eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodecz › "Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA CHODECZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chodecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-860

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@chodecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodecz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e594b284-aad4-11ee-a681-52fe4aa7189e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e594b284-aad4-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00528603/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Remont drogi gminnej nr 191324C, gmina Chodecz"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00023693

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.272.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 654282,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz”.
2. Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działek: obręb Brzyszewo działka nr 227; Chodeczek działka nr 204.
3. Inwestycja dofinansowana z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr 191324C w miejscowości Brzyszewo, gmina Chodecz na odcinku od km 0+000 do km 2+095 dł. odc. 2095 mb.
Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer.3,5m

Założenia projektowe:
- przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,
- prędkość projektowa – 30 km/h,
- szerokość jezdni– 3,5 m,
- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy – 2%,
- długość projektowanego odcinka drogi – 2095 mb,

Zakresem remontu objęto:
1) jezdnia od km 0+000 do km 2+095 dł. odc. 2095 mb, szer. 3,5m:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm,
- istniejąca konstrukcji jezdni
2) konstrukcja pobocza:
- pobocze szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm
- sprofilowane i zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe
3) Odwodnienie: Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni jak i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w Szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ, organizacji ruchu stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, na podstawie refaktury wystawionej przez Zmawiającego za faktycznie zużyte media,
2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, oraz 4 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu (2 sztuki w trakcie rozpoczęcia prac i 2 sztuki po zakończeniu prac) zawierające treść zgodną z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 9 do SWZ,
3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu od właściwego organu zarządzającego ruchem,
7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów,
9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
10) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,
11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
12) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95
1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy osoby, które będą wykonywały prace związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. pracownicy fizyczni wykonujący przy realizacji zamówienia roboty: przygotowawcze, budowlane, instalacyjne, montażowe, operatorów maszyn i urządzeń.
2. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 662800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 751261,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 662800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGTB SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387247798

7.3.3) Ulica: PŁOCKA 15

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 662800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.