eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Zakup tonerów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup tonerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZAMOTULSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 612928700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@szamotuly.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-szamotuly.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-903c06db-ba10-11ee-b7da-22bd761ba7f3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup tonerów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903c06db-ba10-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038022/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa tonerów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00064744

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.03.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284552,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup tonerów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowa specyfikacja materiałów eksploatacyjnych, zwanej w dalszej treści także OPZ.
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów eksploatacyjnych.
Za oryginalne materiały eksploatacyjne uznaje się materiały eksploatacyjne, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych lub regenerowanych oraz dostarczone
w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner, bęben), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki, kserokopiarki itp.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia.
Wszelkie użyte nazwy własne lub wskazania należy traktować jako „typu”.
Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe (tzn. wcześniej nieeksploatowane, nieuzupełniane, nieprzerabiane). Przez produkt nowy należy rozumieć taki, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu, tonera, głowicy, bębna, wcześniej nieeksploatowanego, w szczególności nienoszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz, toner, nowe opakowanie. Oferowane materiały muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym przez Zamawiającego, jak również posiadać określone właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. obejmujących materiały innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe od materiałów oryginalnych wskazanych przez Zamawiającego
w Szczegółowej specyfikacji materiałów eksploatacyjnych oraz o tej samej wydajności, pojemności, wadze, gramaturze i wielkości materiału. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, której przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oryginalnych produktów w stosowanych przez Zamawiającego urządzeniach tzn. materiały nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu lub powodować uszkodzeń oraz nie mogą szybciej zużywać się od stosowanych materiałów oryginalnych. Na opakowaniach tzw. równoważnych materiałów powinny być wypisane wszystkie typy urządzeń, z którymi te materiały są kompatybilne – dopuszczone do stosowania, oraz powinny zawierać logo i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności.
Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy – jeżeli sprzęt posiada takie możliwości). Za równoważne Zamawiający uzna produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 (lub równoważnymi) jest nie mniejsza od oryginalnych. Wykazanie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje materiały producentów innych marek niż wymienione w przedmiocie zamówienia tzw. równoważne, musi obowiązkowo dołączyć do oferty dowody równoważności, tj.:
- aktualne na dzień wyznaczony jako termin składania ofert zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające przeprowadzenie testów wydajnościowych zgodnie z normami STMC, ISO IEC 19752, ISO IEC 24711, ISO IEC 24712, ISO IEC 19798 lub równoważnymi (dla każdego oferowanego produktu równoważnego),
- oświadczenie, że stosowanie takich materiałów nie naruszy umów gwarancyjnych i praw patentowych producentów oryginalnych materiałów,
- fotografii opakowań potwierdzających spełnienie warunku odpowiedniego opisu tzn. podania nazwy oferowanego produktu oraz typów urządzeń z którymi materiały równoważne są kompatybilne.

Dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (równoważności) nie podlegają uzupełnieniu, gdyż dotyczą oferowanego sposobu wykonania zamówienia. Zamawiający nie będzie wzywać do uzupełnienia w przypadku ich braku, błędów, itp., a jedynie i wyłącznie odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp (Dokumenty te są bowiem elementem oferty wykonawcy – stanowią opis oferowanego sposobu wykonania zamówienia (np. Wyrok KIO/UZP 1205/09, KIO 117/12, KIO 425/12).
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 350000,00 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343343,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 454869,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 343343,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 471222721

7.3.3) Ulica: Przędzalniana 35

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-035

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 343343,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.