eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › REMONT BUDYNKU NR 1, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 3A W STARGARDZIE

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych




Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT BUDYNKU NR 1, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 3A W STARGARDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.zianowicz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT BUDYNKU NR 1, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 3A W STARGARDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61c40dcf-cfdb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=62723509

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=62723509

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/15wog. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych
i specyfiki połączenia:
a) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
b) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
c) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
d) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
e) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
f) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
g) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
h) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych i pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 8 SWZ.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.






Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały określone w rozdziale 3 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały określone w rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01-ZP-RB-02-24/17

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynku nr 1, zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 11 Listopada 3a w Stargardzie, zostały określone
w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ, który zawiera wyciąg z projektu architektoniczno-budowlanego, w skład którego wchodzą: Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót rzuty oraz zestawienia stolarki okiennej.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty, umowę, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z Decyzjami administracyjnymi: Decyzją nr 16/O/2023 z dnia 11 października 2023 r. zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i Decyzją nr 1399/2023 z dnia 18 czerwca 2023 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku nr 1 przy ul. 11 Listopada 3 w Stargardzie, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem rej. A-1824 decyzją z dnia 29.04.2019 r., znak: DZ.5130.09.2019.AR, podlegającego ochronie prawnej, w myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W zakresie, w którym w załącznikach do SWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 550 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki udziału
w postępowaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów przyjętych w postepowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej i zawodowej:
 w odniesieniu do zdolności technicznej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca (na zał. nr 3 do SWZ) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty (co najmniej) jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.
Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku sklasyfikowanego w PKOB Dział 11 lub 12, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.
 w odniesieniu do zdolności zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na zał. nr 4 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane (wymagania minimalne) tj.:
 1 osoba – pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
oraz,
która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.)).
 1 osoba – prowadząca prace konserwatorskie, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej
9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37a ust 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840
z późn. zm.))
 1 osoba posiadająca aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE”.

Uwaga: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony także wówczas, gdy wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania mniejszą ilość osób spełniających łącznie postawione wyżej warunki.
Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej
i zawodowej w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.5 ppkt 1) i 2).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (na wezwanie Zamawiającego):

1) wykaz robót budowlanych według załącznika nr 3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 lit. d tiret pierwszy SWZ.

2) wykaz osób według załącznika nr 4, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 li. d tiret drugi SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (załączniki nr 2 do SWZ).
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) na zał. nr 7.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na formularzu ofertowym lub osobno - jeżeli dotyczy)
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (jeżeli dotyczy).
7) Oświadczenie wykonawcy o prawidłowości i aktualności podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada (jeśli dotyczy) na załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust 7 ustawy Pzp):
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2023, poz.462 z późn. zm.).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000, do upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu 01-ZP-RB-02-24/17”.
9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9.6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone.
9.7. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. 2, 3, powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego,
w sytuacji, gdy wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.
9.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy z urzędu lub na wniosek, zgodnie z art.98 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pazp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany
w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym).

Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Portal SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/15wog do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wizji lokalnej
ustala się na dzień 28.02.2024 r., godz. 09:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: Brama Główna kompleksu wojskowego przy ul. 11 Listopada 3 w Stargardzie.

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia wizji lokalnej jest Kierownik SOI Stargard tel. 261 451 751 lub osoba upoważniona.
Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
Osoba wyznaczona do przeprowadzenia wizji lokalnej sporządzi protokół
z wizji, który następnie zostanie przekazany pracownikowi ZP celem umieszczenia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.