eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w LublinieOgłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Męczenników Majdanka 50

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-325

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiw.lublin@wiw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wiwlublin.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

WETERYNARIA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e829007f-cf18-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208403/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ Zamawiający będzie się komunikował za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ w zakładce: „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
− Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
− Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
− Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
− Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
15. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
16. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie:
https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
2) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
• podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
• kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
• jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, ul. Droga Męczenników
Majdanka 50, 20-325 Lublin, e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, lublin.wiw@wetgiw.gov.pl, tel.: 81 744 28 85.
􀀀 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie za pomocą adresu: iod@wiw.lublin.pl.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1719 z późn. zm.);
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z
środków UE;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan: −
- zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać
zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
- zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan: − - zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Państwu:
􀀀 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW.272.31.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie” z podziałem na pięć części.
Parametry i ilości poszczególnych produktów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach od 1 do 5 do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej wielkości opakowania/probówki/płytki wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej pojemności która będzie wystarczająca do wykonania kompletnej pożywki lub pożywka kompletna
2) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej ważności produktu, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ważności min. 6 miesięcy dla podłoży sypkich; 1 miesiąc dla podłoży krótkoterminowych oraz 3 miesiące dla pozostałych.
3) Pożywka bazowa i suplement musi pochodzić od jednego producenta
4) Dostawa produktów w trakcie trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie, partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania składanego środkami komunikacji elektronicznej w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w rozdziale XIX SWZ (kryterium oceny ofert).
5) Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-14 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wysyłki towarów firmą kurierska, wysyłka nie może być nadawana w piątek.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;
7) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
9) Wszystkie wymagania określone w załącznikach od 1 do 5 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
10) Dostarczone pożywki muszą być zgodne z podanymi normami w Opisie przedmiotu zamówienia. W Sytuacji, w której normy te ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pożywek zgodnych z nowymi obowiązującymi normami.
11) w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
12) w przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ.
13) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia
i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i podane zostały w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, w szczególności za pomocą środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 pzp,, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności - procedur).
16) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze jak produktów wskazanych producentów.
17) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Termin realizacji dostawy [T] 40%=40 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji dostawy:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy będzie liczony od mailowego wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowe. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 21 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Minimalny termin dostawy to 1 dzień.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 od 1 do 2 dni kalendarzowych 40 pkt
 od 3 do 6 dni kalendarzowych 30 pkt
 od 7 do 11 dni kalendarzowych 20 pkt
 od 12 do 16 dni kalendarzowych 10 pkt
 od 17 do 21 dni kalendarzowych 0 pkt.
Punkty w każdej części zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert i w każdej części zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie” z podziałem na pięć części.
Parametry i ilości poszczególnych produktów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach od 1 do 5 do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej wielkości opakowania/probówki/płytki wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej pojemności która będzie wystarczająca do wykonania kompletnej pożywki lub pożywka kompletna
2) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej ważności produktu, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ważności min. 6 miesięcy dla podłoży sypkich; 1 miesiąc dla podłoży krótkoterminowych oraz 3 miesiące dla pozostałych.
3) Pożywka bazowa i suplement musi pochodzić od jednego producenta
4) Dostawa produktów w trakcie trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie, partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania składanego środkami komunikacji elektronicznej w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w rozdziale XIX SWZ (kryterium oceny ofert).
5) Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-14 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wysyłki towarów firmą kurierska, wysyłka nie może być nadawana w piątek.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;
7) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
9) Wszystkie wymagania określone w załącznikach od 1 do 5 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
10) Dostarczone pożywki muszą być zgodne z podanymi normami w Opisie przedmiotu zamówienia. W Sytuacji, w której normy te ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pożywek zgodnych z nowymi obowiązującymi normami.
11) w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
12) w przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ.
13) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia
i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i podane zostały w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, w szczególności za pomocą środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 pzp,, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności - procedur).
16) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze jak produktów wskazanych producentów.
17) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Termin realizacji dostawy [T] 40%=40 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji dostawy:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy będzie liczony od mailowego wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowe. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 21 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Minimalny termin dostawy to 1 dzień.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 od 1 do 2 dni kalendarzowych 40 pkt
 od 3 do 6 dni kalendarzowych 30 pkt
 od 7 do 11 dni kalendarzowych 20 pkt
 od 12 do 16 dni kalendarzowych 10 pkt
 od 17 do 21 dni kalendarzowych 0 pkt.
Punkty w każdej części zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert i w każdej części zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie” z podziałem na pięć części.
Parametry i ilości poszczególnych produktów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach od 1 do 5 do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej wielkości opakowania/probówki/płytki wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej pojemności która będzie wystarczająca do wykonania kompletnej pożywki lub pożywka kompletna
2) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej ważności produktu, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ważności min. 6 miesięcy dla podłoży sypkich; 1 miesiąc dla podłoży krótkoterminowych oraz 3 miesiące dla pozostałych.
3) Pożywka bazowa i suplement musi pochodzić od jednego producenta
4) Dostawa produktów w trakcie trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie, partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania składanego środkami komunikacji elektronicznej w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w rozdziale XIX SWZ (kryterium oceny ofert).
5) Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-14 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wysyłki towarów firmą kurierska, wysyłka nie może być nadawana w piątek.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;
7) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
9) Wszystkie wymagania określone w załącznikach od 1 do 5 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
10) Dostarczone pożywki muszą być zgodne z podanymi normami w Opisie przedmiotu zamówienia. W Sytuacji, w której normy te ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pożywek zgodnych z nowymi obowiązującymi normami.
11) w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
12) w przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ.
13) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia
i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i podane zostały w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, w szczególności za pomocą środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 pzp,, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności - procedur).
16) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze jak produktów wskazanych producentów.
17) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Termin realizacji dostawy [T] 40%=40 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji dostawy:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy będzie liczony od mailowego wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowe. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 21 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Minimalny termin dostawy to 1 dzień.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 od 1 do 2 dni kalendarzowych 40 pkt
 od 3 do 6 dni kalendarzowych 30 pkt
 od 7 do 11 dni kalendarzowych 20 pkt
 od 12 do 16 dni kalendarzowych 10 pkt
 od 17 do 21 dni kalendarzowych 0 pkt.
Punkty w każdej części zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert i w każdej części zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie” z podziałem na pięć części.
Parametry i ilości poszczególnych produktów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach od 1 do 5 do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej wielkości opakowania/probówki/płytki wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej pojemności która będzie wystarczająca do wykonania kompletnej pożywki lub pożywka kompletna
2) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej ważności produktu, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ważności min. 6 miesięcy dla podłoży sypkich; 1 miesiąc dla podłoży krótkoterminowych oraz 3 miesiące dla pozostałych.
3) Pożywka bazowa i suplement musi pochodzić od jednego producenta
4) Dostawa produktów w trakcie trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie, partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania składanego środkami komunikacji elektronicznej w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w rozdziale XIX SWZ (kryterium oceny ofert).
5) Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-14 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wysyłki towarów firmą kurierska, wysyłka nie może być nadawana w piątek.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;
7) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
9) Wszystkie wymagania określone w załącznikach od 1 do 5 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
10) Dostarczone pożywki muszą być zgodne z podanymi normami w Opisie przedmiotu zamówienia. W Sytuacji, w której normy te ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pożywek zgodnych z nowymi obowiązującymi normami.
11) w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
12) w przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ.
13) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia
i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i podane zostały w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, w szczególności za pomocą środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 pzp,, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności - procedur).
16) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze jak produktów wskazanych producentów.
17) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Termin realizacji dostawy [T] 40%=40 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji dostawy:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy będzie liczony od mailowego wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowe. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 21 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Minimalny termin dostawy to 1 dzień.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 od 1 do 2 dni kalendarzowych 40 pkt
 od 3 do 6 dni kalendarzowych 30 pkt
 od 7 do 11 dni kalendarzowych 20 pkt
 od 12 do 16 dni kalendarzowych 10 pkt
 od 17 do 21 dni kalendarzowych 0 pkt.
Punkty w każdej części zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert i w każdej części zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych i dodatków wybiórczych do diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie” z podziałem na pięć części.
Parametry i ilości poszczególnych produktów zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach od 1 do 5 do SWZ.

Postanowienia wspólne dla wszystkich części:
1) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej wielkości opakowania/probówki/płytki wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania takiej pojemności która będzie wystarczająca do wykonania kompletnej pożywki lub pożywka kompletna
2) Wszędzie tam gdzie w opisach przedmiotu zamówienia nie ma szczegółowo wskazanej ważności produktu, wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ważności min. 6 miesięcy dla podłoży sypkich; 1 miesiąc dla podłoży krótkoterminowych oraz 3 miesiące dla pozostałych.
3) Pożywka bazowa i suplement musi pochodzić od jednego producenta
4) Dostawa produktów w trakcie trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie, partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania składanego środkami komunikacji elektronicznej w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w rozdziale XIX SWZ (kryterium oceny ofert).
5) Sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się może wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-14 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wysyłki towarów firmą kurierska, wysyłka nie może być nadawana w piątek.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;
7) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
8) Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do momentu wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
9) Wszystkie wymagania określone w załącznikach od 1 do 5 do SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
10) Dostarczone pożywki muszą być zgodne z podanymi normami w Opisie przedmiotu zamówienia. W Sytuacji, w której normy te ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pożywek zgodnych z nowymi obowiązującymi normami.
11) w przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".
12) w przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ.
13) Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe (produkty równoważne) nie gorsze niż wskazane w OPZ. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w OPZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia
i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i podane zostały w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
14) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, w szczególności za pomocą środków dowodowych,
o których mowa w art. 104-107 pzp,, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy.
15) Zamawiający zastrzega, że oferowane produkty równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów (zakupu dodatkowego sprzętu lub materiałów zużywalnych ani też wykonywania dodatkowych czynności - procedur).
16) Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze jak produktów wskazanych producentów.
17) Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej części Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Termin realizacji dostawy [T] 40%=40 pkt.

Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin realizacji dostawy:
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin realizacji dostawy. Termin realizacji dostawy będzie liczony od mailowego wysłania zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowe. Jeżeli Wykonawca wskaże okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, to jego oferta będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to również równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego okresu terminu realizacji, tj. 21 dni kalendarzowych i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Minimalny termin dostawy to 1 dzień.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin realizacji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 od 1 do 2 dni kalendarzowych 40 pkt
 od 3 do 6 dni kalendarzowych 30 pkt
 od 7 do 11 dni kalendarzowych 20 pkt
 od 12 do 16 dni kalendarzowych 10 pkt
 od 17 do 21 dni kalendarzowych 0 pkt.
Punkty w każdej części zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium to oceniane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy wyrażonego w pełnych dniach.

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert i w każdej części zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w związku z czym nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w każdej części wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) kartę charakterystyki/kartę produktu lub inny dokument dtyczący każdego produktu obejmujący co najmniej następujące informacje:
• nazwę pożywki,
• listę składników i suplementów,
• numer katalogowy,
• wartość PH przed użyciem pożywki (nie dotyczy pożywek dostarczanych jako płytka i w butelkach).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do złożenia lub uzupełnienia powyższych przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Wezwanie nie ma zastosowania jeżeli, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 6 do niniejszej SWZ;
2) karta charakterystyki/karta produktu lub inny dokument (wykonawca składa dokumenty adekwatne do części na którą składana jest oferta);
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu -wg załącznika nr 8 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
6) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik wykonawcy.
6) Do każdej dostawy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z produktem certyfikat jakości podłoża w języku polskim z nazwą; nr serii/nr partii produkcyjnej; datą ważności; składem i kontrolą jakości przy użyciu testowych szczepów; danymi dotyczącymi oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki; data przydatności do użycia podłoża suchego, suplementów i podłoża po przygotowaniu; instrukcję przygotowania;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W każdej części wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w danej części wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych przedmiotu umowy – w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
2) przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana numerów katalogowych towarów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
3) dostępności przedmiotu umowy lub jego części na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku. W takim przypadku Wykonawca może dostarczyć przedmiot umowy który spełnia wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla zastępczego przedmiotu umowy lub części wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.
4) pojawienie się na rynku części, materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub czasu i kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia na którą wyraził zgodę Zamawiający,
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,) mającej wpływ na realizację umowy.
4. Wszystkie powyższe zmiany są zmianami, na które Zamawiający może ale nie musi wyrazić zgody. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę: https://wiw-lublin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., 1497 ze zm.)”.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywna dostawa od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.