eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na stadionie żużlowym w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na stadionie żużlowym
w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000589228

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 29

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-221

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sportgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sportgdansk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na stadionie żużlowym
w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170b7e3d-cfea-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038666/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na stadionie żużlowym w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-170b7e3d-cfea-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
1. Przy użyciu Platformy e-Zamówienia - która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - w pełnym zakresie, tj. przesyłanie:
a) ofert,
b) oświadczeń, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
c) podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3,
d) pełnomocnictw,
d) przedmiotowych środków dowodowych,
e) innych oświadczeń lub dokumentów.
2. Dopuszcza się korzystanie z poczty elektronicznej, w przypadku komunikowania się, odpowiednio:
a) Zamawiającego z Wykonawcą – na adres e-mail Wykonawcy ujawniony podczas komunikowania się z Zamawiającym,
b) Wykonawcy z Zamawiającym - na adres e-mail: przetargi@sportgansk.pl,
z wyłączeniem dotyczącym przesyłania ofert, które odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar wszystkich
przesyłanych plików za pośrednictwem:
a) Platformy e-Zamówienia: maksymalny rozmiar wszystkich jednorazowo przesyłanych plików za pomocą: „Formularzy do komunikacji” to 150 MB, za pomocą „Oferty/wnioski” to 250 MB.
b) poczty elektronicznej: na adres e-mail: przetargi@sportgansk.pl, to 100 MB.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający
dopuszcza użycie skompresowanych plików w formacie .rar.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, można także przekazać jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych powyżej.
4. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP, składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, przekazuje się, odpowiednio:
1) gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,
2) gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym, w sposób opisany w § III pkt. 1.6.1 części I SWZ.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym.
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym, w sposób opisany
w § III pkt. 1.6.2 części I SWZ.
8. Sporządzenie oferty i przekazanie oferty oraz dokumentów składanych z ofertą, a także rekomendacje i uwagi co do sporządzenia i przekazania oferty Zamawiający opisał § VI części I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel.: +48 58 524-34-73, +48501-596-316, e-mail: biuro@sportgdansk.pl
www.sportgdansk.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gdański Ośrodek Sportu jest: Pan Daniel Grzybowski, e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl, tel.: +48 501-091-004
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego:
„Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na stadionie żużlowym w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1.” - numer referencyjny: ZP1.272.4.2024, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 2 PZP,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.272.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2) podbudowy o powierzchni, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego, wykonanie warstwy mrozoodpornej oraz wykonanie podbudowy z betonu - około 24 metry kwadratowe
3) nawierzchni schodów z kostki betonowej - około 17 metrów kwadratowych,
4) ustawienie nabrzeży betonowych - około 70 metrów bieżących,
5) usunięcie farby i pomalowanie balustrady – około 32 metrów bieżących,
6) usunięcie spękań muru oporowego oraz jego pomalowanie – około 15 metrów kwadratowych,
7) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SWZ Dokumentacja Techniczna, którą stanowi:
1) Projekt budowlany.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
3) Przedmiar Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych prowadzonych w kraju, w którym maj siedzibę.
Uwaga:
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Odnośnie warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane, każda obejmująca wykonanie na schodach zewnętrznych nawierzchni z kostki betonowej
o powierzchni min. 15 metrów kwadratowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy PZP,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą składa dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych.
(odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Odnośnie warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca składa:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
(Zamawiający rekomenduje. aby Wykonawca posłużył się formularzem określonym zał. nr 2 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o akceptacji Wzoru Umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W Formularzu Oferty należy wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, składa się wraz z ofertą.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa świadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, tj. oświadczenie wstępnie potwierdzające:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby składającej w/w oświadczenie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania zostały określone w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.