eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › "Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice" - (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650945384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dominikański, 3

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpprzemysl@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb7616e9-cfdd-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019386/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w
Platformie Zamówień Publicznych, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl oraz uznaje go za wiążący.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl
2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło.
3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca
konto reprezentuje.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych.
5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej
jako "Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
6) Zamawiający, zgodnie z § 3 powołanego powyżej Rozporządzenia określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip.
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych i
zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
c) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy,
który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z określonymi wymaganiami.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza udostępnionego na Platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl
6. Dokumenty, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia muszą być złożone w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie oraz składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki..

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl
3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych : P. mgr Elżbieta Kalita z którym można się kontaktować pod adresem e
mail: zdpprzemysl@op.pl, tel. 16 675-00-25
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art.74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z p. zm.)
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.IV.333-9/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdego zadania):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Termin gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI – 40%
Oferta w kryterium termin gwarancji i rękojmi może uzyskać od 0 do 40 pkt, przy czym
oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max 40 pkt. Pozostałym wykonawcom
zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax
Rk - waga kryterium
Tn - termin gwarancji oferowany w aktualnie ocenianej ofercie
Tmax -największa liczba punktów osiągnięta przez którąkolwiek z ofert w ramach
kryterium nr 2
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie
dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 36 miesięcy
Zamawiający przyzna 0 punktów bez poddawania porównywaniu z innymi ofertami.
W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający do
porównania przyjmie termin 48 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany
terminem zaoferowanym w ofercie.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium
termin gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba
punktów za termin gwarancji i rękojmi (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
TGR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin gwarancji i rękojmi.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz
ilości punktów przyznanych w kryterium „TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI”. Oferta, która
otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej
ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 8 II Rozdziału oraz spełniają na
podstawie art. 112 określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych
i zdolności technicznej jeżeli: Wykonawca wykaże:
- że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą -
kierownikiem branży drogowej (posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności drogowej) lub równoważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie
funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia
- że zrealizował zadanie o podobnym zakresie robót (roboty bitumiczne,
brukarskie itp.) w ramach przebudowy lub budowy drogi na kwotę min.
3.000.000,00 zł brutto
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane nadane obywatelom
państw członkowskich w rozumieniu art 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r.,
poz. 1725 t.j.). uznane na podstawie odrębnych przepisów, stosowanie do treści art. 12 a
ustawy Prawo Budowlane.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach,
to w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich oznacza to decyzję
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r.,
poz. 1725 t.j.).
Wszystkie w/w osoby kadry technicznej muszą posługiwać się językiem polskim lub
w przypadku braku znajomości języka polskiego przez w/w osoby, Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu
stałego bieżącego i symultanicznego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane
w rozdziale II podrozdziale 8 pkt 2 SWZ.
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
4. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5. Wykonawca do oferty dołącza kosztorys ofertowy składany pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ TAKŻE WRAZ Z OFERTĄ:
1) OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu; ( jeżeli dotyczy)
2) OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy ( jeżeli dotyczy)
OŚWIADCZENIE potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy, na których
zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu ( jeżeli dotyczy)
OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp ( jeżeli dotyczy)
7. DO OFERTY WYKONAWCA ZAŁĄCZA RÓWNIEŻ:
1) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby ( jeżeli dotyczy)
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy);
3) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami
3) Dokumenty potwierdzające zrealizowanie roboty budowlanej o podobnym zakresie (roboty
bitumiczne, brukarskie itp.) w ramach przebudowy lub budowy drogi na kwotę min. 3.000.000,00 zł brutto

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie czynności o których mowa w Rozdziale II wykonywać
będą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazanie liczby tych osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oświadczenie należy dostarczyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) , stanowiącej szczegółowe rozbicie oferty
Wykonawcy na elementy robót wg opisów i wyszczególnienia pozycji w Przedmiarze robót
oraz przypisane im kwoty ryczałtowe stanowiące łącznie wartość wynagrodzenia
Wykonawcy. Pozycje TER mogą być uzupełnione o dodatkowe pozycje i/lub ilości robót
z zastrzeżeniem, że łączna wartość nie będzie wyższa od ceny oferty. Tabela Elementów
Rozliczeniowa sporządzona przez Wykonawcę będzie stanowiła załącznik do umowy.
3) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia- zgodnie z rozdziałem III
pkt 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Zadanie – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 04.04.2024 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego numer rachunku 49 1560 0013 2021 3572 6000 0006. Wadium
musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w
art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 58 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt c, zostanie wybrana, zamawiający
zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

§ 10 ust. 2 projektu umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy :
1.1.z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie prac (na okoliczność wystąpienia
wymienionego faktu Wykonawca sporządzi notatkę służbową, która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podając
przyczynę i proponowany termin zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju)
2. przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu:
a) istnienia braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie,
b) konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie. Wynagrodzenie dla robót zamiennych
zostanie określone na podstawie stawek i cen jednostkowych podanych w oparciu o bieżącą wycenę tych robót,
c) opóźnienia dostępu do placu budowy,
d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do dokończenia realizacji
przedmiotowego zamówienia,
e) wstrzymania robót przez organy administracji publicznej,
f) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót),
g) zawieszenia robót przez Zamawiającego .
3. rezygnacji z części pracy - w razie zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części
zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia (w takim przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale
Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą prace, z wykonania których
Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie),
4. konieczności wykonania robót zamiennych
roboty zamienne będą mogły wystąpić wówczas, gdy część robót opisanych w dokumentacji nie będzie wykonywana zaś
strony uzgodnią w tym samym zakresie wartościowym wykonanie innych, koniecznych robót.
5. zmiany sposobu realizacji zamówienia - wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
6. konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie,
7. zmiana osób wskazanych w umowie pełniących kontrolę i nadzór nad realizowanym zamówieniem
a) zmiany kierownika budowy
Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
- niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
b) zmiany inspektora nadzoru
Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
- niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego-np. rezygnacja, itp.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że
inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8.innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku
ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia
, w tym również zmiany stawki podatku VAT 9.wartości zamówienia – łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_przemysl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.