdu z Wałbrzycha maksymalnie o 450 km,
b) lot bezpośredni lub z przesiadką,
c) czas przelotu liczony od startu pierwszego samolotu łącznie z ewentualną przesiadką i oczekiwaniem na ewentualny lot docelowy nie może być dłuższy niż 14 h.
d) Zamawiający wymaga aby zakończenie podróży (przylot na lotnisko w Kolombo) nastąpiło nie później niż do godz. 12.00 miejscowego czasu w dniu następnym po rozpoczęciu podróży. W przypadku zaoferowania lotów z przesiadką, Zamawiający dopuszcza przelot ze wskazanego przez Wykonawcę lotniska, na którym rozpoczyna się lot do lotniska przesiadkowego tzw. tanimi liniami lotniczymi, z zastrzeżeniem, że lotnisko na którym wyląduje samolot jest jednocześnie lotniskiem, z którego odbędzie się wylot do Kolombo. Zamawiający wyklucza możliwość transferu pomiędzy lotniskami w miejscu/mieście z którego ma nastąpić wylot do Kolombo.
3) Powrót - przelot tradycyjnymi, narodowymi liniami lotniczymi (np. LOT, Qatar Airways, Emirates itp.) z Kolombo:
a) na lotnisko oddalone od miejsca wyjazdu z Wałbrzycha o maksymalnie 450 km,
b) lot bezpośredni lub z przesiadką,
c) czas przelotu liczony od startu pierwszego samolotu łącznie z ewentualną przesiadką i oczekiwaniem na ewentualny lot docelowy nie może być dłuższy niż 14 h.
W przypadku zaoferowania lotów z przesiadką, Zamawiający dopuszcza przelot z lotniska, na którym wyląduje samolot z Kolombo do lotniska docelowego kończącego podróż tzw. tanimi liniami lotniczymi, z zastrzeżeniem, że lotnisko na którym wyląduje samolot z Kolombo jest jednocześnie lotniskiem, z którego odbędzie się wylot do lotniska docelowego kończącego podróż. Zamawiający wyklucza możliwość transferu pomiędzy lotniskami w miejscu/mieście z którego ma nastąpić wylot do lotniska docelowego kończącego podróż.
UWAGA: Lotniska wylotów i przylotów muszą być takie same dla obu grup.
4) Zamawiający wymaga, aby w cenie biletu lotniczego zapewniono: bezpłatne posiłki na pokładach samolotów (za wyjątkiem ewentualnych lotów tzw. tanimi liniami lotniczymi, trwających nie dłużej niż 2 godziny), bezpłatny bagaż podręczny nie mniejszy niż 7 kg na każdą osobę na każdym z kierunków, bezpłatny bagaż rejestrowany nie mniejszy niż 20 kg na każdą osobę na każdym z kierunków.
5) W celu ustalenia czasu podróży i ilości przesiadek Wykonawca w formularzu oferty wskaże konkretnego przewoźnika, miejsce wylotu/powrotu i numer lotu
6) Pokrycie opłat lotniskowych oraz ewentualnych opłat paliwowych, jeżeli dotyczą.
7) Pokrycie obowiązkowych opłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od wszystkich uczestników wycieczki.
8) Ubezpieczenie: koszty leczenia i transportu medycznego na kwotę co najmniej 80 000 euro (w tym koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości co najmniej 5 000 euro), koszty leczenia stomatologicznego na kwotę co najmniej 1000 euro, NNW na kwotę co najmniej 25 000 zł, bagażu na kwotę co najmniej 3 000 zł, OC osobiste co najmniej na 100 000zł, OC mienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.
9) Zakwaterowanie – Zamawiający wymaga zakwaterowania wszystkich osób w każdej grupie w hotelach o standardzie lokalnym co najmniej 4 gwiazdki z zastrzeżeniem, że zakwaterowanie nastąpi w pokojach 2 osobowych z oknami, klimatyzacją, prywatną łazienką z ręcznikiem dla każdej z osób oraz prywatną WC. W każdym pokoju muszą znajdować się dwa jednoosobowe łóżka. UWAGA: W związku z nieparzystą liczbą osób wyjeżdżających w drugim terminie należy przyjąć w ofercie poza pokojami 2 osobowymi jeden pokój jednoosobowy dla tej grupy.
W przypadku przyjazdu do hotelu w godzinach nocnych lub wczesnych porannych wymagane jest wcześniejsze zakwaterowanie (early check-in).
10) Zamawiający wymaga żeby zwiedzanie miało charakter wycieczki objazdowej, co oznacza, że wyklucza możliwość nocowania w jednym miejscu i długotrwałych dojazdów do zwiedzanych miejsc. Zamawiający wymaga zapewnienia noclegów w nie mniej niż trzech miejscach zlokalizowanych na trasie zwiedzania celem zminimalizowania czasu na dojazdy do zwiedzanych miejsc. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do podania w załączniku nr 7 nazw i adresów miejsc noclegowych.

11) Wyżywienie dla każdej z osób biorących udział w wycieczce, każdego dnia podczas trwania pobytu w formie: śniadanie serwowane w miejscu zakwaterowania z napojami typu kawa, herbata, woda, sok, lunch - jednodaniowy ciepły posiłek z napojem co najmniej 250 ml (woda, sok itp.) obiadokolacja serwowana w formie menu wybieranego; do obiadokolacji min. 1 szklanka napoju do wyboru, za wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu w których:
a) w dniach przylotu pierwszym posiłkiem ma być lunch,
b) w dniach wylotu - jeżeli wyjazd z hotelu na lotnisko nastąpi:
- przed godz. 5.00 Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia śniadania;
- pomiędzy godz. 5.00 a 12.00 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić śniadanie;
- pomiędzy godz. 12.00 a 17.00 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić śniadanie i lunch;
- po godz. 17.00 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić śniadanie, lunch i kolację.
W przypadku zaplanowania rozpoczęcia zwiedzania we wczesnych godzinach porannych Zamawiający dopuszcza jednorazowo (tylko w jednym dniu podczas trwania wyjazdu) zapewnienia śniadania w formie lunchboxów.
12) Transport na miejscu ma się odbywać klimatyzowanymi autokarami.
13) Zwiedzanie: W programie należy uwzględnić minimum:
a) zwiedzanie Dambulli;
b) wizyta w świątyni skalnej Dambulla – kompleks Rangiri (UNESCO);
c) wizyta Safari w Parku Narodowym Minneriya;
d) zwiedzanie skalnej twierdzy Sigiriya (UNESCO) - przejażdżka tuk tukiem do wejścia Sigiriya;
e) wycieczka po wiosce – Village Tour - uprawa Chena, przejażdżka katamaranem, wiejski dom i pokaz gotowania;
f) zwiedzanie ogrodu ziół i przypraw w Matale: różne przyprawy i pokaz, jak niektóre z nich są uprawiane i przetwarzane;
g) zwiedzanie świątyni relikwii zęba;
h) zwiedzanie miasta Kandy - lapidarium klejnotów, rzeźba w drewnie, warsztat Bathik i punkt widokowy Kandy;
i) wizyta w Ambuluwawa Tower: przejażdżka tuk tukiem do Ambuluwawa Entrance;
j) poznanie cejlońskiej kultury herbaty;
k) podróż pociągiem na trasie Nanuoya – Ella , zwiedzanie miejscowości Ella;
l) zwiedzanie parku narodowego Yala;
m) zwiedzanie miasta Galle;
n) zwiedzanie Kitulgala.
14) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej samej formy i programu wyjazdu dla każdej grupy. W związku z możliwymi zmianami w siatkach lotów Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania dla każdej z grup odmiennych godzin wyjazdów z Wałbrzycha oraz rozpoczęcia i zakończenia podróży samolotem, pod warunkiem, że przylot na lotnisko w Kolombo nastąpi nie później niż do godz. 12.00 miejscowego czasu w dniu następnym po rozpoczęciu podróży i zachowane zostaną łączne czasy podróży (przelot + oczekiwanie na lot przesiadkowy) nie dłuższe niż 14 godzin. Zaproponowanie innych godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży dla każdej z grup nie jest rozumiane jako zaproponowanie odmiennego programu.

15) Koszt wizy wraz z opłatą za pośrednictwo muszą być wliczone w cenę wyjazdu. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wiz dla wszystkich uczestników wycieczki.
16) System tour guide dla wszystkich uczestników wycieczki.
17) Polskojęzycznego opiekuna grupy towarzyszący grupie przez cały czas wyjazdu począwszy od wyjazdu z Wałbrzycha do powrotu do Wałbrzycha.
18) W czasie trwania wycieczki woda butelkowana 0.5 l na dzień dla każdego uczestnika.
19) Bilety wstępu/opłaty do wszystkich atrakcji ujętych w programie wycieczki dla każdego uczestnika.
20) Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić, wliczone w cenę wycieczki, następujące świadczenia:
a) Pomoc wszystkim uczestnikom wycieczki przy wypełnianiu wniosku o wizę na Sri Lankę – w tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał propozycje minimum jednego terminu (dla każdej z grup) przyjazdu do siedziby Zamawiającego
w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4 i zrealizował te terminy. Dokładne terminy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.
b) Przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę zebrania organizacyjnego
z udziałem opiekuna grupy w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, lub za pomocą środków komunikacji bezpośredniej na odległość (online np. MS Teams) nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dla każdej z grup.
c) Dopilnowanie innych formalności związanych z wjazdem na teren Sri Lanki, o ile występują.
6. Zamawiający żąda złożenia szczegółowego programu wycieczki (zał. nr 7) zgodnie z opisem w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia przewidywanej liczby uczestników wycieczki w zakresie nie większym niż 2 osoby dla każdej grupy. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie zmniejszenia liczby uczestników w zakresie nie większym niż 2 osoby dla każdej grupy, nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w
stosunku do Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany przyjąć i wykonać zamówienie po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy zamówieniu podstawowym. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie zamówienia podstawowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, lecz nie później niż na 14 dni kalendarzowe przed planowanym terminem wyjazdu.
W przypadku rezygnacji uczestników z wycieczki zgodnie z uprawnieniami Zamawiającego wynagrodzenie całościowe zostanie pomniejszone o koszt tych osób, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 3 wzoru umowy.
§ 5 ust.3. Zasady potrąceń w przypadku rezygnacji Zamawiającego lub poszczególnych uczestników z wycieczki:
1) w przypadku rezygnacji Zamawiającego/pojedynczych uczestników z wyjazdu, Wykonawca wyliczy każdorazowo faktycznie poniesione koszty (jeżeli nie jest możliwy ich zwrot), uzależnione od kosztów wynikłych z korzystania mniejszej liczby osób z transportu lokalnego, usług pilota oraz rezygnacji z miejsc noclegowych w hotelach oraz anulowania biletów
lotniczych;
2) Wykonawca zwraca Zamawiającemu różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z ceny ofertowej za jedną osobę a kwotą wyliczoną zgodnie z pkt 1.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą w zadaniu zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
a) Cena oferty – C – 60%
Przy ocenie kryterium Cena oferty „C” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej punktów po przeliczeniu według wzoru przypisanego dla kryterium w ust.2.
b) Odległość 1 – O1 - odległość z Wałbrzycha, ul. Zamkowa 4 do lotniska początkowego – 10%
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał lotnisko, z którego rozpocznie się podróż na Sri Lankę i podał odległość w km z Wałbrzycha ul. Zamkowa 4, a Zamawiający potwierdzi ją za pomocą ogólnie dostępnych map internetowych. W przypadku wątpliwości wobec każdego Wykonawcy zostanie zastosowana jednakowa wybrana przez Zamawiającego ogólnie dostępna mapa - Google maps z opcją najszybszej trasy.
c) Odległość 2 – O2 - odległość z lotniska do Wałbrzycha, ul. Zamkowa 4 po przylocie ze Sri Lanki– 10%
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał lotnisko, po przylocie ze Sri Lanki, podał odległość w km z lotniska do Wałbrzycha ul. Zamkowa 4, a Zamawiający potwierdzi ją za pomocą ogólnie dostępnych map internetowych. W przypadku wątpliwości wobec każdego Wykonawcy zostanie zastosowana jednakowa wybrana przez Zamawiającego ogólnie dostępna mapa Google maps z opcją najszybszej trasy.
d) Lot – L- 20% - maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 20 pkt.
Przy ocenie kryterium lot na Sri Lankę i z powrotem „L” - najwyżej punktowana będzie oferta oferująca loty bezpośrednie lub loty z
maksymalnie jedną przesiadką na Sri Lankę i loty bezpośrednie lub loty z maksymalnie jedną przesiadką z powrotem – 20 pkt.
Loty z więcej niż jedną przesiadką – 0 pkt.
W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje jeden lot bezpośredni lub z jedną przesiadką i jeden z więcej niż jedną przesiadką– otrzyma 0 pkt.
Przez lot bezpośredni rozumie się lot bez przesiadek na trasie z lotniska wylotu na Sri Lankę i powrót do lotniska docelowego. Przez lot z jedną przesiadką rozumie się lot z lotniska rozpoczynającego podróż do lotniska przesiadkowego, z którego następuje wylot do Kolombo, a w drodze powrotnej wylot z Kolombo do lotniska przesiadkowego z którego nastąpi wylot na lotnisko docelowe na którym zakończy się podróż.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość 1 – O1 - odległość z Wałbrzycha, ul. Zamkowa 4 do lotniska początkowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość 2 – O2 - odległość z lotniska do Wałbrzycha, ul. Zamkowa 4 po przylocie ze Sri Lanki

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lot

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:
1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie, polegający na tym, że Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług o podobnych charakterze. Warunek ten uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-w tym okresie – należycie wykonał usługi polegające na zorganizowaniu co najmniej dwóch minimum 7-dniowych wycieczek z zakwaterowaniem , wyżywieniem i przelotem, dla grupy co najmniej 20 osób każda poza Europę – zgodnie z załącznikiem nr 5, załączając dowody potwierdzające należyte wykonanie tych usług.
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie, polegający na tym, że Wykonawca powinien posiadać aktualny na dzień składania ofert i ważny co najmniej do powrotu do Polski uczestników wyjazdu wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 poz. 511).
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie, polegający na tym, że Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na minimalną sumę ubezpieczeniową/gwarancyjną 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu - Odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,z wyjątkiem sytuacji jeżeli zamawiający może uzyskać dostęp do dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w Formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IX w ust. 1 pkt. 1.1. Wykonawca składa:
– wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie – należycie wykonanych usług polegających na zorganizowaniu co najmniej dwóch minimum 7-dniowych wycieczek z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przelotem, dla grupy co najmniej 20 osób każda poza Europę – załącznik nr 5;
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IX w ust. 1 pkt. 1.2. Wykonawca składa
- Odpis lub informację, aktualne na dzień składania ofert oraz ważne co najmniej do dnia powrotu do Polski uczestników wyjazdu, potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IX w ust. 1 pkt. 1.3. Wykonawca składa
polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowy program wyjazdu (jako przedmiotowy środek dowodowy)– sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli Wykonawca przedstawi program wg własnego opracowania, musi on zawierać co najmniej informacje zawarte w załączniku nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Szczegółowy program wyjazdu (jako przedmiotowy środek dowodowy)– sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w sytuacji, kiedy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika (lidera) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy zł PLN )
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz.299 z późn. zm).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 05 2490 0005 0000 4600 1476 7034
5.W tytule przelewu należy wskazać nazwę postępowania.
6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
12.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego.
13.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
14.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
15.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia;
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) I transza: 40% wartości zamówienia określonego w ust. 1 - Wykonawca wystawi zaliczkową fakturę VAT na podstawie umowy z terminem płatności do 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności będzie złożenie wraz z fakturą zabezpieczenia zaliczki w sposób opisany w § 4 wzoru umowy;
2) II transza: 30% wartości zamówienia – Wykonawca wystawi zaliczkową fakturę VAT z terminem płatności do 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności będzie złożenie wraz z fakturą zabezpieczenia zaliczki w sposób opisany w § 4 wzoru umowy oraz zgodnie z art. 442 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia w zakresie wartości pierwszej zaliczki (w szczególności faktury, rachunki, umowy potwierdzające poniesienie wydatków);

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy spowodowanych zmianami organizacyjnymi, wynikającymi z następujących okoliczności:
1) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy (w tym sposobu realizacji), terminu realizacji i wynagrodzenia, jednak nie powodujących zwiększenia wartości niniejszej Umowy, w przypadku konieczności zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, niż wskazane pierwotnie w przedmiocie niniejszej Umowy ze względu na zmiany Umowy,
2) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy (w tym sposobu realizacji), przy niezmiennym poziomie wynagrodzenia, jeśli dzięki zmianom nastąpi poprawa wydajności, jakości prac związanych z przedmiotem niniejszej Umowy;
3) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy (w tym sposobu realizacji), wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części usług w następstwie wystąpienia okoliczności, które nie były znane w momencie zawarcia umowy, oraz których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmiany zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia;
4) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy (w tym sposobu realizacji), w wyniku zmian w strukturze lub organizacji Zamawiającego mających wpływ na zakres prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,
5) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy (w tym sposobu realizacji), terminu realizacji oraz pozostałych elementów niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami;
6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli termin te okaże się niemożliwy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależnie od woli Stron, na których powstanie żadna ze Stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec; za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację; Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego
7) w zakresie zmian doprecyzowujących treść niniejszej Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
8) w zakresie terminu obowiązywania niniejszej Umowy poprzez jego wydłużenie, z zachowaniem niezmiennego poziomu wynagrodzenia, w sytuacji, gdy taka zmiana wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
9) w zakresie zmian podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy zmiana ta nie pogorszy jakości świadczeń, do których zobowiązany jest Wykonawca lub zmiana ta jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
10) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmian stawki podatku VAT;
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT powodującej zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmian stawki podatku VAT

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert przez Wykonawców odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.