eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-075

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_rzeszow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

portal.smartpzp.pl/zus

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-325a5fbb-bcb1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412236/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kotłowni I/ZUS Tarnobrzeg, Modernizacja kotłowni O/ZUS Rzeszów Siemiradzkiego 10

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 350000/271/2/2023-ZAP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 393284,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach modernizacji kotłowni w budynku O/ZUS w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego 10 należy: - zdemontować i zutylizować istniejący kocioł wraz z armaturą - wykonać montaż dwóch kotłów pracujących w układzie kaskadowym i niezbędnych urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni - dostosować pomieszczenie kotłowni do wymogów p.poż. - przebudować istniejącą instalację gazową do wymogów nowej kotłowni - przebudować istniejącą instalację elektryczną do wymogów nowej kotłowni - wykonać niezbędne roboty ogólnobudowlane - wymienić niedowymiarowane grzejniki - wymienić przygrzejnikowe zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi - uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń kotłowni i instalacji c.o. - wykonać dokumentację powykonawczą - przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni - nieodpłatnie wykonać przeglądy kotłowni w okresie gwarancyjnym wg DTR. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie technicznym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 212449,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach modernizacji kotłowni w budynku w I/ZUS w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 145 d należy:
- wykonać demontaż stolarki drzwiowej - wykonać rozbiórkę posadzek - rozebrać fundamenty pod kotły - wykonać montaż nowej stolarki drzwiowej - wykonać nowe posadzki - wykonać malowanie ścian - wykonać zamurowanie otworów wentylacyjnych - wykonać otwór w ścianie zewnętrznej - wykonać instalację elektryczną - wykonać montaż dwóch kotłów pracujących w układzie kaskadowym i niezbędnych urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni - przebudować instalację gazową - wykonać termoregulację instalacji c.o. - uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń kotłowni i instalacji c.o. - wykonać dokumentację powykonawczą
- przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni - nieodpłatnie wykonać przeglądy kotłowni w okresie gwarancyjnym wg DTR. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie technicznym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 180834,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174004,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174004,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instal Kos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 181004138

7.3.4) Miejscowość: Bystrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 37-565

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174004,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183966,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 183966,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instal Kos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 181004138

7.3.4) Miejscowość: Bystrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 37-656

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 183966,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.